สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดณีย์  สมสนิท
 
1. นางวิไล  เศษวงค์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  แซ่เหมา
 
1. นายธนพล  ทองยัง
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. นางสาวกุลิศรา  จะลอ
 
1. นางสาวปัทมากร  จันทิมา
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เบเชกู่
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปรีจันทร์
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงจินดา  แลเชอ
 
1. นางสาวเจนจิรา  วังสาร
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงสุนีย์  แซ่จัง
 
1. นางสาวชไมพร  ลินคำ
 
7 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 1. เด็กหญิงสุมาลี  มือแล
 
1. นายฐิติพงษ์  โกสินตอ
 
8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงวาสินี  แซหลอ
 
1. นายธนพล  ทองยัง
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่หว่าง
 
1. นางสาวปัทมากร   จันทิมา
 
10 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกนกรดา  มูเซอ
2. เด็กหญิงมล  แซ่จาง
 
1. นางสาวชไมพร  ลินคำ
 
11 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงจินดา  เชอมือ
2. เด็กหญิงญาตาวี  มอโป๊ะ
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาหล้า
2. นางสาวนันทิยา  เต็นยะ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
12 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายนภัทร  เอี่ยมวิทยากุล
 
1. นางสาวกติกา  ตระกูลสันติไมตรี
 
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1. เด็กชายยี่เซิน  แซ่เหอ
 
1. นายดนุพล   มะโนโฮ้ง
 
14 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงอรปรียา  เด่นกิริยาวาจา
 
1. นางสาวอุทุมพร  มูลคำ
 
15 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายธนบูรณ์  ชีวินสิริอำนวย
 
1. นางสาวอุทุมพร  มูลคำ
 
16 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงรัตนา  อาเซิน
2. เด็กหญิงสุวรรณา  วูแมกู่
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาหล้า
2. นางสาวนันทิยา  เต็นยะ
 
17 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายจิรายุ  ชีวินบุญอนันต์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มูลคำ
 
18 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงบูเบีย  หวุ่ยแม
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  สามแก้ว
 
19 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงสุชาดา  เว่ยหล่อง
 
1. นางสาวดรรชนี  สำราญใจ
 
20 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1. เด็กชายณัฐพล  อมรเลิศวิทยา
 
1. นายดนุพล   มะโนโฮ้ง
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
21 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ไป๋
2. เด็กชายภาสกร  แซ่เย่ว์
3. เด็กหญิงอาหมี่  เมอแลกู่
 
1. นางสาวพัชริดา  เวียงยา
2. นางสาวเจนจิตร  ใจกว้าง
 
22 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายวีรชัย  แซ่หลี่
2. เด็กชายสมชาย  มาเยอะ
 
1. นายธนันชัย  พิพิธพงศ์สันต์
 
23 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1. เด็กชายสมบูรณ์  อาซังกู่
2. เด็กชายโย๊ะนา  แซ่หวาง
 
1. นายกฤษฎากร  อิมัง
2. นางสาววรรณวิภา  พนักธรรม
 
24 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1. เด็กชายอาฉ่า  เชอมือ
2. เด็กชายอาบา  มาเยอะ
 
1. นายกฤษฎากร  อิมัง
2. นายสมศักดิ์  อุดมประสิทธิ์
 
25 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงธนิชนันท์    มาเยอะ
2. เด็กหญิงบูหยะ   หวุ่ยแม
3. เด็กหญิงบูเดอะ หวุ่ยแม  หวุ่ยแม
 
1. นางสาวสุปรียา  ผาคำ
2. นางสาวเจนจิรา  สมแก้ว
 
26 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายทินกฤต  ยูลึ
2. เด็กหญิงภาวดี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงสุ  แซ่จาง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุญวัย
2. นางศุภลักษณ์  นันต๊ะ
 
27 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจารุณี  เหว่ยซึ
2. เด็กหญิงนามู่  แซ่ลี
3. เด็กหญิงพรรวิษา  วงษ์กรด
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุญวัย
2. นางศุภลักษณ์  นันต๊ะ
 
28 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เด่นเกศินีเลิศ
2. เด็กหญิงสุภาพร  แล่เฉอะ
3. เด็กหญิงอินทิพร  แซ่เจิง
 
1. นางสาวกนกพร  ชุมภู
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  สายสูงเนิน
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
29 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่จง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร   มาเยอะ
3. เด็กชายปกรณ์  แซ่ลี
4. เด็กชายศุภกิตต์  แซ่ถ่าน
5. เด็กหญิงอาลิน  ชีวินเนติรักษ์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุญวัย
2. นางสาวธัญรัตน์  จันทร์คำ
 
30 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกันตพร   เยเบียง
2. เด็กหญิงชนันต์ยา   ปราบภัย
3. เด็กหญิงอลีนา   แบแซะ
4. เด็กหญิงอาหมี่   มาเยอะ
5. เด็กหญิงเซี้ยวไก้   แซ่สือ
 
1. นางสาวธัญรัตน์   จันทร์คำ
2. นางสาวรมิดา  จิตไพศาล
 
31 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   วอยือ
2. เด็กหญิงนลิน   ชีวินเนติรักษ์
3. เด็กหญิงนิชดา   เพเมียะ
4. เด็กหญิงรติมา   แซ่ลี
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แซะตุ
 
1. นางสาวชไมพร   รินคำ
2. นางสาวรมิดา  จิตไพศาล
 
32 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงดาวิกา  หวุ่ยแม
2. เด็กหญิงวีรดา  สีถิ่นวัน
3. เด็กชายสินธุชา  อามอ
4. เด็กหญิงสื่อเหมย  แซ่จาง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  อายิ
 
1. นางสาวพิมพ์พิชมญชุ์  สุภายอง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปรีจันทร์
 
33 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกรอกแก้ว  แซ่ลี
2. เด็กชายธนากร  เหม่อแล
 
1. นางสาวณัฐธิดา  บุญวัย
2. นางศุภลักษณ์  นันต๊ะ
 
34 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายภูวดล  ชีวินพงศ์สถาพร
2. เด็กหญิงไพลิน   โยวเผาะ
 
1. นางสาวธัญรัตน์   จันทร์คำ
2. นางสาวรมิดา  จิตไพศาล
 
35 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายดุษฎี  อาซังกุ่
2. เด็กหญิงวาสนา   แซ่จู
 
1. นางสาวกัลยา   กุณะ
2. นางสาวรมิดา  จิตไพศาล
 
36 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เหม่อแล
2. เด็กหญิงทินมณี  โซเซกู่
3. เด็กหญิงธัญสินี  งัวยา
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่หยาง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เกษมสุขใจ
6. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  หวังผ่า
7. เด็กหญิงมัณฑนา  แสงงาม
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์ทองลา
9. เด็กหญิงหมัด  ละออกุล
10. เด็กหญิงเลอลักษณ์  พรมสูงยาง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มณีจันทร์สุข
2. นายวิชัย  พรมชัย
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
37 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายกิ้ม  ศรีแก้ว
2. เด็กชายณัฐ  แซ่ตุ
3. เด็กชายธนพล  แซ่หล่อ
4. เด็กชายธนภัทร  แซ่ตุ
5. เด็กชายศุภกฤษ  เพเมียะ
6. เด็กชายสุพจน์  แซ่หยี
7. เด็กชายสุพวัฒน์  เพเมียะ
8. เด็กชายสุรชาติ  วุยแมกู่
9. เด็กชายอภิชัย  ชัยวรรณ
10. เด็กชายอายี  มาเยอะ
 
1. นายกฤษฎา  จันทาพูน
2. นางสาวธัญรัตน์  จันทร์คำ
3. นายอนันต์  วรรณดี
 
38 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่เฉิน
2. เด็กหญิงมานี  หวุ่ยลองกู่
 
1. นายธนาคม  อภิวงค์
2. นายเอกภพ  คำรส
 
39 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงธนพร  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงสุจิรา  อายิ
 
1. นายกฤษฎา  จันทาพูน
2. นายอนันต์  วรรณดี
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
40 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงนันทนา  ลาหู่นะ
 
1. นายสันติ  ใจเฉื่อย
 
41 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เหม่อโป๊ะกู่
 
1. นายสันติ  ใจเฉื่อย
 
42 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงพัดตรา  เย่เบียงกู่
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  สายสูงเนิน
 
43 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ลาหู่นะ
 
1. นายสันติ  ใจเฉื่อย
 
44 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายธีรเดช  เจริญทั้งกิตติชัย
 
1. นางสาวปัทมากร  จันทิมา
 
45 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เปียเหล่
2. เด็กหญิงอภิชญา   เปียเหล่
 
1. นางสาวสุรินทร  พรมเมือง
2. นายเอกรัฐ  น้อยมา
 
46 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายนาวิน  เหม่อแลกู่
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เรืองสา
3. เด็กหญิงสุวิมล  มอโป๊ะ
 
1. นางสาวณัฐฑิชา  บุญมาพิลา
2. นางสาวศิรินมาศ  เทือกเถาสาร
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
47 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายวิฑูรย์  เยเพียว
 
1. นายธนพล  ทองยัง
 
48 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงยุวดา  หมื่อแล
 
1. นางสาวธัญรัตน์  จันทร์คำ
 
49 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงธิชาดา  มาเยอะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกา  อริยะมั่ง
 
50 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายอาฉ่า  โยวเผาะ
 
1. นายจิตอิสรภาพ  ใจอารีย์
 
51 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. นายโชคชัย  โชเช
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มงคลคลี
 
52 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1. เด็กหญิงสุลัดดา  มาเญอะ
 
1. นางกะรัต  วรรณสุทธิ์
 
53 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. นางสาวณัฐธิดา  ยูลึ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกา  อริยะมั่ง
 
54 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหม่อแล
 
1. นางสาวเมชญา  กิตตินภาพงษ์
 
55 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1. เด็กหญิงวิภาดา  เยอะซอ
 
1. นางกะรัต  วรรณสุทธิ์
 
56 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงนีรัมพร  แซ่ย่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกา  อริยะมั่ง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
57 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงพิมพา  แลเชอ
 
1. นางสาวิตรี  ทันหล้า
 
58 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายภวัต  อุดมธัญญบูรณ์
 
1. นายพุทธินันท์  วัฒนาพินิจสาคร
 
59 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงรินลณี  แซ่ลี
 
1. นางสาวเมชญา   กิตตินภาพงษ์
 
60 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  กัญกาญจนะ
 
1. นางสาวิตรี  ทันหล้า
 
61 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงพรนภา  มาเยอะ
 
1. นางสาวเมชญา  กิตตินภาพงษ์
 
62 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1. เด็กหญิงณัฐมน  เรืองศรีสันติ
2. เด็กชายอภิสร  ทวีอภิรดีบุญยิ่ง
 
1. Mr.Tim  Van Sickle
2. นางสาวสุรินทร  พรมเมือง
 
63 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  แซ่หว่าง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  มือชอกู่
 
1. นายธนันชัย  พิพิธพงศ์สันต์
 
64 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงรัตนา  เชอมือ
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  แซ่หอ
 
1. นางพัชรินทร์  คีรีแสนใจ
2. นางสาวสุดารัตน์  ปรีจันทร์
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
65 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายจ่าอัน  แซ่ลี
2. เด็กชายธนกร  เหว่ยยือ
3. เด็กชายรอมฎอน  เรียงหมู่
4. เด็กชายลีผ่า  หวุยแมกู่
5. เด็กชายสุธีพล  แซ่ลี
6. เด็กชายเล่าวู  แซ่สือ
 
1. นายกฤษฎา  จันทาพูน
2. นางสาวพิมพ์พิชมญชุ์  สุภายอง
3. นายสุรศักดิ์  โนภิวงค์
 
66 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายคงสิทธิ์  มาเยอะ
2. เด็กชายจิรชัย  คงคาศักดา
3. เด็กชายธนโชติ  แซ่ตั้ง
4. เด็กชายธีรศักดิ์  เหม่อโป๊ะกู่
5. เด็กชายสมโชค  โหว่ยแม
6. เด็กชายอนุวัฒน์   มาเยอะ
 
1. นางสาวดรรชนี  สำราญใจ
2. นางสาวสุธารทิพย์  วุยแบ
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
67 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ลาหู่นะ
2. เด็กชายหย่าโก๊ะ  เพอเมี่ยะ
 
1. นางบุญชนิต  ธรรมสาร
 
68 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงธิติมา  เชอมือ
2. เด็กหญิงมาลิกา  เชอมือ
 
1. นางบุญชนิต  ธรรมสาร
2. นางสาวสุธารทิพย์  วุยแบ
 
69 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงวรนุช  โยวเผาะ
2. เด็กหญิงอาพอ  มาเยอะ
 
1. นางสาวปิยะวดี  ชัยชนะ
2. นายสุทิน  ปิงสุแสน
 
70 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงภัทรมน  เแซ่เว่ย
2. เด็กหญิงลักษิกา  คำแหลง
 
1. นายธนันชัย  พิพิธพงศ์สันต์
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
71 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายกิตติธร  บรรพตศิขร
2. เด็กชายอาเกอ  หมอโป
3. เด็กชายเจษฎา  ชีวินยิ่งยศ
 
1. นายธีระวัฒน์  แสนคำ
2. นายเกษม  เพียรทำ
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
72 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายชลนกร  มือแลกู่
2. เด็กชายปรเมศ  กุ่ยยือ
3. เด็กชายสุรยุทธ์  เชมือ
 
1. นายธนันชัย  พิพิธพงศ์สันต์
2. นายศิวนาถ  ประสาวะถา
 
73 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายสมชาติ  อายี่กู่
2. เด็กหญิงหมีติ๊  อาฮุยกู่
3. เด็กชายอนุเทพ  แซ่หวาง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มณีจันทร์สุข
2. นายวิชัย  พรมชัย
 
74 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงบูจุ๋ม  เยอส่อ
2. เด็กหญิงปิยะดา  มอโป๊ะกู่
3. เด็กหญิงรสา  หม่อแลกู่
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่จาง
5. เด็กหญิงอาเชาะ  มือแล
6. เด็กหญิงอุษณีย์  แซ่จาง
 
1. นางสาวกติกา  ตระกูลสันติไมตรี
2. นางกาญจนา  ปัญญาหล้า
3. นางสาวนันทิยา  เต็นยะ
 
75 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงณัชชา  หมื่อแล
2. เด็กหญิงวรกัญญา  ปราบภัย
3. เด็กหญิงสายธาร  แลเชอกู่
 
1. นางสาวปัทมากร  จันทิมา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกา  อริยะมั่ง
 
76 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกัญญาดา  หมื่อแล
2. เด็กหญิงบูก๋า  อามอ
3. เด็กหญิงบูซึ  มาเยอะ
 
1. นางสาวปัทมากร  จันทิมา
2. นางสาวอัญชลี  เกเย็น
 
77 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจารุมน  นาชัยแพง
2. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงษารภี  แซ่จาง
 
1. นางสาวกัลยา  กุณะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกา  อริยะมั่ง
 
78 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงนารีวรรณ  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงบูแผ่  มาเยอะ
 
1. นางสาวรวิวรรณ  อย่างวรโชติ
2. นางสาวเกศรา  อินตาพรม
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
79 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงมาลี  ละออกุล
2. เด็กหญิงหมีแชะ  มาเยอะ
3. เด็กชายเอกชัย  มาเยอะ
 
1. นางสาวนิติกร  ยะนะชาติ
2. นางสาวศันสนีย์  เทพคำ
 
80 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายทัตพิชาติ  คาลา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เชอมือ
3. เด็กหญิงอนันตญา  เว่ยเชกู่
 
1. นางวลัย  สุริยมณฑล
2. นางสาวอัญชลี  วิจิตร
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
81 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายดนุพงษ์  เหม่อโป๊ะกู่
2. เด็กหญิงทิพธิดา  มาเยอะ
3. เด็กชายธีรเดช  มาเยอะ
4. เด็กหญิงนิชาพัทร  เบเช
5. เด็กหญิงรินรดา  มาเยอะ
6. เด็กหญิงสุนิสา  เยอส่อ
 
1. นางสาวจรรยา  มณีคำ
2. นายชนนภูมิ  เดชเดิม
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
82 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงชลลดา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพิมพา  แซ่มือ
 
1. นางบุญชนิต  ธรรมสาร
 
รวม 82 186 124