สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายสมหวัง  ประทุมตา
 
1. นางณัฐวรรณ  เนตรวงษ์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงสุภัทรตรา  ยวนยี
 
1. นางปราณี  ทองม่วง
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงปาลิษา  ป้องภัย
 
1. นางพรรณวดี  ศรีใส
 
4 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงอวิกา  หมื่นไธสง
 
1. นางสาววไลกุล  อุ่นเกิด
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิภัทร  สร้อยเป้า
 
1. นางสาวณัฐกาจญจน์  เขียวปาน
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กหญิงนุศราพร  กงศรี
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  โคธนู
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 1. เด็กหญิงอรทัย  ประดับหิน
 
1. นางสาวปภาดา  เทียนกระโทก
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงอรวรา  ศิริเทพ
 
1. นางพรรณวดี  ศรีใส
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพตศวรรษ  ศิริ
 
1. นางอรวรรณ  มีชำนาญ
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเกต 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ต๊ะฤทธิ์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  โพธิ์ทอง
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกต 1. เด็กหญิงนิชาภา  พรามจร
 
1. นางรัศมี  สุปัด
 
12 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  เทียวประสงค์
 
1. นางสาวเสาวรี  หมู่โยธา
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลฐาพัฒน์  เปลื้องสันเทียะ
2. เด็กหญิงเกตุมณี  คงสุข
 
1. นางสาววไลกุล  อุ่นเกิด
 
14 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 1. เด็กหญิงนภััสสร  แหลมฉลาด
2. เด็กชายสมพงษ์  ดามาพงษ์
 
1. นายจำเริญ   เบ็ญพาด
2. นางสาวสมฤทัย  ภูสระ
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษดาพร  พรามจร
2. เด็กหญิงนันทนา  เข็มสันเทียะ
 
1. นางสาววไลกุล  อุ่นเกิด
 
16 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  แถวขุนทด
2. เด็กหญิงสุชัญญา  มินทร์จันทึก
 
1. นายวรรณา  ก้องเมือง
2. นายวัชระ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กชายชนณพัช  เพชรประไพ
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  นาคมะณี
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 1. เด็กชายวีรภาพ  เสนาโนลิต
 
1. นางศศิธร  กัญญาสุด
 
19 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กชายณัฐกฤต  อินทะโส
 
1. นายประสาร  อินทะโส
 
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  อมฤกษ์
 
1. นางสุทธิรัตน์  อ่อนวงษ์
 
21 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงปาลิษา  ป้องภัย
2. เด็กชายศิริโชค  พิพิธกุล
3. เด็กหญิงอรวรา  ศิริเทพ
 
1. นางสาวณัชฌุภรณ์  สพัฒนกิจ
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรวิทย์  เมืองสุบาล
 
22 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงธนันดา  เหล็กมา
2. เด็กหญิงศิราภรณ์  เชอรัมย์
 
1. นางทิพย์ถาวร  ทับอมรศิริ
2. นายเกษม  กิติพันธยาพร
 
23 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังพง 1. เด็กหญิงสุชานาถ  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  สุขโข
 
1. นางสาวลัทธวรรณ  รวมครบุรี
2. นายเกรียงศักดิ์  คีรีรัตน์สกุล
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กหญิงจรรยพร  ปัดโต
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  นาคมะณี
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  ถวยสูงเนิน
 
1. นางสาววิภารัตน์  ปัญญาแจ้ง
 
26 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กชายสหพรรณ  เทียมทัน
 
1. นายประสาร  อินทะโส
 
27 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กหญิงเอมิกา  ภูมินอก
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  นาคมะณี
 
28 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพง 1. เด็กชายบรรพต  บุญญานุสนธิ์
2. เด็กหญิงวิญาณี  โพสีทา
 
1. นายปิยวัฒน์   ยศคำลือ
2. นายเกรียงศักดิ์  คีรีรัตน์สกุล
 
29 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ปราบโจร
2. เด็กหญิงเกวลิน  เคียงสันเทียะ
 
1. นางสุทธิรัตน์  อ่อนวงษ์
2. นางสาวสุภาวรรณ  นาคมะณี
 
30 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพง 1. เด็กหญิงวราพร  พรามจร
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คีรีรัตน์สกุล
 
31 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กหญิงนลิน  บัวจัตุรัส
 
1. นางสาวเมทินี  คุ้มบ้าน
 
32 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยพัชรินทร์  ช่อรัมย์
 
1. นางสาววิภารัตน์  ปัญญาแจ้ง
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
33 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ยศจัตุรัส
2. เด็กหญิงสุฑามาศ  สุหร่าย
3. เด็กชายสุรชาติ  เนตรสน
 
1. นายวรรณา  ก้องเมือง
2. นางสาวเมลินดา  สุขมาก
 
34 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 1. เด็กหญิงศศิมา  พันธ์กุ่ม
2. เด็กหญิงอติกานต์  กริชนอก
3. เด็กหญิงอริสา  ยงค์ดา
 
1. นางสาวปภาดา  เทียนกระโทก
2. นางสาวสมฤทัย  ภูสระ
 
35 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายปภัสชล  เอื้องจันทึก
2. เด็กชายสหรัฐ  พันธุกิจ
 
1. นางสาวประภาวดี  เเลบัว
2. นายสดุดี  จีระออน
 
36 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มิตระกูล
2. เด็กชายถิรเมธ  สิทธิเวช
 
1. นางสาวจิราวรรณ  สีหาบุตร
2. นางสาวรจนา  ดาบภูเขียว
 
37 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กชายภีมรภัทร  เวกสันเทียะ
2. เด็กชายอนันดา  พดรัมย์
 
1. นางสาวกาญจนา  แสวง
2. นายวรรณา  ก้องเมือง
 
38 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  รัดทิจันทา
2. เด็กชายธีรภัทร  ฉะช้างรัมย์
 
1. นายชินวุฒิ  จันดาเขียว
2. นางสาวประภาวดี  เเลบัว
 
39 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกลวัชร  กัลยาพานิช
2. เด็กชายกิตติภพ  บุญธรรม
 
1. นายชินวุฒิ  จันดาเขียว
2. นางสาวประภาวดี  เเลบัว
 
40 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กชายธรณ์เทพ  พวงสันเทียะ
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  อมฤกษ์
 
1. นายวรรณา  ก้องเมือง
2. นางสาวเมลินดา  สุขมาก
 
41 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กชายปติมา  เชิดขุนทด
2. เด็กชายพีมรภัทร  คิรินทร์
3. เด็กชายศักดิธัช  ชาติเผือก
 
1. นางสาวปฒิษา  สีม่วง
2. นายวรรณา  ก้องเมือง
 
42 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงกวินทรา  แสงภู่
2. เด็กหญิงฐาปนี  หมั่นคำ
3. เด็กหญิงทิพพาวดี  แก่นร้านหญ้า
 
1. นางสาวจิราวรรณ  สีหาบุตร
2. นายดนุพล  สมพงษ์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
43 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กหญิงกมลชนก  พวงราช
2. เด็กหญิงชลธิชา  ฉายเพชร
3. เด็กหญิงพิชญาดา  แคไซ
4. เด็กหญิงศิริพร  สิงห์โต
5. เด็กหญิงอรวรรณษา  ลาครบุรี
 
1. นางสาวณัฐพร  โพธิ์ทอง
2. นายประสิทธิ์  ไชยราช
 
44 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กหญิงกนกพร  เสนาะดี
2. เด็กหญิงฉัตรลดา  มือขุนทด
3. เด็กหญิงฉันทิศา  บุญแย้ม
4. เด็กหญิงชนันธร  คำนึง
5. เด็กหญิงนภัสสร  แสงนวน
 
1. นางสาวขวัญใจ  เสิงขุนทด
2. นางนิศากร  ยนต์ชัย
 
45 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันน้ำใส
2. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  ธงงาม
3. เด็กหญิงชมพูนุท  กล้ารอด
4. เด็กหญิงชุติมา  เทียบภักดิ์
5. เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองแม้น
 
1. นางสาวกัญญา   การบรรจง
2. นางสาวสาลินี  กิ่งเพชร
 
46 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 1. เด็กชายกล้าณรง  ม่วงชำนาญ
2. เด็กชายดนุภพ  จันทะค้อม
3. เด็กชายธีรเดช  เครือเนตร
4. เด็กหญิงพรชิตา  สวาสดี
5. เด็กชายศุภวิชญ์  กาญจนกาศ
 
1. นางสาวสุนิษา  เขตจัตุรัส
2. นางสาวสุภาณี  ชำนาญศรี
 
47 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกต 1. เด็กชายธีระเดช  วิเศษคร้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลนรรจ์  ชัยมีแรง
 
48 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กหญิงสิริพร  โม่งปราณีต
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  โคธนู
 
49 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกต 1. เด็กชายนทีเทพ  ดาศรี
 
1. นายธีรวัฌน์  เลิศประเสริฐ
 
50 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกต 1. เด็กหญิงชุดาภา  น้อยสุวรรณ์
2. เด็กชายพลากร  วิเศษคร้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลนรรจ์  ชัยมีแรง
2. นายสุชาติ  คำลาย
 
51 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 1. เด็กชายกฤษณพล  แก้วชนินทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทหารไทย
 
1. นางสาวสุกัญญา  พวงสันเทียะ
2. นางสุปราณี  สงคราม
 
52 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 1. เด็กชายชาคริต  ศรียาลักษณ์
2. เด็กหญิงณัฐธินันท์  พรมแสน
 
1. นายวิทย์  กัญญาสุด
2. นางสุปราณี  สงคราม
 
53 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเกต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กรัดกระยาง
2. เด็กชายนทีเทพ  ดาศรี
 
1. นายธีรวัฌน์  เลิศประเสริฐ
2. นายปรีชา  สุปัด
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
54 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจิรภรณ์  เทพศิริ
2. เด็กชายธนากร   ระวังแก้ว
3. เด็กชายธนายุต  แก้วสระ
4. เด็กชายปฏิภาณ   วิเศษคร้อ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุพรรณ์
6. เด็กหญิงวิชญาดา   เหล็กมา
7. เด็กหญิงสมใจ  ปาวงศ์
8. เด็กชายสุธินันท์  เบญจพรรณ์
9. เด็กหญิงอรอินท์  ปาวงศ์
10. เด็กหญิงอริศรา  เสาโกมุท
 
1. นางสาวนาฏศิลักษณ์  เทียนชัย
2. นางสุภาภรณ์  สนามพล
3. นายเอนก  ปิ่นประเสริฐ
 
55 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กหญิงรัญธิดา  โสภาเวทย์
2. เด็กหญิงวาเลนไทน์  เกรงขุนทด
 
1. นายรัฐา  ดาดวง
2. นางสาวศุภรัตน์  อนันตะเสน
 
56 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  เพียรแท้
2. เด็กหญิงเกตุมณี  คงสุข
 
1. นายธีรธัชช์  โทบุตร
2. นายสิริโชค  วงราชา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
57 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เจิมพูล
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ชาติสมบูรณ์
 
58 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำบุญเรือง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  อนันตะเสน
 
59 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กชายภานุวัตน์  นนท์นอก
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ชาติสมบูรณ์
 
60 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติกา  ธรรมพันธ์
 
1. นางสาวฤทธิ์ศญา  ชาบำเหน็จ
 
61 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกต 1. เด็กชายสิทธิพล  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  โพธิ์ทอง
 
62 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กชายเพชรรัตน์  สวายทอง
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ชาติสมบูรณ์
 
63 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกต 1. เด็กหญิงทรายทอง  ศรีแสวง
 
1. นายปรีชา  สุปัด
 
64 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  ชำนาญสุข
 
1. นางสาวฤทธิ์ศญา  ชาบำเหน็จ
 
65 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กชายจิรายุ  มาตา
2. เด็กหญิงรสรินทร์   เพชรประไพ
3. เด็กชายสิรวุฒิ  โสภาเวทย์
 
1. นางสาวกัลยาณี  เพชรประไพ
2. นางสาวศุภรัตน์  อนันตะเสน
 
66 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แดดขุนทด
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสนยามาศ
3. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ปะสีกัง
 
1. นางดวงกมล  คุณยงค์
2. นางสาวสาลินี  กิ่งเพชร
 
67 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายธนายุต  แก้วสระ
2. เด็กชายนพรัตน  สมบัติ
3. เด็กชายปฏิภาณ  วิเศษคร้อ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แดงเคน
2. นายเอนก  ปิ่นประเสริฐ
 
68 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจรัญพร  หงษ์ใหญ่
2. เด็กชายนนทวัฒน์  จอดนอก
3. เด็กชายวีรยุทธ  บุญสูงเนิน
 
1. นางสาวฤทธิ์ศญา  ชาบำเหน็จ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
69 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กชายสุทธิพร  วงค์แก้ว
 
1. นายนราวุธ  ชูวังวัด
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทัศนะ
 
1. นางสาวเจี๊ยบ  แก้วชนินทร์
 
71 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  เท้าเฮ้า
 
1. นางสาวณัฐพร  โพธิ์ทอง
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โพธิ์เพ็ชร
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กชายนวพล  ทัพมา
 
1. นายนราวุธ  ชูวังวัด
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงธนิศรา  พวงศรีแก้ว
 
1. นางสาวปพิชญา  ชาลีวรรณ
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กชายนราเทพ  แก้วใส
 
1. นางสุชีรา  ชูวังวัด
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กชายธรรมภณ  แวงดงบัง
 
1. นายชินกร  แสนโสภา
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงทิพพาวดี  แก่นร้านหญ้า
 
1. นางสาวปพิชญา  ชาลีวรรณ
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงน้ำอ้อย  คำพอก
 
1. นางสุชีรา  ชูวังวัด
 
79 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กหญิงวาเลนไทน์  เกรงขุนทด
 
1. นายรัฐา  ดาดวง
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
80 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  คำสาลี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ขนันไทย
 
1. นางพรรณวดี  ศรีใส
2. นายอำนาจ  ขยันการ
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
81 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณณพร  นนท์ขุนทด
 
1. นางสาวณัฐมน  ฤทธิ์จรูญ
 
82 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กหญิงกานต์ติมา  แก้วทับทิม
 
1. นางหทัยกาญจน์  ปองดี
 
83 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  แก้วหนองแดง
 
1. นางสาวปัทมาพร  เกื้อหนุน
 
84 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังพง 1. เด็กหญิงอัญชัญ  ทองอยู่
 
1. นางสาวลัทธวรรณ  รวมครบุรี
 
85 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงภาพิชมนทน์  ใต้อุดม
 
1. นางสาวปัทมาพร  เกื้อหนุน
 
86 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุจำนงค์
 
1. นางสาวกิตติวรา  ซ่อนกลิ่น
 
87 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงธันชนก  เคณทอง
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ประวันตา
 
1. นางสาวปัทมาพร  เกื้อหนุน
2. นางสาวสุจิตรา  อาจกล้า
 
88 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชายภูวนาท  คาดสนิท
2. เด็กชายวีระภัทร  หน้าบัณฑิต
 
1. นางสาวจีระนันท์  กาญจนกาศ
2. นางสาวนิตยา  อยาดี
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
89 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกมลเทพ  ศิริรักษ์
2. เด็กหญิงจรรยาพร  กองวงศ์
3. เด็กชายปภัสชล  เอื้องจันทึก
4. เด็กชายพุติพงศ์  ชื่นจรัสพรสกุล
5. เด็กชายมณฑล  เเก่นร้านหญ้า
6. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรศรี
 
1. นายธีรธัชช์  โทบุตร
2. นางสาวประภาวดี  เเลบัว
3. นายสิริโชค  วงราชา
 
90 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปะนามะโก
2. เด็กหญิงณัฐวลัย  แรดสันเทียะ
3. เด็กชายรพีภัทร  ปานนอก
4. เด็กชายรัชชานนท์  ฟุ้งสันเทียะ
5. เด็กชายสิทธินนท์  อ้อชัยภูมิ
6. เด็กชายอนาวิน  พิมลนอก
 
1. นายวิทย์  กัญญาสุด
2. นางศศิธร  กัญญาสุด
3. นางสุปราณี  สงคราม
 
91 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชายจักรินทร์  รินสันเทียะ
2. เด็กชายจักรเพชร  รินสันเทียะ
3. เด็กชายพงศกร  ลองจำนงค์
4. เด็กชายพัชรพล  ศรีอำไพ
5. เด็กชายภูผา  บำรุงสงฆ์
6. เด็กชายสุรัฐพงษ์  ช่างปลูก
 
1. นางสาวณัชฌุภรณ์  สพัฒนกิจ
2. นายดนุพงษ์  สมพงษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีธีรวิทย์  เมืองสุบาล
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
92 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพง 1. เด็กชายพรภิรมย์  ไชยดำ
2. เด็กชายศรัณยู  อุสารัมย์
 
1. นายนพพล  ชัยนา
2. นายปิยวัฒน์  ยศคำลือ
 
93 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  วรานนท์นันทโชติ
2. เด็กหญิงพิยดา  สุขศรี
 
1. นายชินกร  แสนโสภา
2. นางสาวสุภาวรรณ  นาคมะณี
 
94 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพง 1. เด็กหญิงจิรานันท์  สองเมืองไทย
2. เด็กหญิงสุชานุช  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายนพพล  ชัยนา
2. นางสาวอรอนงค์  เขียวปาน
 
95 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตินันท์  ถ้วนถี่
2. เด็กหญิงบรมพร  เกิดผล
 
1. นางสาวกมลชนก  เมฆกกตาล
2. นายศรัณย์วิทย์  เขตจัตุรัส
 
96 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กหญิงสุชัญญา  มินทร์จันทึก
2. เด็กหญิงอังคนางค์  อารีย์
 
1. นายชินกร  แสนโสภา
2. นางสาวสุภาวรรณ  นาคมะณี
 
97 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกฤตสัณห์   คงดี
2. เด็กหญิงรัตฐิญาภรณ์  มอญจัตุรัส
 
1. นางสาวกมลชนก  เมฆกกตาล
2. นางสาวสุจิตรา  อาจกล้า
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
98 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพง 1. เด็กชายพีรยุทธ์  อุสารัมย์
2. เด็กชายภัทรชาติ  ปิ่นวัฒนะ
3. เด็กชายอนุกูล  ภิรมย์ขวัญ
 
1. นายปิยวัฒน์  ยศคำลือ
2. นางสาวลัทธวรรณ  รวมครบุรี
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
99 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  รัดทิจันทา
2. เด็กหญิงถิรพร  ธรรมโนนลาน
3. เด็กหญิงทยิดา  ธรรมโนนลาน
4. เด็กหญิงนราทิพย์   ประทีปแสน
5. เด็กหญิงวรรณิดา  ฝานคำ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  สารสืบพันธ์
 
1. นางดวงกมล  คุณยงค์
2. นางสาวสุจิตรา  อาจกล้า
3. นางเนตรน้อย  เวียนขุนทด
 
100 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ทองลาย
2. เด็กหญิงบัญธิตา  แถวขุนทด
3. เด็กหญิงอังคนางค์  อารีย์
 
1. นายชินกร   แสนโสภา
2. นางสาวเมลินดา  สุขมาก
 
101 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกต 1. เด็กชายชโยดม  เชื้อมีแรง
2. เด็กชายยุทธจักร  เขียวปาน
3. เด็กชายเกรียงไกร  ต่างสันเทียะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลนรรจ์  ชัยมีแรง
2. นายสุชาติ  คำลาย
 
102 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลณิชา  คงกันกง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวไธสงค์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงสุด
 
1. นางดวงกมล  คุณยงค์
2. นางเนตรน้อย  เวียนขุนทด
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
103 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชายณัฐพล  ยวนยี
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญทิพ  สระทองแดง
 
1. นางสาวกรกมล  พลอาวุธ
2. นางสาวจุฬารัตน์  นาอ้น
 
104 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  ใยขุนทด
2. เด็กชายธนารัตน  ทองมาก
3. เด็กชายนพกร   วิเศษคร้อ
 
1. นางสมพิศ   สวัสดี
2. นางสาวสายพิน  อมฤกษ์
 
105 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชายชนันธร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงณิชานันท์  ดีทองหลาง
3. เด็กหญิงมัทนพร  เพชรประไพ
 
1. นางสาวกรกมล  พลอาวุธ
2. นางสาวจุฬารัตน์  นาอ้น
 
106 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงรัชพิตร  อยู่สำราญ
3. เด็กหญิงศิริวดี  คงสุข
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ดันชัยภูมิ
2. นางสมพิศ   สวัสดี
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
107 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชายทินภัทร  พันลีลา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ลาภเกิด
 
108 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงศศิประภา  นกแก้ว
 
1. นางพรรณวดี  ศรีใส
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
109 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงนิตยา  สระจันทึก
 
1. นางปราณี  ทองม่วง
 
110 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กชายปิยะศักดิ์  คลังตุ้ย
 
1. นางนปภา  เจริญรุ้งพร
 
111 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  แสงประกาย
 
1. นางสาวนิตยา  อยาดี
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
112 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชาย กลรวัช  พิพิธกุล
2. เด็กชายเอกกวี  น้อยจันทร์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยวิเศษ
2. นางสาวจีระนันท์  กาญจนกาศ
 
113 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 1. เด็กหญิงธนาภา  คงคำ
2. เด็กชายภูมิวาริน  บุตรแวว
3. เด็กชายอนุศร  วิเศษ
 
1. นางพัฒน์นรี  ขอพันดุง
2. นางสาวสุภาณี  ชำนาญศรี
 
114 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 1. เด็กหญิงธนาภา  คงคำ
2. เด็กหญิงบุษกร  ประดับวงษ์
3. เด็กชายอนุศร  วิเศษ
 
1. นางพัฒน์นรี  ขอพันดุง
2. นางสาวสุภาณี  ชำนาญศรี
 
รวม 114 227 174