สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กหญิงนันทลักษณ์  พิลาแดง
 
1. นางสาวประภาพร  แวงวรรณ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงอรนลิน  สังวิเศษ
 
1. นางสาวพิมพ์นภัส  ไชยนาแพง
 
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบานเย็นศึกษา 1. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  พรหมบุตร
 
1. นายศักดิ์ศรี  โชติศรี
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์   สุโพธิ์
 
1. นางปาจรีย์   คลังบุญครอง
 
5 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกวิศร์   นรากรสิริพัชร
 
1. นางสาวสุธาสินี  บัวบาน
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ยาดา   เห็มวิพัฒน์
 
1. นางณัฐาศิริ   ภูตาโก
 
7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพรธีรา   จันทร์เหลือง
2. เด็กชายอินทิมา   เจริญสุข
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   แสงจำปา
2. นางสาววารี    พลอยวิเลิศ
 
8 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกฤติธี   ใบดี
2. เด็กหญิงณัฐพร   แก้วพริ้ง
 
1. นางนภัสนันท์   แสงจำปา
2. นายสิทธิพงษ์   คงสมมาตร
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอติคุณ   ภูกฐิน
 
1. นางวราภรณ์   มูลเอก
 
10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชญาภา   คล้ายแก้ว
 
1. นายเอกสิทธิ์   อินทร์งาม
 
11 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฏกานต์   ภาวะบุตร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ภูชนะศรี
3. เด็กหญิงพิรดา   อิ่มรัตนกุล
 
1. นางสุดายงค์   วิพรมหา
2. นางสาวสุภาวดี   สาขวา
 
12 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปวีณอร   ศรีชัย
2. เด็กหญิงปุณฑริกา   วิชาเถิน
3. เด็กหญิงเนตรนภา   นาชัยเริ่ม
 
1. นางสาวจิรัชญา   ภาลีนนท์
2. นางศิรินาถ   บุญชัยแสน
 
13 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาทา  โคตรธารินทร์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  นาทุ่งมน
 
1. นางสาววณิภา  จงเรียน
2. นายวีรศักดิ์  ปลูกทรัพย์
 
14 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กชายปวริศ  ภูวงศ์
 
1. นางสาวประครอง  กันทา
 
15 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายก้องกิดากร   พนมเริงไชย
 
1. นางคลองสวรรค์   ทองคำห่อ
 
16 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายนนทกร   จตุพิธพรจันทร์
2. เด็กชายวรภัทร   คงสมมาตร
 
1. นางสาววรารัตน์   แสนสิงห์
2. นางสุดายงค์   วิพรมหา
 
17 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายมังกร  ยุบลชู
 
1. นางเปรมฤดี  ทาหาวงษ์
 
18 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   คงสมมาตร
 
1. นางพรเพ็ญ   ปัญจะ
 
19 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอภิวชญ์    เหมันต์
 
1. นางศิริเพ็ญ  เทียมชัยภูมิ
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกุลปรียา   กุคำอู
2. เด็กชายก่อเกียรติ   ภูครองหิน
3. เด็กหญิงสุพิชา    จิตจักร
 
1. นางสาวธารทิพย์   นันทบุญ
2. นางวิไล   พุทธนาวงศ์
 
21 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์    ตุมร
2. เด็กชายเซฟ   อัลซาอัลบี
 
1. นางสาวประภาพร   กรกัน
2. นางสาวภัทรวดี    นะคะสอน
 
22 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงมินตราภัทร   โยธะพล
2. เด็กชายอนพัช   ทรัพย์วิบูลย์
 
1. นายณัฐพล   นมภูเขียว
2. นางสายทอง   ศรีลาพัฒน์
 
23 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   ชาคำฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุศรินทร์   ปิ่นละออ
3. เด็กชายวงศกร   วงชารี
 
1. นางสาวกฤตยา   ฉายประสาท
2. นางสาววิภารัตน์   สว่างศรีสกุลพร
 
24 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงธนิดา  ศิริวรรณ์
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญรอด
3. เด็กหญิงภควดี  แสงตา
 
1. นายจรัสพงษ์  ทองจรัส
2. นางสาวปนัดดา  คนซื่อ
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
25 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจิรเมธ  พลบุตร
2. เด็กชายปริญญา  จันทฤกษ์
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  เฉิดดิลก
4. เด็กชายวิชญะ  นาทุ่งมน
5. เด็กชายศุภกรณ์  โขมะพัฒน์
 
1. นายธนพล  จตุพร
2. นายอภินันท์  สุไชยะ
 
26 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงสุประวีณ์   ถิ่นจำลอง
 
1. นางสาวมนัสชนก    บุตรคำโชติ
 
27 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงธีราพร    มาตประสงค์
 
1. นายสุพจน์   ปาปะไพ
 
28 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  แก้วกัญญา
2. เด็กชายสรวิชญ์  ปิยะวงศ์
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  โมฆรัตน์
2. นางสาวรัชนียากร  ปิดโต
 
29 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงธิญาดา    ศรีสร้อย
2. เด็กชายศรัณยพงศ์   อินธุโสภณ
 
1. นางวะรีรัตน์   ยงค์คำชา
2. นายสมหวัง   ผาสุข
 
30 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ปาปิม
2. เด็กหญิงชณิสรา   สุวรรณชมภู
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ภิญญา   พลเวียง
4. เด็กหญิงณัฐกานต์    แดงสด
5. เด็กหญิงณัฐชยา   ลีโคกกลาง
6. เด็กหญิงพรพันธุ์   โฆษิตพุทธินันท์
7. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   วันลานนท์
8. เด็กหญิงวิรากานต์    ไชยชะอุ่ม
9. เด็กหญิงศศิกานต์   คารภูมี
10. เด็กหญิงอภิชญา    มาตรา
 
1. นางปาจรีย์   ปรีพูล
2. นางสาวรัชนี   สุภาษี
3. นางสาววรารัตน์   จงสมชัย
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
31 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายก้องพิทักษ์  น้อยนาง
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วิเชียรชัย
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พรมเสนา
4. เด็กหญิงปรียาภัทร  ภารเจิม
5. เด็กหญิงพวงแก้ว  น้อยนาจารย์
6. เด็กหญิงพิชญา  ภุศรีฉัน
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุภิมารส
8. เด็กหญิงมัชธิตา  คูหาวัล
9. เด็กหญิงวรรณพร  เลิศสหพันธ์
10. เด็กหญิงโศรญา  กาฬโอฆะ
 
1. นางนิตกัญญา  พิมพะนิตย์
2. นายศรราม  จำเริญพัฒน์
3. นายอรรถพล  ผาสุข
 
32 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วสีขาว
2. เด็กชายกานต์พิทักษ์  น้อยนาง
3. เด็กชายกิตติวินทร์  ไกรแก้ว
4. เด็กชายดรัณภาพ  ศรีสุมาตย์
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พรมเสนา
6. เด็กชายพงศกร  จังโกฏิ
7. เด็กหญิงพวงแก้ว  น้อยนาจารย์
8. เด็กชายสุรวุฒิ  กุรกนก
9. เด็กชายเกียรติประวุฒิ  ภารการ
 
1. นางสาวกายสิทธิ์  ศรีทา
2. นายศรราม  จำเริญพัฒน์
3. นางหทัยกานต์  ศรีทา
 
33 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายกษมา  ภารกุล
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ศิลาโล่ห์
3. เด็กชายทัดเทพ  พรมเสนา
4. เด็กชายทัดเทพ  กาสีวัน
5. เด็กชายธนากร  ถิตย์ฤทธิ์
6. เด็กชายธันยธร  อ่อนวิชัย
7. เด็กชายนิติวัตร์  ถิ่นวิลัย
8. เด็กชายมหาจักร  นามวิเชียร
9. เด็กชายวีรภัทร  แก้วประเสริฐ
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่อนทุม
 
1. นางสาวกายสิทธิ์  ศรีทา
2. นายศรราม  จำเริญพัฒน์
3. นางหทัยกานต์  ศรีทา
 
34 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพิชิตชัย   แก้วโยธา
2. เด็กชายพีรณัฐ    มงคล
 
1. นายนัฐพงษ์    ภูละอินทร์
2. นายรัชภูมิ   ใจเพชร
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
35 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจรินทร์พร   ภูสำเภา
 
1. นางสาวกนกอร   คำสอน
 
36 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงอรกัญญา   ประทุม
 
1. นายเอนก   พลโยธา
 
37 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  คำประเทือง
 
1. นางสาวกนกอร   คำสอน
 
38 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกมลธร   ศรีเกิด
 
1. นายเอนก   พลโยธา
 
39 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  นันจรัส
2. เด็กหญิงนิสา  ไกยะแสง
 
1. นางสาวนันทวรรณ  ศิริภักดิ์
2. นางสาวมณีรัตน์  วงศ์คำจันทร์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
40 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายสรจักร   บุตรสมบัติ
 
1. นายสรไกร   พันโกฏิ
 
41 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 1. เด็กหญิงเพชรนรี  นาสมฝัน
 
1. นายอดิเทพ  กมลเรือง
 
42 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ดอนกระจ่าง
 
1. นางสาวศลิษา  สุเทวี
 
43 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพรธิดา  ภูคานา
 
1. นางสาวณัฐกานต์  บำรุงชัย
 
44 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายวุฒิภัทร  รักคำมูล
 
1. นางพัชรินทร์  วังวัฒนา
 
45 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 1. เด็กหญิงบุญยาพร  นนทะวงษ์
 
1. นายอดิเทพ  กมลเรือง
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
46 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายกวิน  จันทะกุล
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ซาผู
 
1. นายณชย  ไทยทองหลาง
2. นายวีรศักดิ์  ปลูกทรัพย์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
47 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายไวทิน   ถาวรโภคทรัพย์
 
1. MissSharmaine   Fuego
 
48 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   จองหนาน
 
1. Mr.July Ethanol   L. Martinez
 
49 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   แสนยศบุญเรือง
 
1. MissKimberly   P. Dequien
 
50 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธนธรณ์   วานิชสุจิต
2. เด็กชายภานุวัฒน์   เกียรติธีรรัตน์
 
1. นายถวิล   พลเวียง
2. นายธีรวัฒน์    อุ่นคำ
 
51 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ทางชอบ
2. เด็กหญิงกุลจิรา   กุคำอู
 
1. MissJiang   Aiping
2. MissZhou   Ping
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
52 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  พิจารย์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ถิตย์บูล
3. เด็กหญิงพรชิตา  เฉิดเจิม
4. เด็กหญิงพรพิมล  พิกุลพงษฺ์
5. เด็กชายวรรณทัช  รักคำมูล
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ภารเจิม
 
1. นายจรัสพงษ์  ทองจรัส
2. นางสาวปนัดดา  คนซื่อ
3. นายประจิตร  จันทสา
 
53 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันย์สินี   โชติเตชากิติติ์
2. เด็กหญิงปวริศา   คำมะฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิรัลรัตน์   ธารทอง
 
1. นางนริศรา   สุวรรณเทพ
2. นางสาวสายทอง   นามมงคุณ
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
54 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธนากร   จุฑาสงค์
2. เด็กชายปฐวิกรณ์    ศรีชัย
 
1. นายจิรวัฒน์   พุทธนาวงศ์
2. นางรัชนี   คุปตาวาทิน
 
55 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงธนธรณ์    กรรณรัตน์
2. เด็กหญิงปุณณดา   สกุลซ้ง
 
1. นายจิรวัฒน์   พุทธนาวงศ์
2. นางรัชนี   คุปตาวาทิน
 
56 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี   ปรางทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์   ศรีสำราญ
 
1. นายจิรวัฒน์   พุทธนาวงศ์
2. นายเทพบัญชา   กำเนิดขอนแก่น
 
57 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ผิวผัน
2. เด็กหญิงเพียงดาว   จำเริญพัฒน์
 
1. นางรัชนี   คุปตาวาทิน
2. นายเทพบัญชา   กำเนิดขอนแก่น
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
58 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายธนวัณย์  อรัญเวศ
2. เด็กชายอชิรญาณ์  มูลอำคา
3. เด็กชายอุดมโชค  ผะกากอง
 
1. นายวีรศักดิ์  ปลูกทรัพย์
2. นายศักดิ์อนันท์  อนุสนธิ
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
59 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพงศธร   นามมงคล
2. เด็กชายศิวานนท์   สีลาพัฒน์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   จักษุธรรม
 
1. นางสาวธัญญา  อาคะราช
2. นางโพธิ์เงิน  คงวิริยะกุล
 
60 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูจุไร
2. เด็กหญิงวริศรา  ภูหัวตลาด
3. เด็กชายวัชระพงษ์  วงศ์จอม
 
1. นางรัตนา  ภูทองไทย
2. นางสาววันเพ็ญ  สะอาดชื่อ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
61 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  มิ่งขวัญ
2. เด็กชายธฤต  ชูศรีทอง
3. เด็กหญิงพอฤทัย  ฤาชา
 
1. นางสาวจาริญา  จงสำราญ
2. นางสาวสุพัตตรา  จงชมผา
 
62 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชีวานนท์   รัตนธรรม
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์   รัศมี
3. เด็กหญิงอริศรา   วัชโรบล
 
1. นางสาวจิริพร   สิทธิจันทร์
2. นางสาวนิสาชล   ประภาศรี
 
รวม 62 145 101