สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพณิชา  กันพรมมา
 
1. นางวงเดือน  อุ่นเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  สำเนียงเพราะ
 
1. นางสาวอุบล  ศรีจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณภัทร  มังกรทอง
 
1. นางสาวอุบล  ศรีจันทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิรดี  พิมเสน
 
1. นางวิไลวรรณ์  ฟักเงิน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนกพล  เยาวเรศ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  วิลัย
3. เด็กชายณัฐนันท์  ใจพัฒนากุล
4. เด็กชายพฤตินันท์  จันทร์ทอง
5. เด็กชายวรพงษ์  สุขเสือ
6. เด็กชายอนิวัติ  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  อัครเมธาวงศ์
2. นางสุธีรา  สวนสุข
3. นายอรรถพล  สวัสดิพงษ์