หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri4

ผลการแข่งขัน

เลือกศูนย์เครือข่าย

ที่ศูนย์เครือข่าย
1 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอขุนตาล
2 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอเชียงของ 1
3 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอเชียงของ 2
4 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอเทิง 1
5 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอเทิง 2
6 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอพญาเม็งราย
7 กลุ่มเครือข่ายฯ อำเภอเวียงแก่น
8 กลุ่มโรงเรียนเอกชน