สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จำพร
 
1. นางประภาพรรณ  ป้องเรือ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายกิตตินันต์   หินกลาง
 
1. นางธัญญภรณ์   ศรีแก้ว
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. เด็กหญิงกนิกนันต์   สีใส
 
1. นางลัดชดาวรรณ  นามวงษ์
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ภูจอม
 
1. นายเดชา  โชติสุวรรณ์
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงนรินทร  เสียงสาย
 
1. นายเดชา  โชติสุวรรณ์
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 1. เด็กหญิงปริยกร  วิชาเดช
 
1. นางณิชาภัทร  สุขเกษม
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงอัยรินทร์  ศรีไชยา
 
1. นางสาวอินทุอร  โควังชัย
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามแสง
 
1. นายเดชา  โชติสุวรรณ์
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  แก้วใสย์
 
1. นางแก้วจิต  นนเรืองฤทธิ์
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ชูเชิด
 
1. นางรุ่งฤดี  ศรีพงษ์วิวัฒน์
 
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายภัทรจารินทร์   กาศรีพวง
2. เด็กหญิงเบญจทิพย์  วิเศษรักษา
 
1. นางอำพะวัน  หล้าคำ
2. นางสาวอินทุอร   โควังชัย
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
12 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายตะวัน   อ่อนสุด
 
1. นางผ่องศรี   ลีพรหมมา
 
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ขันอาสา
 
1. นายเจษฎา  สอนศาลา
 
14 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายกุศลวัฒน์   ดูวิเศษ
2. เด็กชายรัตนากร   แสงโทโพธิ์
3. เด็กหญิงอภิรภาดา   เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางประวีนา  ศรีเจษฎารักข์
2. นางปาริชาติ   จันทะรัง
 
15 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1. เด็กชายมังกร    นาคสวาท
2. เด็กหญิงวิชุดา  มะหะพันธ์
3. เด็กหญิงสุนันทา   ไข่มุก
 
1. นายวัชรพงศ์   อดทน
2. นางสาวอนงค์   ศรีบุญเรือง
 
16 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายณัฐกรณ์   สงวนความดี
2. เด็กหญิงเสาวณีย์   โสดาดง
 
1. นางปาริชาติ   จันทะรัง
2. นางสาวระเบียบ  จันทะรัง
 
17 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงภิรัญญา  กรองไตร
 
1. นายอดิศักดิ์  ผาหัวดง
 
18 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันแดง
 
 
19 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หงส์ไชยคำ
2. เด็กหญิงพชรพร  ฤทธิ์เดช
 
1. นายวิทยา  ปัดถากิจ
2. นายอดิศักดิ์  ผาหัวดง
 
20 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกชพร  ชัยพัฒน์
 
1. นางจุฑามาศ  ปะวะถี
 
21 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงสุจิรา   พื้นพันธ์
 
1. นางปาริชาติ   จันทะรัง
 
22 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงอนัญญา   หระพร้อม
 
1. นางประวีนา   ศรีเจษฎารักข์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
23 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กชายภัทรบุตร  ชุมแวงวาปี
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  รัตนปัญญา
3. เด็กชายยงยุทธ์  กองทอง
 
1. นางทัศนาพร  ต้นกันยา
2. นางมะลิไพ  นามแสง
 
24 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 1. เด็กชายณัฐพล  วันเครือ
2. เด็กชายธีรโชติ  รักษาชน
 
1. นายวิเชียร  สมบูรณ์ทวง
2. นายอนุพงษ์  น้อยเพ็ง
 
25 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 1. เด็กชายกิตติกร  ดอกบัวซ้อน
2. เด็กชายศิริขวัญ  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวิเชียร  สมบูรณ์ทวง
2. นายอนุพงษ์  น้อยเพ็ง
 
26 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายธนาวุฒิ   ราชสิห์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์   ไทยวังชัย
 
1. นายวัชรินทร์   ประไวย์
2. นายศักดิ์สุนทร   กมลรัตน์
 
27 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สมมาตร
2. เด็กหญิงพรพิชชา   จันทร์ทุม
3. เด็กหญิงอภิญญา   พินโยพันธ์
 
1. นางสาวชนกนาถ   ชื่นมณี
2. นางสาวสุณีรัตน์   ปิยนันท์
 
28 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายรัฐภูมิ   โคตรท้าว
2. เด็กชายวิจักษ์   พลเยี่ยม
3. เด็กชายวีรภัทร    ไทยอ่อน
 
1. นางสาวชนกนาถ   ชื่นมณี
2. นางสาวสุณีรัตน์   ปิยนันท์
 
29 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายปรเมศ   แก่นนาคำ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ประโพธิ์ทัง
 
1. นางสาวชนกนาถ   ชื่นมณี
2. นางสาวสุณีรัตน์   ปิยนันท์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
30 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงชญาดา  ละเล
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พระวงษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  ชัยภักดี
4. เด็กหญิงพัชพรรณ  เศษวิสัย
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  คำฤทธิ์
 
1. นางจีประภา  เพ็งเภา
2. นางวรรณรัตน์  อาศนะ
 
31 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงกัลยา   อุยหล้า
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภักดีมา
3. เด็กหญิงภัทราพร  เกิดสบาย
4. เด็กหญิงมินลดา  พรมสีแก้ว
5. เด็กหญิงอรปรียา  โคตา
 
1. นางพัขรินทร์  โสโท
2. นางวรรณรัตน์  อาศนะ
 
32 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กชายญาโณทัย  เศษวิสัย
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีพรรณ์
3. เด็กชายณัฐพนธ  พวงจันทร์
4. เด็กหญิงวรนุช  โภคะ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  โชติช่วง
 
1. นางทัศนาพร  ต้นกันยา
2. นายประวุฒิ  ศรีเชียงสา
 
33 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดั้งดอนโบม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  นนท์พรมมา
3. เด็กหญิงพิมพ์จุฑา  ธุวกุลพิโรดม
4. เด็กหญิงยุพาวิณี  คนกลาง
5. เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวณัฏฐกานต์  ตุษยะเดช
2. นายศิริ  ศิริภิรมย์
 
34 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กชายทัพชัย  จันทร
 
1. นางอัญชลี  ผงสา
 
35 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 1. เด็กหญิงธัญชนิต  มาตรกำจร
2. เด็กชายธีรวุฒิ  รักษาชน
 
1. นางณิชาภัทร  สุขเกษม
 
36 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 1. เด็กหญิงชลิตา  พลแสน
2. เด็กชายณัฐชัย  คำสะอาด
 
1. นางณิชาภัทร  สุขเกษม
 
37 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงธนพร  แสนประเสริฐ
2. เด็กชายอพิสิษฐ์  แสงไสย
 
1. นางทัศนาพร  ต้นกันยา
2. นายธะจร  ชานันโท
 
38 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงธิติวรดา  กาญจนาภิพัฒน์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงษ์ชารู
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  โสศรีทา
4. เด็กหญิงปวีณา  พระสุพรรณ
5. เด็กหญิงปาณิสรา  คลังกลาง
6. เด็กหญิงวรรณภา  กองพลอย
7. เด็กหญิงวันวิสา  วงษ์คำจันทร์
8. เด็กหญิงศุภจิตรา  โยธะคง
9. เด็กหญิงอชิรญา   เชยจันทร์
10. เด็กหญิงอาภัสรา  แสนสีมล
 
1. นางดวงใจ  บุริภักดิ์
2. นางมะลิไพ  นามแสง
3. นางรุจิกาญจน์  โชติเนตร
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
39 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายกุณวัฒน์   จันทร์เทา
2. เด็กชายธัญพิสิทธิ์   คะสุวรรณ
 
1. นายภัทรพล  นารีรักษ์
2. นายอุดม   เชยตระกูล
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
40 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงภัทรวดี   กาบบัวลอย
 
1. นางพิทยา   กุลอัก
 
41 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   มาตสีหา
 
1. นางพิทยา   กุลอัก
 
42 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงศิริรักษ์   กิ่งใหญ่
 
1. นางพิทยา   กุลอัก
 
43 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์   แก่นนาคำ
 
1. นางสาวพิทยา   กุลอัก
 
44 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงสมัญญา   สีงาม
2. เด็กหญิงอภิยดา   โกกอุ่น
3. เด็กหญิงเปรมสุดา    ปาสานะเต
 
1. นางสาวนภา  ศรีชุมพล
2. นางพิทยา   กุลอัก
 
45 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายภัทรดนัย   ชาตะบุตร
2. เด็กหญิงสุพรรณี   มองเพชร
3. เด็กชายโรจนวงศ์   แข็งขัน
 
1. นางพิทยา   กุลอัก
2. นายเสงี่ยม  จ่าสิงห์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
46 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กชายกฤษธรณ์  ปิ่นละออ
 
1. นายจักรพงษ์  ฤทธิศร
 
47 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงสุวีรยา  แก่นณรงค์
 
1. นายจักรพงษ์  ฤทธิศร
 
48 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กชายทนากร  ลีบาง
 
1. นางวรรณรัตน์  อาศนะ
 
49 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงลลิตา  พานโคตร
 
1. นายกฤษฎา   ใจเที่ยง
 
50 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงอลิสซาเบธ   ฟิทซ์แพททริค
 
1. นายกฤษฎา   ใจเที่ยง
 
51 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. เด็กชายธิตินันท์  กล้าหาญ
 
1. นางโชติมา  หมื่นสีพรม
 
52 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงประภาวรินท์   มีผล
 
1. นายกฤษฎา   ใจเที่ยง
 
53 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กชายศุภชัย  นามแสง
 
1. นายกฤษดา   มะณีสา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
54 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงคณิศร   คันธะชมภู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   แก้วทอง
3. เด็กหญิงดากานต์ดา   เบ้าทอง
4. เด็กชายธนพงษ์   มองเพชร
5. เด็กชายธนภัทร   สมภาร
6. เด็กหญิงปรียาภัทร   ศิริแก้ว
7. เด็กหญิงพิชญภัทร    มูลตรี
8. เด็กชายภูเมศ   มารัชชะ
9. เด็กหญิงอุษามณี   วงษ์สุวรรณ
10. เด็กชายไชยวัฒน์   พันพิพิธ
 
1. นายปฏิวัติ   นามทองใบ
2. นายพงศ์ชยนต์   แพ่งสองคร
3. นางสุจิตรา   ทับมณี
 
55 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงนิภารัตน์   ชื่นโรจน์
2. เด็กหญิงปณิตา   จันทร์เหล่อ
3. เด็กหญิงสุธีธิดา    ชินเนหันหา
4. เด็กหญิงอธิชา   วันละคำ
5. เด็กหญิงอรจิรา   คลังกลาง
6. เด็กหญิงเมทินี   พิมสอน
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์   ศรีแก้ว
2. นายปฏิวัติ   นามทองใบ
3. นางสุจิตรา   ทับมณี
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
56 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพชรพร  เนืองใต้
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  บูรณสรรค์
 
57 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงวรดา  สืบซุย
 
1. นางสาววรานุช  พันธ์โน
 
58 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คงมังคละ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์
 
59 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันขุนทด
2. เด็กหญิงศศิภา  อรรคศรี
 
1. นางณัฐสุรีย์  ยุพงษ์ฉาย
2. นางสาวสุดารัตน์  นาเมืองรักษ์
 
60 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. เด็กชายธนภัทร  หลาบยองสี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เขียวสะอาด
 
1. นางณัฐสุรีย์  ยุพงษ์ฉาย
2. นางดรุณี  สีหพันธ์
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
61 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   บัวใหญ่รักษา
2. เด็กหญิงทิพปภา   ชีกว้าง
3. เด็กชายธีรเพพ   รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงนันทิชา   ผ่านวงษ์
5. เด็กชายวีรภาพ   สิงหาเทพ
6. เด็กชายอมรเทพ   รุ่งเรือง
 
1. นายมนัสศักดิ์   จันประดับ
 
62 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 1. เด็กชายชนะโชค   ทูลธรรม
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   พองเสียง
3. เด็กชายศิริพงษ์   กัณหาป้อง
4. เด็กหญิงสุนิษา   โชติชัย
5. เด็กชายอลังการ   ภูมิมะนาว
6. เด็กหญิงโชติกานต์   คำหลอด
 
1. นายสุพัท   ผ่องเสียง
 
63 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงกรกนก  แข็งขัน
2. เด็กหญิงชนิกานต์   ประวันตัง
3. เด็กหญิงณัฐริษา  จันนา
4. เด็กหญิงธัญรัตน์   สุพรมพันธ์
5. เด็กชายปัณณวัฒน์  ไทยวังชัย
6. เด็กหญิงปาณกวิน  ชานันโท
7. เด็กหญิงมณีอร  คำน้อย
8. เด็กหญิงสุภนิชา   หงษ์ปัญญา
9. เด็กหญิงอรปรียา  พรมทา
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แจ้งสนาม
 
1. นางวัชรีย์   คงพิบูลย์
2. นางสาวอินทุอร  โควังชัย
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
64 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กชายกฤติน  ศรีจันทร์หล้า
2. เด็กชายเสกสรร  เหล่าเจริญ
 
1. นางสาวรัตนา  เที่ยงผดุง
2. นางสาวสุนันทา  ต้นกันยา
 
65 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กชายธนพัฒน์  คำเหลา
2. เด็กชายราเชนทร์  นามโคตร
 
1. นางสาวรัตนา  เที่ยงผดุง
2. นางสาวสุนันทา  ต้นกันยา
 
66 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  สินราช
2. เด็กหญิงอรวรรยา  สมตา
 
1. นางสาวรัตนา  เที่ยงผดุง
2. นางสาวสุนันทา  ต้นกันยา
 
67 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์   พงษารัตน์
2. เด็กหญิงสุภาคินี   เวียงฉิมมา
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  จังหาญ
2. นายอภิชาติ  บุญชม
 
68 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายธนทัต  แข็งขัน
2. เด็กชายธีรเดช   สิงห์ฉลาด
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  จังหาญ
2. นางสาวมธุรส  คำบึงกลาง
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
69 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายกิตติพันธ์   สุวรรณราษฎร์
2. เด็กชายณัฐภัทร   เชยตระกูล
3. เด็กชายปรมินทร์    เหลืองอร่าม
 
1. นายวัชรินทร์   ประไวย์
2. นายศักดิ์สุนทร   กมลรัตน์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
70 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายณัฐนนท์  กองศรีนาง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดั้งดอนโบม
3. เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายยรรยง  บุญหลาย
2. นางเดือนใส  บุญหลาย
 
71 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ชาภูวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เหมือนอ่วม
3. เด็กหญิงวนุชสรา  มาตย์โพธิ์ศรี
 
1. นายจุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง
2. นางสาวพรวิไล  ทองกอง
 
72 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. เด็กหญิงกัญญาญัฐ  สีเขียว
2. เด็กหญิงนุชลี  สีอรัญ
3. เด็กหญิงมนต์นภา   แก้วลา
 
1. นายจุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง
2. นางลัดชดาวรรณ  นามวงษ์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
73 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงกวินตา   จำปาแดง
2. เด็กหญิงกัญวรา   สดใส
3. เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ดาหาร
 
1. นางสาวณัฐสุดา   วังคะฮาด
2. นางมยุรี   กมลรัตน์
 
74 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงทิชานันท์  บุบผาโสภา
2. เด็กหญิงสุชานาถ   จันทะปะทักษ์
3. เด็กหญิงสุชานุช  จันทะปะทักษ์
 
1. นางณิชกานต์   รัตนวงษ์
2. นางปรียานุช   วีระพงษ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงกุลรัตน์   ไพคำนาม
2. เด็กชายกุลโรจน์  โพธิ์พล
 
1. นางสาวจิราพร   ลุนพรหม
2. นางสาวสิริวรรณ   ศรีเพียรวงศ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
76 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์  บุญยัง
 
1. นางสาวกุลธิดา   บัวอ้น
 
รวม 76 179 116