หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri3

ผลการแข่งขัน

เลือกศูนย์เครือข่าย

ที่ศูนย์เครือข่าย
1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะช้าง
2 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาจันจว้า
3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน
4 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี
5 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง
6 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท่าข้าวเปลือก
7 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย
8 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ้านแซว
9 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าตึง
10 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล
11 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโป่งผาศรีเมืองชุม
12 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
13 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่คำแม่ไร่
14 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่เงิน
15 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์
16 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน
17 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สายเวียงพางคำ
18 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงโยนกเชียงแสน
19 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาศรีป่าซาง
20 กลุ่มโรงเรียนสังกัดท้องถิ่น
21 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน