หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 48 100% 0 0% 0 0% 0 0% 48
2 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 20 80% 3 12% 1 4% 1 4% 25
3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 19 67.86% 2 7.14% 3 10.71% 4 14.29% 28
4 โรงเรียนบุญมีวิทยา 17 77.27% 4 18.18% 1 4.55% 0 0% 22
5 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 13 68.42% 2 10.53% 4 21.05% 0 0% 19
6 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
7 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
8 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
9 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 8 61.54% 13
10 โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง