หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 47 79 56
2 039 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 57 107 82
3 081 โรงเรียนบ้านยางโทน 51 104 70
4 104 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 10 33 15
5 101 โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 5 7 7
6 105 โรงเรียนบ้านหนองไทร 7 10 9
7 084 โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 14 26 21
8 151 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 35 41 37
9 016 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง 16 22 17
10 015 โรงเรียนทองทาบพิทยา 33 50 47
11 001 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 11 17 14
12 130 โรงเรียนยงค์สุรีย์ศึกษา 0 0 0
รวม 286 496 375
871