หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 217 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 51 172 91
2 218 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 11 15 14
3 004 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 58 101 79
4 005 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 46 95 69
5 028 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 35 61 47
6 062 โรงเรียนบ้านกุดกอก 1 1 1
7 088 โรงเรียนบ้านดงหมู 16 45 24
8 098 โรงเรียนบ้านนาวี 12 30 21
9 128 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 42 78 52
10 139 โรงเรียนบ้านหนองผือ 13 21 16
11 110 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
12 121 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 24 36 27
13 122 โรงเรียนบ้านโพนนาดี 25 41 35
14 124 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 14 19 18
15 196 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 32 56 44
16 023 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 15 26 21
17 170 โรงเรียนสมฤทัย 21 30 23
18 213 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 2 6 4
19 009 โรงเรียนเขาวงวิทยา 27 56 34
รวม 445 889 620
1509