สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งกระบ่ำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงพรพิมล   เจิมสุวรรณ
 
1. นางจันทร์สุดา  มัจฉา
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงปาลิตา  พันธ์ล้อม
 
1. นางสาวพจนีย์  ตะพัง
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงจอย  จำปีเรือง
 
1. นางสาวสิรินรัตน์  น้อยเจริญ
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงนฤฌา   ทิพักษ์วงศ์
 
1. นางสาวสิรินรัตน์  น้อยเจริญ
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงอภิสรา  อังกาบ
 
1. นางสาวอัมภา  เอกฉันท์
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายนิติกร  พรมเพียงช้าง
 
1. นางจงกล  มัจฉา
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายพัชพร    จีนดอนไพร
 
1. นางสาวสิรินรัตน์  น้อยเจริญ
 
8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จีนจันทร์
 
1. นางสุรินทร์  ภู่สุวรรณ
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงอองซี  
 
1. นางสาวพจนีย์  ตะพัง
 
10 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงพรทิพา  สระทองทา
2. เด็กชายสมภพ  พุ่มบางแก้ว
 
1. นางจงกล  มัจฉา
 
11 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์   บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงมริสา   แจ๊ดนาลาว
 
1. นางสาวสิรินรัตน์  น้อยเจริญ
 
12 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงกัลยกร  คิ้วแดง
2. เด็กหญิงเกวลิน  มากระจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาคุ้มทัพ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงเพชรฤทัย  กุลโสภณ
 
1. นางจันทร์สุดา  มัจฉา
 
14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายสรวิชญ์  พุฒิตรีภูมิ
 
1. นางสาวเกศศิรินทร์  สาระศาลิน
 
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงอรอุมา  ไชยศรีเมือง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สามทอง
 
16 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงนภสร   ปานลอยวงค์
2. เด็กหญิงปานระพี  ลักนาลาว
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ปานลอยวงค์
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
2. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
17 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีเจริญ
2. เด็กชายสมชัย  จงรักษาวงศ์สกุล
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
2. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
18 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายวุฒฺิภัทร   หอมทวนลม
 
1. นางมณี  สุขเข
 
19 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายธนดล  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางมณี  สุขเข
 
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สังข์วรรณ
 
1. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
21 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายจิรภัทร   ปทุมสูติ
2. เด็กชายธันวา    มังคุด
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
2. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
22 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายสวิตต์  ดอกระกำ
2. เด็กชายสัชฌุกร   เมืองนก
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
2. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
23 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงศศิภา   ศรีธรรมรัชต์
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
 
24 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อุ่มน้อย
 
1. นางสาวสุกัญญา  สามทอง
 
25 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงสุชานาถ    รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
 
26 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายธนากรณ์    เมืองนก
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
 
27 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายทักษดนย์  นกจันทร์
 
1. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
28 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายจิตติพัทธ์  เข็มเพชร
2. เด็กหญิงอริสรา  ชัยศรี
3. เด็กหญิงอริสา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางน้ำอ้อย  สุดนาลาว
 
29 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. นายกฤษฎา   วงคำมี
2. นางสาววิรัลยา   แสนชู
3. เด็กหญิงอริสา  อินตรา
 
1. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
2. นางสาวสมิหรา  ประเสริฐลาภ
 
30 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายธนพล  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภกฤต  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางน้ำอ้อย  สุดนาลาว
 
31 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายนพณัฐ   สังข์วรรณ
2. เด็กชายมานิต   สมุติรัมย์
 
1. นายมนูญ  เรือนแก้ว
2. นางสาวสมิหรา  ประเสริฐลาภ
 
32 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายปริญญา  โกสินทร
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ชาวสวน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางน้ำอ้อย  สุดนาลาว
 
33 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายธนกาญจน์  สุดนาลาว
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  กล่ำเจริญ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางน้ำอ้อย  สุดนาลาว
 
34 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายภัทรพล  เติดพัน
2. เด็กชายอนุวัช  สุดนาลาว
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางน้ำอ้อย  สุดนาลาว
 
35 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงพศิกา   ขุนราช
2. เด็กหญิงสุนิสา   พันธุ์ใย
3. เด็กชายสุรศักดิ์   เมืองนก
 
1. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
2. นางสาวสมิหรา  ประเสริฐลาภ
 
36 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงนิตตยา    ริสกุล
2. เด็กหญิงรัฒตนา    ริสกุล
 
1. นายกฤษฎากร  ผาสุข
2. นางสาวเพ็ญนภา  พันเดช
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
37 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 1. เด็กชายสมพงษ์  ภู่อ่อน
 
1. นายวิรัช  วรภักดี
 
38 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายธนู   ริสกุล
 
1. นายอภิศิษฎ์  บัวปรอท
 
39 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงบุณยาพร  มีใจมั่น
2. เด็กชายวงศธร  โกสินทร
 
1. นางสาวนฤมล  งิ้วแถว
2. นางสาวสุพรรณษา  พานณรงค์
 
40 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายกตัญญู  ชูศรีจันทร์
2. เด็กชายจิราวรรณ  อ่อนกล่อม
 
1. นางดวงจันทร์  บัวผัน
 
41 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายสิทธิกร  บุญไทย
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ทาโบราณ
 
1. นายสัญญา  ชูศรีจันทร์
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
42 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงกิรณา  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงธันยพร  วงศ์หาร
3. เด็กหญิงบุษกร  คำภักดี
4. เด็กหญิงพัชริดา  เนียมน้อย
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  สระหงษ์ทอง
6. เด็กหญิงพิมพ์อศิพร  แก้วเพชร
7. เด็กหญิงภัคจิรา  เลิศตะวัน
8. เด็กหญิงสาวิกา  นนท์ช้าง
9. เด็กหญิงสิริธิดา  แก้วบัวดี
10. เด็กหญิงสุพรรษา  มีล้อม
 
1. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
2. นายนิตย์  เพิ่มนาม
3. นายศราวุฒิ  นาครำพา
 
43 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงกัญญา  จำปีเรือง
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ไชยถัง
 
1. นางสาวนิภาพร  โพธิ์ทอง
2. นางอำคา  ดวงจันทร์
 
44 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กชายศุภกร   ดีแย้ม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เกษมสวัสดิ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
45 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงจตุพร  จันทร์เศรษฐี
 
1. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
46 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายวงศธร  พุทธจง
 
1. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
47 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายอัศนัย  ชมภูพาน
 
1. นางสาวนิภาพร  โพธิ์ทอง
 
48 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงเมษา  รักราษฎร์
 
1. นายมงคล  ศรีคุณ
 
49 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงกันตินันท์  รักอู่
2. เด็กหญิงฉัตรมณี  ผลประมูล
 
1. นางจันทร์สุดา  มัจฉา
2. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
50 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายธนกิจ    ดอกระกำ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  โพธิ์ทอง
 
51 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายทินกร  โสไกร
2. เด็กชายสาละวิน  เทพเทียน
3. เด็กชายเกษม  โสไกร
 
1. นายสุชาติ  พุ่มกระจันทร์
2. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
52 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงนภัสสร  ร้อยมี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ยิ้มเลี้ยง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีคำแหง
 
1. นายสุชาติ  พุ่มกระจันทร์
2. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
53 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายยุทธิชัย  อายุวรรณ
2. เด็กชายวัชรวี  เนตรแก้ว
3. เด็กชายเดชาวัต  ทีเหล็ก
 
1. นางสาวภัททิญา  รงค์ฤทธิไกร
2. นายมงคล  ศรีคุณ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
54 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงจรรยพร   ชานนท์
2. เด็กหญิงชนนิกานต์   วงษ์น้อย
3. เด็กชายศุภวัฒน์   ทับแสดง
4. เด็กชายศุภอนันต์   การะภักดี
5. เด็กหญิงเกวลิน   วงคำมี
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
2. นายศิวรัตน์  พายุหะ
 
55 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงบุญยานุช  สุจริต
 
1. นายณรงค์  มาโสมพันธ์
 
56 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายเกษมศักดิ์  ปทุมสูติ
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
57 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงกฤติมา   วงคำมี
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
58 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงจิรดา  ปทุมสูตร
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
59 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายพันกร  มาลัย
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
60 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงสุพัตรา    เอกสันฐาน
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
61 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงลีลาวดี   วงษ์ขวัญเมือง
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
62 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงปรั่ง
3. เด็กหญิงกันยา  บุญตา
4. เด็กหญิงกาญจนรักษ์  หงษ์เวียงจันทร์
5. เด็กหญิงจิราพร  ปิ่นแก้ว
6. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ศรีแก้ว
7. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์น้อย
8. เด็กหญิงณัชณิชา  โสไกร
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นันท์ดอนคา
10. เด็กหญิงธันย์ชนก  วงษ์ขวัญเมือง
11. เด็กชายนครชัย  แก้วแสง
12. เด็กชายนันทพงศ์  ผิวอ่อนดี
13. เด็กหญิงนิภาธร  กลั่นแก้ว
14. เด็กหญิงพรชิตา  ดิษเทศ
15. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  มีใจมั่น
16. เด็กหญิงภัทรกาญจน์  มั่นคงดี
17. เด็กหญิงภัทรชนน  คงเสือ
18. เด็กหญิงภัทรธิดา  มั่นคงดี
19. เด็กหญิงภัทรวดี  ดิษเทศ
20. เด็กหญิงสมัชญา  จันทร์ไตรรัตน์
21. เด็กหญิงสุชาวดี  กล่ำคุ้ม
22. เด็กชายหนึ่งตะวัน  โอสถ
23. เด็กชายอนุพงษ์  จ่าเมือง
24. เด็กชายอิสระ  ศรีบุญเพ็ง
25. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาคุ้มทัพ
2. นายอนันต์  สุขจันทร์
 
63 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงกนกดารินทร์  จิตธรรม
 
1. นายพงษ์สรวง  ศรีโมรา
 
64 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายกตัญญู  ชูศรีจันทร์
2. เด็กชายชญานนท์  ทองลิ้ม
3. เด็กชายฐิติพงษ์  ทองลิ้ม
4. เด็กชายณัฎฐชาติ  พลายละหาร
5. เด็กชายธีรภัทร  บริสุทธฺ์
6. เด็กชายนันทศักดิ์  เกิดศิริ
7. เด็กชายปัณณวิชญ์  น้อยมณี
8. เด็กชายพงศภรณ์  ประทุมสูตร
9. เด็กชายพิชญตย์  ครุฑากูล
10. เด็กชายวรพรต  บุตรท้าว
11. เด็กชายสุธินันท์  เกิดศิริ
12. เด็กชายอนุสิทธิ์  การะเกด
 
1. นายณรงค์  มาโสมพันธ์
2. นายพงษ์สรวง  ศรีโมรา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
65 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลีดี
2. เด็กชายชยานันท์  พันธ์น้อย
3. เด็กหญิงสิรีธร  วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงอาภัสรา  เลิศเลาขวัญกุล
5. เด็กหญิงเขมณัฐ  เกิดสวัสดิ์
6. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พุทธวงศ์
 
1. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
2. นางสาววรรณพร  สวนพานิช
3. นางสาวเกศศิรินทร์  สาระศาลิน
 
66 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงจารุณิภา  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงฐิติยา  ธรรมโลกา
3. เด็กหญิงธนัชชา  โตอาจ
4. เด็กหญิงฝ้าย  ทองประศรี
5. เด็กหญิงวัลลภา  ม่วงดี
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พงษ์แขก
 
1. นางสาวชนันพร  ขำคม
2. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
3. นางสาวอัมภา  เอกฉันท์
 
67 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงชนิดา  สมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  กำมะณี
3. เด็กหญิงรมย์รวี  ปีเสือ
4. เด็กหญิงสุธาดา  สมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  รักอู่
 
1. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
2. นางสาววรรณพร  สวนพานิช
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
68 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงอัญมณี  ยมโคตร์
 
1. นางสาวจรูญรัตน์  จำปีหอม
 
69 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงพนมวรรณ   แก่นจันทร์
 
1. นางสาวเหมภัส  คำรัศมี
 
70 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงเกศรินทร์   ปทุมสูติ
 
1. นางสาวธนัชนิชา  ธนบูรณ์รุ่งโรจน์
 
71 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงปรารถนา  ปรีเปรม
 
1. นางสาวสมหมาย  เผือกสีทอง
 
72 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงมาติกา   แก้วเรือง
 
1. นางสาวธนัชนิชา  ธนบูรณ์รุ่งโรจน์
 
73 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงกัณต์กมล  ทองริด
2. เด็กหญิงดารินทร์    จิตใจตรง
 
1. นายเรืองฤทธิ์  วิชัยวงษ์
 
74 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงธันยมัย   ป้องกระโทก
2. เด็กชายนันทวัฒน์   สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวธนัชนิชา  ธนบูรณ์รุ่งโรจน์
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
75 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สำเภาทอง
2. เด็กหญิงทิพประภา  วารีรัตน์
3. เด็กชายธนวัฒน์  บุปผา
4. เด็กหญิงภรณ์วรัทย์  ทิพย์เนตร
5. เด็กชายวรากร  ปทุมสูติ
6. เด็กหญิงอรัญญา  พิชิ
 
1. นางสาวนภา  พุ่มพันธ์วงศ์
2. นางสาวนิภาพร  โพธิ์ทอง
3. นางอำคา  ดวงจันทร์
 
76 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ดามี
2. เด็กชายชนะพัฒน์  ม่วงดี
3. เด็กชายญาณวุฒิ  ดาวเรือง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  จีนจันทร์
5. เด็กชายทวีศักดิ์  โพธิ์ศรีทอง
6. เด็กชายธนภัทร  แผนสมบูรณ์
 
1. นายมนัส  เมืองนก
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
77 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงชุติมา  ดอนผาค้ำ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทุรส
 
1. นางสาวจินดา  สุวรรณมิสระ
 
78 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   เขียวชอุ่ม
2. เด็กหญิงภัชรธิดา   แซ่เล้า
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  พันเดช
 
79 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายพรต   ทัศนา
2. เด็กหญิงภัทราพร   ขุนพรหม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  พันเดช
 
80 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายคัมภีร์   ปทุมสูติ
2. เด็กชายอดิเทพ   เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  พันเดช
 
81 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายธนาวัฒน์   ประทุมสูตร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   พงษ์พัว
 
1. นายกฤษฎากร  ผาสุข
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
82 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ปีเสือ
2. เด็กชายยศกร  บุญชู
3. เด็กชายสรวิศ  บุญลือ
 
1. ดร.จารุณี  ลุนภูงา
2. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
 
83 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายภาณุวัชร  แสนคำ
2. เด็กชายอนัญลักษณ์  กุดตุ่ย
3. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  แผนสมบูรณ์
 
1. ดร.จารุณี  ลุนภูงา
2. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
 
84 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายชนะพล  โกสินทร์
2. เด็กชายฐิติโชติ  ชูชื่น
3. เด็กชายศราวุธท์  ทองเคร่ง
 
1. ดร.จารุณี  ลุนภูงา
2. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
85 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายธนากร  หนูบ้านเกาะ
2. เด็กชายสุรชัย   อ่อนนิ่ม
3. เด็กชายเฉลิมขวัญ   โตแก้ว
 
1. นางมณี  สุขเข
2. นายสงกรานต์  แก้วอัครปรีดากุล
 
86 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายคฑาวุฒิ   เกิดสิงห์
2. เด็กชายณัฐภูมิ   สมบุญดี
3. เด็กชายโภคิน    ลักนาลาว
 
1. นายสัญญา  ชูศรีจันทร์
 
87 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลัยทอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  มั่นคง
3. เด็กหญิงศิริกร  เพชรศิริ
 
1. นางสายชล  ธนบูรณรุ่งโรจน์
 
88 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  จ้อยร่อย
2. เด็กหญิงณัฐิดา   สุคนธา
3. เด็กหญิงอริสรา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายกฤษฎากร  ผาสุข
 
89 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ไตรรัตน์
3. เด็กหญิงอดิสา  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
2. นายมงคล  ศรีคุณ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
90 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายณรงค์เดช  ศิริรัตน์
2. เด็กชายธีรภัทร   โพธิ์ทอง
3. เด็กชายสุรเดช  แต้มกลาง
 
1. นางสาวพิชชาภา  ถิ่นสุวรรณ
2. นางอำคา  ดวงจันทร์
 
91 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงกมลเนตร  มากระจันทร์
2. เด็กหญิงมิลธิรา  ภู่พันธ์
3. เด็กหญิงอมีนา  ชูศรีจันทร์
 
1. นางอรพิน  ครุฑากูล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองเปลี่ยน
 
รวม 91 222 129