หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนการะเกตุวิทยา 0 0 0
2 038 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา 0 0 0
3 113 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 10 12 10
4 132 โรงเรียนบุญมีวิทยา 22 36 30
5 143 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 13 19 17
6 146 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา 11 18 16
7 187 โรงเรียนอนุบาลการะเกตุ 0 0 0
8 189 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 15 17 16
9 190 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 28 70 43
10 191 โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี 4 4 4
11 192 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น 2 6 4
12 193 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา 0 0 0
13 194 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 19 25 24
14 195 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 25 40 32
15 196 โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา 2 6 4
16 197 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 0 0 0
17 049 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 50 96 74
18 063 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม 0 0 0
รวม 201 349 274
623