หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 220 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 21 65 35
2 026 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 41 69 60
3 049 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 7 15 9
4 060 โรงเรียนบ้านกลาง 45 90 74
5 070 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 6 11 6
6 099 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 20 49 31
7 126 โรงเรียนบ้านวังมน 19 40 30
8 131 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 53 83 72
9 143 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 14 34 24
10 150 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 19 31 20
11 147 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 12 18 15
12 079 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 7 9 7
13 105 โรงเรียนบ้านโนนยาง 25 47 38
14 167 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 34 82 52
15 182 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 35 81 43
16 195 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 7 7 7
17 199 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 24 39 28
18 200 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 39 63 55
19 207 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 36 67 53
20 219 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 18 31 26
รวม 482 931 685
1616