หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri3

ผลการแข่งขัน

 

001 ภาษาไทย

1.  030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 2.  031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
3.  032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 4. 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
5. 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 6.  823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
7.  037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 8.  038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
9.  759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 10.  760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
11.  761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 12.  046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
13. 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 14.  787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
15. 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

002 คณิตศาสตร์

1.  122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2.  123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3. 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4. 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
5. 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6. 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
7. 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 8. 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
9. 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 10.  132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
11.  133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12. 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
13.  789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 14. 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
15.  791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 16.  792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
17.  820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 18.  821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
19. 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

003 วิทยาศาสตร์

1.  086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 2. 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3.  766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 4.  181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
5.  184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 6. 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
7. 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 8.  090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
9. 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 10.  093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
11.  094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 12.  095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
13. 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 14. 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
15. 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2.  142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3.  143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5. 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 6. 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7. 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 8. 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
9. 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 10. 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
11. 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 12. 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
13. 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 14.  164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
15.  165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 16.  166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
17.  768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 18. 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 2. 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
3.  816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 4. 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
5. 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 6. 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
7.  740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 8.  741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1.  262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 2.  263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
3. 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 4.  268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5.  269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6.  271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7. 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 8. 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9. 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 10.  308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
11. 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 12. 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
13.  311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 14. 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
15. 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

007 ศิลปะ-ดนตรี

1. 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 2. 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
3. 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 4.  352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
5. 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 6.  370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
7.  371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 8.  737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
9.  731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 10.  736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
11.  732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 12. 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
13. 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 14.  604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
15. 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 16. 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
17. 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 18.  372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
19.  374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 20. 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
21. 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 22. 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
23. 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 24. 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
25. 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 26. 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
27. 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 28. 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
29. 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 30. 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
31. 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 32. 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
33. 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 34. 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
35. 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 36. 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
37. 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 38. 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
39. 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 40. 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
41. 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 42. 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
43. 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 44. 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
45. 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 46. 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
47. 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 48. 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
49. 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 50. 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
51. 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1. 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 2. 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3. 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 4. 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5. 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 6. 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7. 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 8. 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9. 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 10. 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 2.  795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
3.  796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 4.  800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
5.  801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 6. 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
7.  810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 8. 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
9.  813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 10.  814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
11. 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 2.  051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
3. 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 4. 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
5. 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 6. 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
7. 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 8. 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
9. 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 10. 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

012 คอมพิวเตอร์

1.  020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 2. 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
3.  021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 4. 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
5. 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 6. 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
7.  016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 8. 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
9.  024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 10. 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
11. 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 12. 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

013 หุ่นยนต์

1.  243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 2. 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
3. 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 4. 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
5. 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 6. 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
7. 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 8. 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

014 การงานอาชีพ

1.  001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 2. 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3.  003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 4. 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
5.  012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 6. 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7.  018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 8.  019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
9. 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 10. 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11. 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 12.  027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
13.  734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 14. 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
15. 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 16. 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
17. 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 18. 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

015 ปฐมวัย

1.  702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 2.  703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

016 เรียนรวม - ภาษาไทย

1. 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 2. 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
3. 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 4. 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5. 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 6. 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7. 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8. 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9. 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 10. 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11. 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 12. 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13. 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 14. 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15. 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 16. 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
17. 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

018 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2. 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3. 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

020 เรียนรวม - ศิลปะ

1. 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2. 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3. 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 4. 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5. 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 6. 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7. 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8. 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9. 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 10. 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11. 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 12. 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
13. 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 14. 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
15. 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 16. 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
17. 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 18. 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
19. 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 20. 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21.  287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

021 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2. 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3. 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 4. 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
5.  213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 6. 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
7. 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8. 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
9. 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 10. 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11. 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 12. 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
13. 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 14. 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15. 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 16. 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
17. 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 18. 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

022 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

1. 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 2. 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
3. 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 4. 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
5. 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 6. 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
7. 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 8. 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
9. 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 10. 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3