หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 018 โรงเรียนท่าแกวิทยากร 0 0 0
2 038 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 0 0 0
3 053 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 0 0 0
4 055 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 0 0 0
5 076 โรงเรียนบ้านต้อน 0 0 0
6 129 โรงเรียนบ้านป่ายาง 0 0 0
7 152 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 0 0 0
8 154 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 0 0 0
9 189 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 0 0 0
10 219 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 0 0 0
11 048 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 0 0 0
12 105 โรงเรียนบ้านโนนตาด 0 0 0
13 104 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
14 114 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 0 0 0
15 142 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 0 0 0
16 257 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 0 0 0
17 263 โรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี 0 0 0
18 031 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 0 0 0
รวม 0 0 0
0