สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทะบุตร
 
1. นางณัฐยา  คำตา
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชลทิพย์  โคตะวินนท์
 
1. นางสาวจรุงจิต  กิตชัย
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงตติยา  จันทบุตร
 
1. นางณัฐยา  คำตา
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุภัสสร  พันเสถียร
 
1. นางสมาน  ตะติยรัตน์
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  พันธธ์ชัย
 
1. นางสมาน  ตะติยรัตน์
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหม่วย 1. เด็กหญิงนฤมล  มีบุตร
 
1. นางกนกรัตน์  ไชยฮัง
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมิ้น 1. เด็กหญิงจินจุฑา  พาราช
 
1. นางสาวเมตตา  คานทอง
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ญาณประสงค์
 
1. นางพวงผกา  ภูผาสิทธิ์
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิระดา  นามปัญหา
 
1. นางชัชนกพร  จันนามิตร์
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุวดี  วุฒิศักดิ์
 
1. นางพวงผกา  ภูผาสิทธิ์
 
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงประณัฐดา  มหาโยธี
2. เด็กหญิงศศิภา  สุรันนา
 
1. นางพรพิทักษ์  หาญกุล
2. นายอิทธิพล  ศรีทา
 
12 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  มิ่งคำ
2. เด็กชายธนโชติ  บุญลา
 
1. นางสาวฉัตรลดา  เพ็งผลา
2. นางสาวอมรรัตน์  ถวิล
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  เยี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวสุณิตา  อรรถเนติกุล
 
14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 1. เด็กหญิงประกายดาว  โพธิ์รัตน์
 
1. นายสำรอง  วิศรียา
 
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  บุตรพรม
 
1. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
 
16 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรัญญา  อิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ญาณประสงค์
3. เด็กหญิงยศสิรินทร์  นามปัญหา
 
1. นายเทพนิมิต  พินิตนึก
2. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
 
17 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1. เด็กชายกรกฎ  พิมเสน
2. เด็กหญิงจินตนา  การปั้น
3. เด็กหญิงมีนา  คิดทำ
 
1. นายธิติ  ทรงสมบูรณ์
2. นายยุทธศักดิ์  ศรีแก้ว
 
18 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิง กฤติภิญญดา  จำปาแดง
2. นายนพพร  วรรณศรี
3. เด็กชายพิชิตไพร  จันทร์นามิตร
 
1. นางกฤติยาณี  คำออน
2. นางสมาน  ตะติยรัตน์
 
19 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนคำเม็กวิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  อาปะโม
2. เด็กหญิงเมลิสา  มังคะรัตน์
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยเทพา
2. นางหทัยกานต์  บุรีรัตน์
 
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 1. เด็กชายธิปกร  โคตรเสนา
 
1. นางสาววชิรา  เรืองแสน
 
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 1. เด็กหญิงอริสรา  จรชร
 
1. นางประจงจิตร  บุญหล้า
 
22 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงเอวิสา  พลชัย
 
1. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
 
23 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วมาเกิด
2. เด็กหญิงปรภัสสรณ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวฉัตรลดา  เพ็งผลา
2. นางสาวมลุลี  เรืองแสน
 
24 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจักรรินทร์  คงมั่ง
2. เด็กชายอลงกรณ์  พันธ์ชัย
 
1. นางกฤติยาณี   คำออน
2. นางจิตรา  รุ่งนามา
 
25 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทะขึ้น
 
1. นางสาวฉัตรลดา  เพ็งผลา
 
26 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  แก้วเคน
 
1. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
 
27 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงญารินดา  โสมา
 
1. นางสาวสุณิตา  อรรถเนติกุล
 
28 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกฤติภิญญดา  จำปาแดง
 
1. นางกฤติยาณี  คำออน
 
29 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรานุช  กาวี
 
1. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
30 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พรมสอน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมรัตน์
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  อรรถประจง
 
1. นางพรรณลดา  ศรีแก้ว
2. นางสาวสุพัตรา  แจ่มปรีชา
 
31 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริ
2. เด็กชายอภิชาติ  วรรณรักษา
3. เด็กหญิงอรอุมา  เถาชารี
 
1. นางสาวพรพรรณ  ไพฑูรย์
2. นางสาวอมร  เชื้อพนม
 
32 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  เผือกแค
2. เด็กชายภูวนันท์  ศรีโพน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ถวิล
 
33 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายตะวัน  นาขันที
2. เด็กชายบุญเจริญ  แย้มโกสุม
 
1. นายอิทธิพล  ศรีทา
2. นายเวียงชัย  ศรีทอง
 
34 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  รินดวง
2. เด็กชายภาณุพงษ์  มรกต
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไตรภพ
2. นางสาวอรทัย  อาริสาโพธิ์
 
35 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  นามปัญหา
2. เด็กหญิงวริศรา  เพ็ญประชุม
3. เด็กหญิงสุพิชชา  การจักร
 
1. นางสาวพรพรรณ  ไพฑูรย์
2. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
 
36 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  สัจจะ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงชู
3. เด็กชายภูชิต  วรรณไชย
 
1. นางสาวพรพรรณ  ไพฑูรย์
2. นางสาวอมร  เชื้อพนม
 
37 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมิ้น 1. เด็กชายชัยนันท์    แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายอนุชิต   แกมนิรัตน์
3. เด็กชายอภิรักษ์  ตาปา
 
1. นางชนาภา  เพาะนาไร่
2. นายเอกชัย  ธรรมวงศ์
 
38 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  วิภาคะ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แกมนิรัตน์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  โมวพรหมานุช
 
1. นางจรุงจิต  กิตชัย
2. นางสาวสุณิตา  อรรถเนติกุล
 
39 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนิพรรณพร  แกมนิรัตน์
2. เด็กหญิงประภาพร  สะภา
 
1. นางสาวนิดสัน  นนศิริ
2. นางสาวสุภิญญา  ประทุมทอง
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
40 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  สีอ่อนดี
2. เด็กหญิงปราณิสา  ซานาตา
3. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  บุญเกตุ
4. เด็กหญิงรัตนาพร  คำพิสมัย
5. เด็กหญิงศิรัญญา  อิ่มทรัพย์
 
1. นางจีระภา  มุลทา
2. นางชัชนกพร  จันนามิตร์
 
41 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพรสุดา  เพียเพ็ง
2. เด็กหญิงศิรินญาลักษณ์  โพธิ์วรรณ์
3. เด็กหญิงองค์อินทร์  ไตรพิษ
4. เด็กหญิงอุมาพร  ไชยพจน์
5. เด็กหญิงเกวลิน  สีออน
 
1. นายสมพงษ์  ศรีมหาไชย
 
42 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญวรา  โคงัน
2. เด็กหญิงพิรยา  สุวรรณะ
3. เด็กหญิงรมิตา  ชินเชษฐ์
4. เด็กชายวัชรพล  สมถวิล
5. เด็กหญิงสุประวีณ์  ผาสุข
 
1. นางจีระภา  มุลทา
2. นางชัชนกพร  จันนามิตร์
 
43 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลพร  ศรีแก้ว
2. เด็กชายณัฐณิชา  วิลัยเขวา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มิ่งคำ
4. เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงแจ่ม
5. เด็กหญิงสุภาพร  นันทการ
 
1. นางพรรณลดา  ศรีแก้ว
2. นางสาวสุพัตรา  แจ่มปรีชา
 
44 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1. เด็กชายน้ำเพชร  จิตจง
 
1. นายนนยวัฒน์  อรรคสินธ์
 
45 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 1. เด็กหญิงกรวี  ภู่สะอาด
 
1. นางพรรณลดา  ศรีแก้ว
 
46 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญสมส่วน
2. เด็กชายศักดิ์จกร  จันทะวิชัย
 
1. นางนิรดา  จันทยุทธ
2. นางวิภาพักตร์  ศรีสองเมือง
 
47 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 1. เด็กชายทิวทัศน์  ผ่านชมพู
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสงแจ่ม
 
1. นางพรรณลดา  ศรีแก้ว
2. นางภานิชา  เปล่งฉวี
 
48 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจรัสศรี  ไตรภพ
2. เด็กชายนิติกร  ดอนสวรรค์
 
1. นางสาวจรุงจิต  กิตชัย
2. นางสาวอัญชุลี  ศรีโยธี
 
49 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิราภา  ฤทธิ์รุ่ง
2. เด็กหญิงชญานิศา  คาดีวี
3. เด็กหญิงชลพรรษ  ชมภูทัศน์
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไปเหนือ
5. เด็กหญิงธัญธิดา  ชายศรี
6. เด็กหญิงนิชา  โคสัน
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  วิภาคะ
8. เด็กหญิงปาริตา  วิจิตรขจี
9. เด็กหญิงรัตน์ติยาพร  มิ่งกุระ
10. เด็กหญิงวธิดา  ป้องศรี
 
1. นางสาวจรุงจิต  กิตชัย
2. นางจิตรา  รุ่งนามา
3. นางสาวอัญชุลี  ศรีโยธี
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
50 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กชายทินภัทร  ศรีมาศ
2. เด็กชายนนทกานต์  นามบัญหา
3. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วรนารถ
4. เด็กชายพันศักดิ์  ตาสาโรจน์
5. เด็กชายวรากร  นพนิยม
6. เด็กชายศุกลวัฒน์  ทรัพย์ใส
7. เด็กชายสุริยา  จันทะบุตร
 
1. นายภาณุพงศ์  คำอุ่น
2. นายภูมิใจ  ภูขยัน
3. นายเทพนิมิต  พินิตนึก
 
51 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กชายติณภพ  คลังเดช
2. เด็กชายธีระวัฒน์  วิเศษรัมย์
3. เด็กชายพงษ์เพชร  ตาสาโรจน์
4. เด็กชายยุทธนา  กุลชา
5. เด็กชายศุภกิจ  นาคมณี
6. เด็กชายสุริยา  กาวี
7. เด็กชายอภิชาติ  วรรณรักษา
8. เด็กชายเกรียงไกร  การนา
 
1. นายภาณุพงศ์  คำอุ่น
2. นายเทพนิมิต  พินิตนึก
3. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
 
52 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนคำเม็กวิทยา 1. เด็กหญิงวรัทยา  พิมพา
2. เด็กหญิงศิริพา  ไพบูลย์
 
1. นางเพ็ญทิพย์  ประทุมขำ
 
53 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  นามปัญหา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  นามสง่า
 
1. นายภาณุพงศ์  คำอุ่น
2. นายเทพนิมิต  พินิตนึก
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
54 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 1. เด็กชายธนกร  จันทะยุทธ
 
1. นางนิรดา  จันทยุทธ
 
55 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 1. เด็กชายอนุชิต  ชาบรรทม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสน
 
56 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1. เด็กหญิงชดาพร  พจนา
 
1. นายไพรัตน์  เลิศสงคราม
 
57 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1. เด็กหญิงวีรญาพร  คำไสย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ชมภูทัศน์
 
58 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะบุตร
2. เด็กหญิงอัฉราพร  สีเขียวแก่
 
1. นายถวิล  บุญเสริฐ
2. นางนันทวัน  บาลยอ
 
59 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงณิชานันท์  จันทรบุตร
2. เด็กหญิงพิชชยากร  สีเขียวแก่
 
1. นายถวิล  บุญเสริฐ
2. นางนันทวัน  บาลยอ
 
60 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิสา  สีหา
2. เด็กชายภาดา  สรวงกุดเรือ
3. เด็กหญิงอรณิชา  ไพคำนาม
 
1. นางสาวอมรวรรณ  โนวะ
2. นางสาวแดนดารา  แสนแก้ว
 
61 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 1. เด็กหญิงตรียาภรณ์  นิ่มพระยา
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีสองเมือง
3. เด็กหญิงวริศรา  จันทะยุทธ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสน
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
62 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายศุภกรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางพรพิทักษ์  หาญกุล
 
63 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คิดค้า
 
1. นายมงคล  เพิ่มศิลป์
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ใจกล้า
 
1. นางนิศานาถ  คงแคล้ว
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 1. เด็กชายวีรศักดิ์  สมยา
 
1. นายวชิระ  ชาวเหนือ
 
66 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 1. เด็กหญิงมาลัย  การร้อย
 
1. นางพรรณลดา  ศรีแก้ว
 
67 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุตตาแก้ว
 
1. นางนิศานาถ  คงแคล้ว
 
68 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 1. เด็กชายวัฒนา   รัดที
 
1. นายราชิต  มีนารัตน์
 
69 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ภูโชคชัย
 
1. นายราชิต  มีนารัตน์
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม    
71 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 1. เด็กชายอนุวัฒน์    รอดใหม่
 
1. นายราชิต  มีนารัตน์
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1. เด็กหญิงรุจิรดา  คำไสย์
 
1. นายมงคล  เพิ่มศิลป์
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กาวี
 
1. นางนิศานาถ  คงแคล้ว
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
74 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชนิดา  นนฤาชา
2. เด็กหญิงดลพร  โคตะวินนท์
3. เด็กชายนราธิป  คะอังกุ
4. เด็กหญิงบุษบา  สุรันนา
5. เด็กหญิงไปรยา  อุชาชน
 
1. นางสาวทองแปลน  ชมภูทัศน์
2. นางสมาน  ตะติยรัตน์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
75 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ชัย  บุตตะราช
 
1. นางนิศานาถ  คงแคล้ว
 
76 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายปรัชญา  สำราญวงค์
 
1. นางสาวญาณินทร  ไชยสงค์
 
77 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงปาณิตา  แน่นอุดร
 
1. นางสาวญาณินทร  ไชยสงค์
 
78 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 1. เด็กหญิงบุญวาสนา  นิระภาพ
2. เด็กชายแดนไกล  ขุนสูงเนิน
 
1. นางสาวนัชชา  อัญชัยศรี
2. นางวิภาพักตร์  ศรีสองเมือง
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
79 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อรงเดช
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  ศิริพรทุม
3. เด็กหญิงพรพิมล  อาริสาโพธิ์
4. เด็กชายพริษฐ์  บุญวงศ์
5. เด็กชายภาณุวัฒร์  ไกยสิทธิ์
6. เด็กชายอายุวัต  คะอังกุ
 
1. นางสาวอรทัย  อาริสาโพธิ์
2. นายอิทธิพล  ศรีทา
3. นายเวียงชัย  ศรีทอง
 
80 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์สน
2. เด็กชายนิติกร  ดอนสวรรค์
3. เด็กชายภัทรดล  โพธิกมล
4. เด็กชายราชันย์  กิตชัย
5. เด็กชายศักดิ์ดา  ชัยหา
6. เด็กชายสัญชัย  สหะไชย
 
1. นางสาวจรุงจิต  กิตชัย
2. นางจิตรา  รุ่งนามา
3. นางสาวทัศนีย์  แกมนิรัตน์
 
81 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขันธะ
2. เด็กหญิงลัทธวรรณ  มุงคำแสน
3. เด็กชายวัชรากร   เรืองแสน
 
1. นางสาวณัฐภัค  อุทโท
2. นางสาวดุจกมล  มานะวงษ์
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
82 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราวลี  ตาดวงษ์
2. เด็กหญิงวราลี  ดลสมบูรณ์
 
1. นางจินดาพร  เหลือผล
2. นางสุลักษณา  ศรีสองเมือง
 
83 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริ
2. เด็กหญิงอรอุมา  เถาชารี
3. เด็กหญิงอุมากร  ก้องเวหา
 
1. นางสาวจิตรลดา  ตาสาโรจน์
2. นางจินดาพร  เหลือผล
 
84 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  ซานาตา
2. เด็กชายธีรเดช  ผึ่งวงศ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  ตาสาโรจน์
2. นางจินดาพร  เหลือผล
 
85 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  การถัก
2. เด็กหญิงอรัญญา  ช่อมาลา
 
1. นางสาวจรุงจิต  กิตชัย
2. นางสาวอัญชุลี  ศรีโยธี
 
86 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงศศิภา  สิทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงโชติรส  อ่อนอินทร์
 
1. นายชินวัฒน์  พิมพะนิตย์
 
87 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1. เด็กหญิงชรุกา  อุปแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา  คำสุข
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ชมภูทัศน์
2. นายธิติ  ทรงสมบูรณ์
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
88 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมิ้น 1. เด็กชายวีระวัฒน์  คิดอ่าน
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีจ้อย
3. เด็กหญิงอริสา  ไชยพรม
 
1. นางชนาภา  เพาะนาไร่
2. นายเอกชัย  ธรรมวงศ์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
89 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายสมัชญ์  ภูมีแสง
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  วรรณอาทิตย์
3. เด็กชายเสฎวุฒิ  อันสีลา
 
1. นางสาวจิรัชยา  การถัก
2. นายพรรษวุฒิ  ศรีวรสาร
 
90 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รังภูรีย์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีแก้ว
3. เด็กชายวีระวัฒน์  วรรณรัตน์
 
1. นางพรรณลดา  ศรีแก้ว
2. นายภาสกร  อรรถประจง
 
91 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เขาวงษ์
2. เด็กหญิงตรีธารทิพย์  อิงเอนุ
3. เด็กชายนราธิป  สุรันนา
 
1. นางสาวจรุงจิต  กิตชัย
2. นางจิตรา  รุ่งนามา
 
92 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  นามปัญหา
2. เด็กหญิงธีราพร  ตะวงนา
3. เด็กหญิงนันทิดา  แกมนิรัตน์
 
1. นายภาณุพงศ์  คำอุ่น
2. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
 
93 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ไชยหอม
2. เด็กชายอชิตะ  วิชัย
3. เด็กชายออมสิน  แสงคำ
 
1. นางสาวฉัตรลดา  นาสมวงศ์
2. นางนิรดา  จันทยุทธ
 
94 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ญาณประสงค์
2. เด็กหญิงอนันดา  อาลัยสุข
3. เด็กหญิงอุ่นใจ  คำไสย
 
1. นางจินดาพร  เหลือผล
2. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
 
95 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพุทธชาติ   สาระหงษ์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  การทาง
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อุปถัมภ์
 
1. นางสาวจิรัชยา  การถัก
2. นายพรรษวุฒิ  ศรีวรสาร
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
96 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  อางี
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อรัญวาส
3. เด็กชายัพัทรพงษ์  พันธ์แก้ว
 
1. นางจีระภา  มุลทา
2. นางสาววัชราภรณ์  ไชยมัฌชิม
 
97 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลเศษ
2. เด็กหญิงวิภาดา  ราษี
3. เด็กหญิงสลาวลี  เพ็ญประชุม
 
1. นางณิรดา  แสนแก้ว
2. นางสาวนฤมล  อุดมผล
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
98 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงอรปรียา  พูมพัฒน์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ไตรภพ
 
99 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิตา  ชานาตา
 
1. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
 
100 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมิ้น 1. เด็กชายอิทธิศักดิ์   จันทะงาม
 
1. นายราชิต  มีนารัตน์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
101 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  จำปาบุรี
2. เด็กชายรณชัย  ไชยหอม
 
1. นางนิรดา  จันทยุทธ
2. นางวิภาพักตร์  ศรีสองเมือง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
102 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 1. เด็กชายธนากร  วาฤกษ์ดี
 
1. นางสาวชนิษฐา  ตาสาโรจน์
 
103 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1. เด็กชายอัครพล  ผลชื่น
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ชมภูทัศน์
 
104 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิภา  สารหงษ์
 
1. นางนิศานาถ  คงแคล้ว
 
105 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  การจักร์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  องอาจ
3. เด็กหญิงรัตนกร  การนา
4. เด็กหญิงสุนิสา  วงษ์ลุน
5. เด็กหญิงสุภาวิตา  พรมโคตร
6. เด็กหญิงอนัญญา  จำปาวัน
 
1. นางสาวพรพรรณ  ไพฑูรย์
2. นายภูมิใจ  ภูขยัน
3. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
106 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนคำเม็กวิทยา 1. เด็กชายดนุพงษ์  การร้อย
2. เด็กชายภูมิแผ่นดิน  พิศมัย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โคตะวินนท์
2. นางหทัยกานต์  บุรีรัตน์
 
107 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  การถัก
2. เด็กชายจักรรินทร์  คงมั่ง
 
1. นางสมาน  ตะติยรัตน์
2. นางสาวอัญชุลี  ศรีโยธี
 
108 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 1. เด็กชายสุริยา  สุริโย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คิดค้า
3. เด็กชายเพชรรัตน์  วันเจริญ
 
1. นายราชิต  มีนารัตน์
2. นางสาวเมตตา  คานทอง
 
109 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  สีทหาร
2. เด็กหญิงพนิดา  วิชัย
3. เด็กหญิงพรพิมล  คุณโคตร
 
1. นางสาวฉัตรลดา  นาสมวงศ์
2. นางสาวณัฐวดี  อำนักขันธ์
 
110 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองอ้ม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชมภูทัศน์
3. เด็กหญิงสุพรรณนี  คะอังกุ
 
1. นางสาวนันทิตา  วงศรีเทพ
2. นางโสภิดา  เรืองศิริ
 
111 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 1. เด็กชายกิตติโชค  แก่กล้า
2. เด็กชายสุริยา  สุริโย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คิดค้า
 
1. นายราชิต  มีนารัตน์
2. นางสาวเมตตา  คานทอง
 
112 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 1. เด็กชายฉัตรดนัย  อรรถประจง
2. เด็กชายพยุรดา   แก้วคำศรี
3. เด็กชายโกวิท  นัยอรชร
 
1. นางพรรณลดา  ศรีแก้ว
2. นางสาวสุพัตรา  แจ่มปรีชา
 
113 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1. เด็กชายนพชัย  ศรีสุโพธิ์
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  มันสลาย
3. เด็กชายสัตยา  ดาบสมศรี
 
1. นายธิติ  ทรงสมบูรณ์
2. นายนนยวัฒน์  อรรคสินธ์
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
114 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล  รักคำมี
 
1. นายคมกฤษ  แดงบุญเรือง
 
รวม 114 253 179