หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 0 0 0
2 017 โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 10 13 12
3 033 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 55 101 84
4 036 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 32 48 43
5 040 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 1 3 2
6 052 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 43 85 63
7 154 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 17 37 29
8 104 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 44 79 62
9 164 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 11 24 17
10 168 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 48 109 72
11 173 โรงเรียนสังคมพัฒนา 42 84 56
12 177 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 11 21 18
13 181 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 17 31 27
14 184 โรงเรียนหนองบัวกลาง 9 15 12
15 187 โรงเรียนหนองบัวนอก 11 22 17
16 188 โรงเรียนหนองบัวใน 30 62 48
17 198 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 26 59 48
18 193 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 0 0 0
19 190 โรงเรียนหนองโพนสูง 10 16 13
20 204 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 7 10 9
21 165 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 15 44 26
รวม 439 863 658
1521