หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 47 104 75
2 016 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 13 19 19
3 034 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 11 18 15
4 031 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 51 109 75
5 042 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 19 30 22
6 043 โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 12 26 19
7 045 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 6 11 9
8 051 โรงเรียนนาทันวิทยา 29 68 45
9 074 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 36 66 58
10 087 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 36 86 59
11 091 โรงเรียนบ้านดินจี่ 58 107 90
12 096 โรงเรียนบ้านนาบอน 45 80 65
13 097 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 19 40 30
14 141 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 27 42 35
15 144 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 35 75 51
16 065 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 8 10 10
17 080 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 12 16 15
18 084 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 27 56 48
19 101 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 59 149 95
20 106 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 8 12 12
21 123 โรงเรียนบ้านโพนแพง 25 50 32
22 155 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 10 16 11
23 172 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 9 12 12
24 178 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 24 42 37
25 183 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 15 19 19
26 157 โรงเรียนโป่งนกเปล้า 4 5 5
27 209 โรงเรียนอนุบาลปรีดี 15 18 17
28 212 โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ 0 0 0
รวม 660 1286 980
2266