หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2562   2 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 4 ห้องคณิตศาสตร์ 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 4 ห้องคณิตศาสตร์ 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม หอประชุม 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม หอประชุม 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม หอประชุม 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 5 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ห้องสมุด ICT 1 ต.ค. 2562 09.00-11.00
2 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ห้องสมุด ICT 1 ต.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1 ต.ค. 2562 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา