หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2562   11 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00
8 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00
9 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00
10 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 2 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ลานไทร 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ลานไทร 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 อาคารธรรมรัต 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 อาคารธรรมรัต 5 ชั้น 2 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 5 ชั้น 2 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 5 ชั้น 2 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 5 ชั้น 2 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 อาคารธรรมรัต 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00
9 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00
10 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00
11 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 อาคารธรรมรัต 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00
12 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 เวทีกลาง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีกลาง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีกลาง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีกลาง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีกลาง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีกลาง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีกลาง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 เวทีกลาง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 อาคารธรรมรัต 5 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 5 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 5 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 อาคารธรรมรัต 5 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 อาคารธรรมรัต 5 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 อาคารธรรมรัต 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์
-
09.00-12.00
2 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 อาคารธรรมรัต 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารธรรมรัต 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารธรรมรัต 5 ชั้น 2 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เวทีกลาง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา