สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ใจรักปรีดามิตร
 
1. นางสาวปาริชาติ  มนัสมโนธรรม
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงยุพาพร  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นางสาวปาริชาติ  มนัสมโนธรรม
 
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญดา  คล้ายโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวปาริชาติ  มนัสมโนธรรม
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ไทยใจอุ่น
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  คงนุ่น
 
5 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงรวิสรา  เทพวงษ์
 
1. นางสาวบุณยานุช  กันอินทร์
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงสุชานาถ  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุนิสา  สุกุล
 
7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงทวีสิน  กันทะเขียว
2. เด็กชายภัควุฒินันท์  เมืองแก่น
 
1. นางจินดา  แก้ววงค์
2. นางจินดา  แก้ววงค์
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
8 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงปวินท์ธิดา  โนทัย
 
1. นางสาวณฐมน  ปินคำ
 
9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กชายเอกอารินทร์  ตั้งธนกุลภักดี
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  โพธา
 
10 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายภัทรกร  โดยอาษา
2. เด็กชายยุธนาวี  คำงาม
 
1. นางสาวธารรฐา  ศรีวงค์
2. นางสาวธารรฐา  ศรีวงค์
 
11 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายกฤตภาส  เลาหตีรานนท์
 
1. นางสาวทัศนีย์  กันทะราช
 
12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายอัษฎายุธ  มูลเพชร
 
1. นางสาวทัศนีย์  กันทะราช
 
13 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายธนภูมิ  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายเกียรติกล้า  จันต๊ะคาด
 
1. นายดรัณภพ  กำจัด
2. นายดรัณภพ  กำจัด
 
14 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายจิรสรณ์  ศรีพรม
 
1. นางสาวภิรัญญา  เหล็กราช
 
15 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สรวงสิริ
 
1. นางสาวณฐมน  ปินคำ
 
16 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ฎาพร  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวรัชฎา  มะโนวรรณา
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงชาลิสา  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายนที  ใจบุญ
3. เด็กหญิงปภาดา  วงศ์สวรรคกร
 
1. นางสาวปานชนก  กันเขี่ย
2. นางสาวปานชนก   กันเขี่ย
 
18 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กชายนันท์นพัทย์  เตชคุณานนต์
2. เด็กชายพิทวัฒน์  แก้วสุข
 
1. นายศตวรรษ  เรียบร้อยกิจ
2. นางสาวอัปสร  ชิมา
 
19 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กชายภูวศิษฎ์  ปาระนันท์
2. เด็กชายอภิชยานินท์  คงทะ
 
1. นายศตวรรษ  เรียบร้อยกิจ
2. นางสาวอัปสร  ชิมา
 
20 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กชายณัฐดนัย  อินต๊ะวงค์
2. เด็กชายณัฐวัตร  ติ๊บพันธ์
 
1. นายอนุชิต  คำอินต๊ะ
2. นายอนุชิต  คำอินต๊ะ
 
21 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถาน้อย
2. เด็กหญิงนาโอมิ  เงินท๊อก
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุยะแก้ว
 
1. นางสาวชฎาพร  มิมาละ
2. นางสาวชฎาพร  มิมาละ
 
22 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทองพราว
2. เด็กหญิงธนัชชา  ปงเมฆ
 
1. นางสาววรวลัญช์  ชลิตากุล
2. นางสาววรวลัญช์  ชลิตากุล
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ชนะพาล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วรรณพรม
 
24 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงมนจิรา  จันทา
 
1. นางราตรี  สามี
 
25 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ไชยเขียว
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีพรม
 
1. นายทวีชัย  ชาวส้าน
2. นายทวีชัย   ชาวส้าน
 
26 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงภัสสร์พิไล  ทองพฤกษ์
 
1. นายทวีชัย  ชาวส้าน
2. นายทวีชัย  ชาวส้าน
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
27 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ธรรมา
2. เด็กหญิงอรษา  นามวงค์
 
1. นายวนัฐพงศ์  สุขสามปัน
2. นายวนัฐพงศ์  สุขสามปัน
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
28 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  นาคศรี
 
1. นางสาวรังสิยา  บุญประสพ
 
29 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายรพินทร์ไพร  ติยะธะ
 
1. นางกุลพรภัสร์  กุลวาชัย
 
30 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงวัชรี  พรมงาม
 
1. นางสาวรังสิยา  บุญประสพ
 
31 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยศรี
 
1. นางกุลพรภัสร์  กุลวาชัย
 
32 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงงาม
2. เด็กหญิงชาลิสา  ใจรักปรีดามิตร
 
1. นางสาวดารุณี  ไชยลังการ
2. นางสาววดาล  ก้อนราช
 
33 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กหญิงพิมมาดา  หัตถกอง
 
1. นางสาวดารุณี  ไชยลังการ
2. นางสาวเบญจวรรณ  วรรณพรม
 
34 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงทักษพร  ชูศรี
2. เด็กหญิงธนารีย์  นาระเรด
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทร์ฝั้น
 
1. นางจิรันธนิน  บุญสายหนิ้ว
2. นางจิรันธนิน  บุญสายหนิ้ว
 
35 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ดีหลาย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองโต
3. เด็กหญิงปวริศา  แสนพิช
 
1. นางนวลฉวี  โนรักษ์
2. นางนวลฉวี   โนรักษ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
36 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  ไชยกัน
 
1. นายบุญญินท์  นาแพร่
 
37 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  กันเขี่ย
 
1. นางทรัพย์สิรี  ฟองมันพงศพล
 
38 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ตูมหอม
 
1. นายเทวรัตน์  ผิวผ่อง
 
39 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กชายอนพัช  ศักดิ์สิทธานุภาพ
 
1. Mr.Mark Gaynor  Provido Espiritu
 
40 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำดี
 
1. Ms.Watchariwan  Chaichana
 
41 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  ไชยกัน
 
1. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
42 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงเขมจิตตา  ตุ้ยสาร
 
1. นายเทวรัตน์  ผิวผ่อง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
43 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงบุญญ์ปัญญ์  ฉลองทศพรชัย
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
44 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มุ้งส่าง
 
1. Mr.Joenel U.  Jacosalem
 
45 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงชนากานต์  แซ่เฉิน
 
1. นายยี่  แซ่จง
 
46 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงกชพร  อินใจยา
2. เด็กชายกันทรากร  วรรณศร
 
1. Mr.Marc Francis  Daus
2. Mr.Marc Francis  Daus
 
47 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายกฤตภาส  แสงสรีจันทร์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภูมิพล
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
2. นางวิไลพร   รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
48 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กชายกตัญญู  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  กาคำ
3. เด็กชายปัณวรรธน์  นาระต๊ะ
4. เด็กชายภูมิภัช  หัตถกอง
5. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เจียง
6. เด็กหญิงโยษิตา  วัชรวงศ์ภิญญู
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ชัย
2. นายศตวรรษ  เรียบร้อยกิจ
3. นายศตวรรษ  เรียบร้อยกิจ
 
49 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  คำมงคล
2. เด็กหญิงฉัตรภรณ์  ลิ้มเจริญ
3. เด็กหญิงเพ็ญชมพู  ชุมภูวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  ปินตาหล้า
2. นางสาวสุนิสา  สุกุล
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
50 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  จีธุ
2. เด็กหญิงอภิชญา  รู้ทำนอง
 
1. นางสาวเพ็ญวิสา  วิชารักษ์
2. นางสาวเพ็ญวิสา  วิชารักษ์
 
51 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สมณะ
2. เด็กชายราเมศวร์  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาววรรณภา  ยะแก้ว
2. นางสาววรรณภา  ยะแก้ว
 
52 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กชายธีรโชติ  จี้ใหญ่
2. เด็กหญิงอังคณา  คำสมบัติ
 
1. นางสาววัชรากร  เมฆสินธุ์
2. นางสาววัชรากร  เมฆสินธุ์
 
53 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ไกลถิ่น
2. เด็กชายโชคชัย  อาภา
 
1. นางวิไลพร  สีปิน
2. นางวิไลพร  สีปิน
 
54 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงปาจรีย์  เมฆสินธุ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ถนอม
 
1. นางสาววัชรากร  เมฆสินธุ์
2. นางสาววัชรากร  เมฆสินธุ์
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
55 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายธวัชชัย  สิทธิวงค์
2. เด็กชายวิทวัส  วิฑูรย์
3. เด็กหญิงอินทิรา  เส็งเจริญ
 
1. นางสาววรรณภา  ยะแก้ว
2. นางสาววรรณภา  ยะแก้ว
 
รวม 55 91 82