หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2562   2 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 6 2 ต.ค. 2562 13.00-16.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 6 2 ต.ค. 2562 13.00-16.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 6 2 ต.ค. 2562 13.00-16.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 6 2 ต.ค. 2562 13.00-16.00
5 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 6 2 ต.ค. 2562 13.00-16.00
6 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 6 2 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 1 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา