สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายเจนวิทย์   ลุงโค่
 
1. นางสาวรัชฎาพร  อุทธิยา
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงรินลดา  แพงงาม
 
1. นางรัชนี  สุขสบาย
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ลาหู่นะ
 
1. นางรัตมณี  เสธา
 
4 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงปาลิดา  โว่ยแม
 
1. นางตุลารัตน์  วาทะวัฒนะ
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขุนนาม
 
1. นางสุมาลี   ขุนนาม
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายภัทรชัย   พุฒคง
 
1. นางละอองดาว  พระพรเพ็ญ
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คนธ์ตะคุ
 
1. นางตุลารัตน์  วาทะวัฒนะ
 
8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   มูลไชย
 
1. นางสุมาลี   ขุนนาม
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายอนพัทย์   สาราจันทร์
 
1. นางสังวาลย์   ใจปิน
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กหญิงเลิศนภา  มาเยอะ
 
1. นางสาวอรพิณ  กลิ่นหอม
 
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายพีรณัฐ   เดชวิลัย
2. เด็กหญิงภัทราวดี   แสงคำ
 
1. นางสังวาลย์   ใจปิน
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  วุยยือ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ตั้งศิริวานิชกุล
 
1. นางรัตมณี  เสธา
2. นางอรพิน  วงค์ยาไชย
 
13 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีไฉล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  มูลชัย
 
1. นายจีรวัฒน์  ทองสุข
2. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงทักษอร  ใจนิตย์
2. เด็กหญิงวาริสสรา  จันทร์ประทุม
 
1. นายจีรวัฒน์  ทองสุข
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายปิติภัทร   มหาวรรณ์
 
1. นางสุมาลี   ขุนนาม
 
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวชัญญา   จันต๊ะเวช
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายสุทธิเดช  โซคากุ
 
1. นายสุรชัย  ภิยารมณ์
 
18 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช   วรรณดี
3. เด็กหญิงอังคณา   คำแสง
 
1. นางละอองดาว  พระพรเพ็ญ
2. นายสิงห์คาร  จินะกาศ
 
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  อนันต์วัฒนานุกูล
2. เด็กชายธนกฤต   สมคิด
3. เด็กหญิงปภาวี  จุ่มใจ
 
1. นายกฤษณ์ศราวุฒิ  เหลี่ยมดี
2. นายปัณณวัฒน์  ไชยชุมภู
 
20 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงชยานันท์  ชัยนันท์
2. เด็กหญิงรติมา  ลุงทุน
3. เด็กหญิงสิรินทรา  สุขสำราญ
 
1. นางกิตติมา  หอมรส
2. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
21 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงดวงนภา  ลุงถาง
2. เด็กหญิงยอแสง  ลุงมู
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีสุขหู้
2. นางสาวเบญจวรรณ  หอมนาน
 
22 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายกิตติเดช  เชอกอง
 
1. นางฉัตรฤดี  ศรีวิชัย
 
23 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายศิวกร  พิเศษ
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีสุขหู้
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายสิริกร  ฟองคำ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
25 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายวรรณชนะ  จันตา
2. เด็กชายเอกชัย  เบียงแล
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีสุขหู้
2. นางสาวเบญจวรรณ  หอมนาน
 
26 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายธนกฤติ  ทองคำใบ
2. เด็กชายภูมิกร  ขันธะรักษ์
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
27 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กชายนิติพล  ยาจันทร์
 
1. นายชินกร  แต้มรู้
 
28 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายณัฐกมล  จันต๊ะวงค์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หอมนาน
 
29 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กหญิงเปมิกา  มะโน
 
1. นายชินกร  แต้มรู้
 
30 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กชายจักพันธ์  วงค์เจริญ
 
1. นายชินกร  แต้มรู้
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
31 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เทียมคีรี
2. เด็กหญิงชยาพร   ทับทอง
3. เด็กหญิงธีราภรณ์   คำเป็ง
 
1. นางสาวพรวิมล  เทพรักษา
2. นางสาววิภาวรรณ  ฐานะกิจ
 
32 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายชาติชาย  จะแต๋
2. เด็กชายหล่อผ่า  นูแอ
 
1. นางสาวพิมพ์พิไล  มูลชัย
2. นางสาวศิรินทร์ญา  อินต๊ะสาร
 
33 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  เชอหมื่อ
2. เด็กชายสิทธิโชค  นามา
 
1. นางสาวฐิติพรรณ  แก้วผัด
2. นายพงษ์พันธุ์  ซาเมาะ
 
34 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายยอแซะ  เชอหมื่อ
2. เด็กชายอัครพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาวพิมพ์พิไล  มูลชัย
2. นางสาวศิรินทร์ญา  อินต๊ะสาร
 
35 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธาราค้ำฟ้า
2. เด็กหญิงอาซอ  เมอแล
 
1. นางสาวฐิติพรรณ  แก้วผัด
2. นายพงษ์พันธุ์  ซาเมาะ
 
36 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายณรงค์  จะท่อ
2. เด็กชายธนากร  โชติกุล
 
1. นางสาวฐิติพรรณ  แก้วผัด
2. นายพงษ์พันธุ์  ซาเมาะ
 
37 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมืองมูล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กิตติวานิชวงค์
3. เด็กหญิงพลอย   พรหมปัญญา
 
1. นางยุพิน  ปัญญาแก้ว
2. นางอังคนา  ใจบุญมี
 
38 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กชายชายกรกฎ   ประเสริฐ
2. เด็กชายธนวัฒน์   นาทะสัน
3. เด็กชายศิวกร   ประเสริฐ
 
1. นางสาวจารุมาศ  ฟุ่มเฟือย
2. นายเปรม  เปลี่ยววิญญา
 
39 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงณธิดา  ตุ้ยหล้า
2. เด็กหญิงธัญรดา  ทากูล
3. เด็กหญิงภคพร  เกสรกติกา
 
1. นางสาวจารุมาศ  ฟุ่มเฟือย
2. นายเปรม  เปลี่ยววิญญา
 
40 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กันทะนันท์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรมมานิตย์
3. เด็กหญิงปณิดา  ขาวอ้วน
 
1. นางสาวจรรยา  ดวงปิก
2. นางสาวระพี  เลิศคำฟู
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
41 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรหมเทศ
2. เด็กหญิงนิภาพร  อาจง
3. เด็กหญิงปาลิดา  อะริยะคำ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีวัน
5. เด็กหญิงสุภัทรา  วู้ซื่อ
 
1. นางวรรณเพ็ญ  ดอนศรี
2. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
42 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   มาดี
2. เด็กหญิงณริศรา   จันทร์ประทุม
3. เด็กหญิงปรานปรียา   จองโชติศิริกุล
4. เด็กหญิงพรรษกร   บุญตันน้อย
5. เด็กหญิงวริศรา   โพธิปันรังสี
 
1. นายณัฐพงษ์  ต้าวแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
43 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์   หอมจิตร
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   แก้วหน่อเมือง
3. เด็กหญิงพัชราภา   สิทธิขันแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญา   โท้งวิชัย
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   กาวิโล
 
1. นายณัฐพงษ์  ต้าวแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
44 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร   ใจนิตย์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
45 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงมธุรดา   จุมปา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
46 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีฉ่ำพันธุ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มัชชะ
 
47 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ชื่นตา
2. เด็กชายทีปกร  จะฟะ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ธิสงค์
2. นางสาววิชุดา  ขันธิมา
 
48 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายภวัต  ซีกัว
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มาเยอะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สาแหละ
2. นางสาวอภิรดี  ธีระวงศ์นันท์
 
49 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  ลาเช
2. เด็กชายพงศกร  ซางสุภาพ
 
1. นางจิดาภา  สิทธิพงษ์
 
50 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   พรหมมาลัย
2. เด็กหญิงจริยา   ลุงกอ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   บัวแก้ว
4. เด็กหญิงธารทิพย์   สอาด
5. เด็กหญิงพัชรินทร์   แก้วหน่อเมือง
6. เด็กหญิงศศิกานต์   ขุมเงิน
7. เด็กหญิงสุพรรษา   บุญใส
8. เด็กหญิงอรพรรณ   มูเซอ
9. เด็กหญิงอรพิม   มูเซอ
10. เด็กหญิงเอวิตรา   รัตนโกสินทร์
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
51 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ก่อคือ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เยสอ
3. เด็กหญิงการะเกด  หมื่อโป
4. เด็กหญิงขวัญฤดี  หมื่นคำ
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  จะทอ
6. เด็กหญิงบูแย  มาเยอะ
7. เด็กหญิงภวิกา  เกษมสุขสายชล
8. เด็กหญิงวัศยา  จือปา
9. เด็กหญิงสุภาพร  จะอึ
10. เด็กหญิงอาแผ่  เบียทู
 
1. นายประพันธ์  อาชาวัชรกุล
2. นางอรพิน  วงค์ยาไชย
3. นางสาวอริสา  กำลังประสิทธิ์
 
52 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงซาเมีย  แลเชอ
2. นางสาวณัฐวดี  อภิเจริญกูล
3. เด็กหญิงณิชา  โฟเบะ
4. เด็กหญิงดวงมณี  ปัญญาแสนผ่องใส
5. เด็กหญิงนันทิชา  โว่ยแม้
6. เด็กหญิงรัตนวลี  โว่ยแม้
7. เด็กหญิงรินรดา  แซ่จาง
8. เด็กหญิงสุวิมล  จะพือ
9. เด็กหญิงอาริยา  จะคะ
10. เด็กหญิงอุษมา  แยเบียง
 
1. นางสาวกานต์รวี  กรทยา
2. นางสาวภัสรา  ไชยชนะ
3. นายวสันต์  กุนา
 
53 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายกวี  เซียก่า
2. เด็กชายกิตติภพ  อุ่ยแม้
3. เด็กชายธนพล  ฤทธิโสภนณ์
4. เด็กชายธาวิน  ลี้พนาพรไพรศาล
5. เด็กชายพงศธร  เบียก่า
6. เด็กชายศุภกิตติ์  โฟเบะ
7. เด็กชายสุรพงศ์  เบาทุ
8. เด็กชายสุวิทย์  แยซอ
9. เด็กชายหล่อโย  เชอหมื่อ
10. เด็กชายอภิชาติ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวพัชนุพร  โยนิจ
2. นายวสันต์  ปัญญาดี
3. นางสาวสมาพร  เหมวรรณบูรณ์
 
54 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาโพธิ์
2. เด็กหญิงกันยา  ลอซู
3. เด็กหญิงกัลยา  จะคะ
4. เด็กหญิงพิชชาพร  สุขอยู่
5. นางสาวสายสุนีย์  หมื่อแล
6. เด็กหญิงอาบา  มาเยอะ
7. เด็กหญิงอาแผ่  มาเยอะ
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปอยลิ่ง
 
1. นางสาวนพรัตน์  อิสระณรงค์พันธ์
2. นางสาววาสนา  นันชัย
3. นางสาวศิรินาถ  คำอู
 
55 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงพิชชาดา   เทียมคีรี
2. เด็กชายอติวิชญ์   พรมสุรินทร์
 
1. นางปรานอม   อรินต๊ะทราย
 
56 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กหญิงซอเดอ  เบเซ
2. เด็กหญิงอารยา  จะกอ
 
1. นายธนวัฒน์  ชัยพิสุทธิ์เมธา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
57 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงคำสวย  พุธจา
 
1. นางพรพนา  ปัญญา
 
58 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  เชอกอง
 
1. นายวราพงษ์ชัย  กองสูงเนิน
 
59 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงดลญา  ซื่อบุญยรันต์กุล
 
1. นายวราพงษ์ชัย  กองสูงเนิน
 
60 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงเชอร์รี่  จะคา
 
1. นางพรพนา  ปัญญา
 
61 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  เชอกอง
 
1. นายวราพงษ์ชัย  กองสูงเนิน
 
62 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายทศพล   ติ๊บเตจะ
 
1. นายณัฐชัย  ปอยู
 
63 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ยานะธรรม
 
1. นางกิตินันท์  ชัยพิสุทธฺ์เมธา
 
64 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ไทยใหม่
 
1. นางกิตินันท์  ชัยพิสุทธฺ์เมธา
 
65 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงนาหมี่  จะอือ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  จะแล
 
1. นางสาวพัชนุพร  โยนิจ
2. นางสาวศิรินาถ  คำอู
 
66 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงจารวี  ยีซอ
2. เด็กหญิงนาลอ  จะคะ
 
1. นางสาวพัชนุพร  โยนิจ
2. นางสาวศิรินาถ  คำอู
 
67 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงศรัณญา  ก๊อคือ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ยีซอ
 
1. นางสาวพัชนุพร  โยนิจ
2. นางสาวศิรินาถ  คำอู
 
68 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายธนเชษฐ์  นานา
 
1. นายเมธี  อภิวงค์
 
69 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงนาสือ  จะฟะ
2. เด็กชายรักษ์ชัย  จะทอ
3. เด็กชายสุรชัย  นิธิชัยวิชญ์
 
1. นางสาวกรวิภา  ภูอินนา
 
70 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สิริบุญ
2. เด็กหญิงอนัญพร   แยเบียง
3. เด็กชายอนิลักษณ์  คีรีวงค์สุขใจ
 
1. นางสาวกรวิภา  ภูอินนา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
71 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายชนาวิชญ์   ปินตา
2. เด็กหญิงชนิสรา   คำใจ
3. เด็กหญิงญาดาวดี   แรงดี
4. เด็กชายภานุเดช   สีคำ
5. เด็กชายวิชพล   สิงห์แก้ว
6. เด็กชายอาโซ   เยเบียง
 
1. นายณัฐชัย  ปอยู
2. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กชายอดิเทพ  บริสุทธิ์
 
1. นายอุดมศักดิ์  สันสมบัติ
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. นายสงกรานต์   สร้อยมูล
 
1. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงอัมพร  มาเยอะ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ธิสงค์
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงบูก่า  มาเยอะ
 
1. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหก 1. เด็กชายศักรินทร์  ไทยใหม่
 
1. นางสาวกนกวลี  ท้วมจันทร์
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จะงะ
 
1. นายวิษณุ  สมศรี
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ขัดดี
 
1. นางณัฏฐ์ชุดา  จอมแก้ว
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงบูก่า  มาเยอะ
 
1. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายเตชิต  จะแตะ
 
1. นางสุพิน   เบียเช
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. นายโยธิน  จะแล
 
1. นางสาวอริสา  กำลังประสิทธิ์
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กหญิงฝนทอง  หนุ่มคำ
 
1. นางวิภาดา  ยะตา
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงยุพาพร  จะเต๊าะ
 
1. นางสาวอริสา  กำลังประสิทธิ์
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 1. เด็กชายรัชพล   ปัญญาอ้าย
 
1. นางเนตรนภา  แสนศิริ
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. นายชลธี   จิตรตั้ง
 
1. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงลูซี่  จะแส
 
1. นางสุพิน   เบียเช
 
87 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงกรพินธุ์   สมจิตร
 
1. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
88 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์   สิทธิขันแก้ว
2. เด็กชายนันทภพ   ปงลังกา
3. เด็กชายรพีภัทร   มูลผึ้ง
4. เด็กชายอธิราช   จันทร์สม
5. เด็กชายเหมันต์   จำทิพย์
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
2. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
89 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คงเกษมพนา
 
1. นางสาวรพีพร  เตมีศักดิ์
 
90 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงณิธิพร   โพมีเทพ
 
1. นางสาวพัฒนา  แปงชมภู
 
91 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงกชกร   ก๋องบุญ
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
92 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงบูกอง  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวสมาพร  เหมวรรณบูรณ์
 
93 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  เยต๊ะ
 
1. นางสาวอริสา  กำลังประสิทธิ์
 
94 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  อาจง
2. เด็กหญิงปวีณา  จะปะ
3. เด็กชายมาเล  จะลอ
4. เด็กหญิงสุภัทรา  วู้ซื่อ
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  ทาบุญยัง
 
1. นางรัชนี  สุขสบาย
2. นางสายสุนีย์  ขาวนวล
 
95 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   ฟุ้งกระโทก
2. เด็กหญิงลภัทรลดา   สารพัตร์
 
1. นางสาวพัฒนา  แปงชมภู
 
96 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   สเวตอ
2. เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์   วงค์นันตา
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
97 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  วินิจกัลยา
2. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่เซอ
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
2. นางสุพิน   เบียเช
 
98 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. นางสาวพรชนิตว์  แลเชอ
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่หมู่
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
2. นายสวัสดิ์  ยาปัน
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
99 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชายกฤติพงษ์  จะคา
2. เด็กชายกานต์ดนัย  จะโว
3. เด็กชายธเนศพล  จะฟะ
4. เด็กชายปรินทร์  เกษมสุขสายชล
5. เด็กชายพีรพัฒน์  คงเกษมธารา
6. เด็กชายเจษฎา  เบียแช
 
1. นายซามูละ  นายยอย
2. นายวรุต  ศรีออน
3. นางอัญชัญ  หมอกคำ
 
100 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายกรกฏ  ยาประเสริฐ
2. เด็กชายธันวา  มาเยอะ
3. เด็กชายปรณา  จันทร์พะยับ
4. เด็กชายปรเมษฐ์  เชอมือ
5. เด็กชายปวรัตน์  สิทธิศักดิ์
6. เด็กหญิงรินรดา  สิริโชคทวีกุล
 
1. นายธนัช  วัฒน์ชนกุล
2. นางสาวระพี  เลิศคำฟู
 
101 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ลอซู
2. เด็กชายบุญยืน  แซ่ย่าง
3. นายพงศภัค  อาหงี
4. เด็กชายพชรพล  ศิริศรีมังกร
5. นายศรัณย์  อานี
6. นายสุชาติ  หมื่อโป
7. นายเสรี  เชอหมื่อ
8. เด็กชายโชคชัย  เบก่า
 
1. นายชำนาญ  นาปรัง
2. นายสวัสดิ์  ยาปัน
3. นายอนุชิต  อุปถัมภ์
 
102 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เห่ปุ๊
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เชอหมื่อ
4. เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธภักติ
5. เด็กหญิงธัญวลัย  ก๊อคือ
6. เด็กหญิงนามี  ใส่บู่
7. เด็กหญิงรมิดา  ก่อคือ
 
1. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
2. นางสาวฐิติพรรณ  แก้วผัด
3. นายพงษ์พันธุ์  ซาเมาะ
 
103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงนาริษา  จะคือ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เสรี
3. เด็กหญิงแอนนา  จะก่า
 
1. นางกาญจนา  ภิยารมณ์
2. นางสายรุ้ง  แม่นหมาย
 
104 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  พงษ์ทวีกุล
2. เด็กหญิงนาหา  จะแส
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กานต์พิชชา
 
1. นางรัตมณี  เสธา
2. นางอรพิน  วงค์ยาไชย
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
105 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายชัยวัน  พอเพียง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  จะเหมาะ
 
1. นายมนต์ชัย  สีปิน
 
106 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายปณชัย  แลนี่
2. เด็กชายหัสณะกฤษ  บุญเสน
 
1. นายฐิติกร  ป่าเขียว
2. นายพรพจน์  พงษ์กลาง
 
107 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายจักริน    มูลชมภู
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์   บุญเป็ง
 
1. นายพิพัฒน์  หมื่นโฮ้ง
 
108 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายชยางกูร  ก๊อคือ
2. เด็กชายสรศักดิ์  เหมอแล
 
1. นางสุพัชชา  โคตะบุตร
 
109 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงพิชญา  ลี้รุ่งเรืองกิจ
 
1. นางสาวภัสรา  ไชยชนะ
2. นางสาวอวัฒฆ์ชฎา  ศรีจันทร์
 
110 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  จะคะ
2. เด็กหญิงนิศมา  แลเชอ
 
1. นางสาวพัชนุพร  โยนิจ
2. นางสาวอวัฒฆ์ชฎา  ศรีจันทร์
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
111 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายกฤตยชญ์   วงค์นันตา
2. เด็กชายภานุกร   ทองเกียรติ์
3. เด็กชายเมฆินทร์   แก้วบริสุทธิ์
 
1. นายวชิระ  ใจมั่น
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
112 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กหญิงกวินตรา  นานา
2. เด็กชายอาเจ่อ  โหว่ยเลอะ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก่คะติ
 
1. นายเอกพันธ์  สุวรรณโน
 
113 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ก่อคือ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  แดมา
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เยอแจะ
 
1. นางสาวกัลยา  เปลี่ยนทรัพย์
2. นางสาวเจนจิรา  รากะรินทร์
 
114 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  จือปา
2. เด็กหญิงสายฝน  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงอารีย์พะเยา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวกัลยา  เปลี่ยนทรัพย์
2. นางสาวเจนจิรา  รากะรินทร์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
115 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สร้อยมูล
2. เด็กชายสุวิทย์   หมื่อแล
3. เด็กชายไตรภพ  มอโป๊ะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พาไธสง
2. นางสาวอมรา  อะเจ๊ะ
 
116 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชายศุภกร  ตันช่วย
2. เด็กหญิงอริสรา  สิริบุญ
3. เด็กหญิงอรุโนชา  คูณหารคูณ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ธนะโรจน์รุ่งเรือง
2. นางปณัฐดา  พุทธวงศ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
117 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายธนดล  แลเชอ
 
1. นางพวงพยอม  ยานะจิต
 
118 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  คำวิสูตร
 
1. นางรัชนี  สุขสบาย
 
119 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซีไอ
2. เด็กหญิงพิรานันท์  ดิทา
3. เด็กหญิงมานิตา  แสงอนันต์
 
1. นางกาญจนา  ภิยารมณ์
2. นางสายรุ้ง  แม่นหมาย
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
120 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  อาซองกู่
2. เด็กชายอดิเทพ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวสินจัย  นายยอย
2. นางสาวเจนจิรา  รากะรินทร์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
121 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ถิรนัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  รากะรินทร์
 
122 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กชายชาติ  ทรงคุณากรชัย
 
1. นางสาวชุติกานต์  คำเป็ง
 
123 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงอนัญญา  แก้ววิเศษ
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
124 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำ 1. เด็กหญิงจริยา  จะฟู
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เหมยคำ
 
1. นายอลงกรณ์  ไทยโอพาส
2. นายอัมรินทร์  สารพันธ์
 
125 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จะแล
2. เด็กชายวรัญชิต  แซ่ลี
3. เด็กชายสุทธิโชค   กะป๋า
 
1. นางสาวสินจัย  นายยอย
2. นางสาวเจนจิรา  รากะรินทร์
 
126 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กหญิงกันตา   หมื่อแล
2. เด็กชายชานนท์   ซื่อหมื่อ
3. เด็กชายเฉลิมชัย   จะลา
 
1. นางสาวกีรติญา  วงค์มณี
2. นางสาวชมนพร  ใจดี
 
รวม 126 291 188