สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  สิงห์ราช
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  เกตุชาญ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงชญาณ์นันท์  สุนันตา
 
1. นางสาวพัฒธิดา  ปัญญาวงค์
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงอารยา  ต้นโพธิ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  บุญเชิด
 
4 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 4 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงพิมพิศา  เปียงแหล่
 
1. นางสาวเปรมสุดา  นันโท
 
5 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 5 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงชุติมา  จี่เบี่ยกู่
 
1. นางสาวคำแปง  สุริยาพิวัฒน์
 
6 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  หน่อพุฒ
 
1. นางอุไรวรรณ   พงษ์มี
 
7 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นาส่ง
 
1. นางธิดารัตน์  แก้วเรือน
 
8 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายวิทยา   ลุงหลิ่ง
 
1. นางสาวเจนจิรา   สิงห์ทนะ
 
9 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 4 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงจันทปภา  จั่นตี๋
 
1. นางสาวอทิตยา   วงศ์ศา
 
10 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. นายภาณุุวัฒน์   ปรีดารัตน์
 
1. นายปัฏฐวัจน์   เฟื่องเพ็ชร
 
11 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงภัสสร  ลุงหรู่
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
 
12 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงพรชิตา  หมื่อโปกู่
 
1. นางสาวขวัญดารินทร์  วารีธนพัชร์
 
13 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  นายวงค์
 
1. นางสาวขวัญดารินทร์  วารีธนพัชร์
 
14 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ซี่ย่าง
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
 
15 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงดาวิกา  มาเยอะ
 
1. นางสาวขวัญดารินทร์  วารีธนพัชร์
 
16 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ลุงตา
 
1. นางสาวศิรินาถ  แสนธิ
 
17 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกันยาพร   กันธโย
 
1. นางสาวพัฒธิดา  ปัญญาวงค์
 
18 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงนภาวดี  ลุงทูล
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สมพงษ์
 
19 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายรัฏฐาภัส  สมบูรณ์
 
1. นางอุไรวรรณ   พงษ์มี
 
20 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายนาวิน  แซ่หล่อ
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
 
21 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงนิภา  ลุงหล้า
 
1. นางสาวเจนจิรา   สิงห์ทนะ
 
22 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โปธิคำ
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
 
23 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงวรินทร์ลดา  เยซอ
 
1. นางสาวขวัญดารินทร์  วารีธนพัชร์
 
24 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. นายสมชาย  ลุงลัย
 
1. นายปัฏฐวัจน์   เฟื่องเพ็ชร
 
25 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงณหทัย  คำสิงห์
 
1. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
 
26 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงพรนภา  ลุงละ
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  ลามู
 
27 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงเพชุตา  จะตุแสน
 
1. นางสาวศิรินาถ  แสนธิ
 
28 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงศิริพร  คำมูลอินทร์
 
1. นางสาวเจนจิรา  สิงห์ทนะ
 
29 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงณัชชา  ชนะ
 
1. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
 
30 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  นายสุข
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  ลามู
 
31 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงพิมผกา  ลุงหลิ่ง
 
1. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
 
32 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายภูวดล  ดุจธรรมวัฒน์
2. เด็กชายวืเชียร  จ่าม
 
1. นางสาวขวัญดารินทร์  วารีธนพัชร์
2. นางสาวเจนจิรา   สิงห์ทนะ
 
33 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เขื่อนคำ
2. เด็กชายบุญรักษ์  ลุงลัย
 
1. นางสาวศิรินาถ  แสนธิ
2. นางอุไรวรรณ   พงษ์มี
 
34 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. นางสาวจันจิรา  ปอธา
2. นางสาวนาลอโบ  ปอใส
 
1. นายปัฏฐวัจน์   เฟื่องเพ็ชร
2. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
 
35 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลุงทูล
2. เด็กหญิงลักษณ์คณา  ยะมะโน
 
1. นางสาวขวัญดารินทร์  วารีธนพัชร์
2. นางสาวเจนจิรา  สิงห์ทนะ
 
36 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงธนัญญา  ลุงจัน
2. เด็กหญิงธัญชนก  ลุงจัน
 
1. นางฐิติพร  พุทธวงค์
2. นางธิดารัตน์  แก้วเรือน
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
37 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายกวิน  ลุงส่ายนต์
 
1. นางกฤษณา  จรรยานะ
 
38 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงนรินทร์ ธิดา  เยอะซอ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ใจใหญ่
 
39 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายอนุรักษ์  ส่างวิ
 
1. นางสาวสุพิชญา  วงศ์อรินทร์
 
40 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงหอม  ลายใส
 
1. นางสุดธิดา  ธรรมปัญญา
 
41 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงบงกช  โอบการุณ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ธนูแก้ว
 
42 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. นายดุลยณัฐ   แสนคำ
 
1. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
 
43 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  นายวงค์
 
1. นางภัสสรลักษณ์  เซ็นนันท์
 
44 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ลุงก่อ
2. เด็กหญิงนภาพร  มะโท
 
1. นางภัสสรลักษณ์  เซ็นนันท์
2. นางสาวรัตติกาล  ใจใหญ่
 
45 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงพังงา  ลุงยอด
2. นางสาวเต็ง  ลุงนุ
 
1. นางภัสสรลักษณ์  เซ็นนันท์
 
46 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายชินาธิป  นามจ้อย
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  แสนใจคำ
 
47 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายกวิน  ลุงส่ายนต์
 
1. นางกฤษณา  จรรยานะ
 
48 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีหน่อ
 
1. นางสาวศิรินาถ  แสนธิ
 
49 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี   กุดวงศ์แก้ว
 
1. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
 
50 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายอาทิตย์  อาซอง
 
1. นางสาวสุพิชญา  วงศ์อรินทร์
 
51 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายเอกภพ  ลุงติ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ใจใหญ่
 
52 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายธนัชชา  โปธาคำ
 
1. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
 
53 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงกรกนก  ษาทุม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ธนูแก้ว
 
54 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายชาญกิจ  คำหล่อ
 
1. นางภัสสรลักษณ์  เซ็นนันท์
 
55 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายธนกุล  บุญพัตร์
2. เด็กหญิงนุชวรี  อุ่นเรือน
 
1. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
2. นางสุดธิดา  ธรรมปัญญา
 
56 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เปียงแหล่
2. เด็กชายกีรดิต  แสนสามนวล
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ธนูแก้ว
 
57 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายนิรัติ  ลุงการ
2. เด็กชายเอกภพ  ลุงติ
 
1. นางภัสสรลักษณ์  เซ็นนันท์
2. นางรัตติกาล  ใจใหญ่
 
58 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. นางสาวชลธิชา   ธนู
2. เด็กหญิงสิรินท์ดา  เรือนใสย์
 
1. นายปัฏฐวัจน์   เฟื่องเพ็ชร
2. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
 
59 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงนาแบะ  จะส่วย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จักปวง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ธนูแก้ว
 
60 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายลีคือ  จะตอ
2. นายวุฒิ  นายโย่
 
1. นางภัสสรลักษณ์  เซ็นนันท์
 
61 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 4 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พุ่มคง
2. เด็กชายพรชัย  เมืองปาน
 
1. นางณัฐธิดา  ทองทา
2. นายปิยะ   ขันแข็ง
 
62 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงอร  นายลู
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ธนูแก้ว
 
63 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์สวย
 
1. นายวีรชน  คล้ำจีน
 
64 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงนภาพร  มะโท
 
1. นางสาวรัตติกาล  ใจใหญ่
 
65 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงจิราพร  ษาทุม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ธนูแก้ว
 
66 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายสุทัศน์  แซ่ลี้
 
1. นายปิยะ   ขันแข็ง
 
67 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงดรุณี  นายกุน
 
1. นางภัสสรลักษณ์  เซ็นนันท์
 
68 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 4 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงจินตรา   ทวยไธสง
 
1. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
 
69 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลุงนะ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  แสนใจคำ
 
70 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงอัญชลี  โอบการุณ
 
1. นางสาวสุพิชญา  วงศ์อรินทร์
 
71 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ไมตรีจิตต์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ธนูแก้ว
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
72 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกชกร  เกี๋ยงคำ
2. เด็กชายธันวา  อิ่งต๊ะ
3. เด็กหญิงศิริพร  สึกซอ
 
1. นางกฤตินี  แก้วนาต๊ะ
2. นางสาวศิริพร  ดวงดี
 
73 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงศรัณญา  เยอะซอ
2. เด็กชายสายวัน  ลุงเฮือน
3. เด็กชายแม็ก  ใจดี
 
1. นางวาสนา  พานพัฒนพงษ์
 
74 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายคำข่อง  ลุงต้า
2. เด็กชายชื่น  ยันนะ
3. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงทุน
 
1. นางสาวศิริพร  ดวงดี
2. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
 
75 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. นางสาวศิรินทร  นายสู้
2. นางสาวอภิชญา  ทาเขียว
3. นางสาวเกวลี  มุติมรรคา
 
1. นางพันลภา   สนธิรัตน์
 
76 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกันยาพร   กันธโย
2. เด็กชายชวิน  ลุงกอหริ่ง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
2. นางสาวแจ่มศรี  ทิพย์บุญราช
 
77 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายชวิน  ลุงตา
2. เด็กชายอธิชา  บินมาดี
 
1. นางพันลภา   สนธิรัตน์
 
78 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายภานุมาศ  แซ่ห่อ
2. เด็กชายสุชาติ  ชื่อคำ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  วงศ์เขตร์
 
79 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายยศ  นามแก้ว
2. นายวุฒิ  นายโย่
 
1. นางภัสสรลักษณ์  เซ็นนันท์
 
80 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลุงทูล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ปู่หนุ่ม
3. เด็กหญิงแดนนภา  เปียเช
 
1. นางวาสนา  พานพัฒนพงษ์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
81 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงกมล  ลุงทอน
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรีหลอ
3. เด็กหญิงนลิตา  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  หมือโปกู่
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  นัยจ๋า
 
1. นางศศิมาภรณ์  พลอยสำลี
2. นางเกษร  ชมภู
 
82 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายกิติยา  แลเชอ
2. เด็กหญิงจ่านุ่น  ลุงมอง
3. เด็กหญิงนภัสรา  แซ่ลี้
4. เด็กหญิงบุณยาพร  ลุงออ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวะนาม
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สมพงษ์
2. นางดาวรุ่ง  ฟองมณี
 
83 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายกันตนา  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  อิทธิพงค์พนากุล
3. เด็กหญิงรินรดา  ปอจ๋า
4. เด็กหญิงเกศทิพย์  รังสิยานนท์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สมพงษ์
2. นางดาวรุ่ง  ฟองมณี
 
84 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงญาดา  นาจา
2. เด็กหญิงพิมพ์ทอง   บุญ
3. เด็กหญิงรติมาพร  วิบูลพูนทรัพย์
4. เด็กหญิงวริสรา  พิมพ์สุคะ
5. เด็กหญิงหอม  ลายใส
 
1. นางสาวรัตติยา  ลำผาย
2. นางสุภาพร  วงศ์สุวรรณ
 
85 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองขาว
2. เด็กหญิงจิณณ์เพชร  เพชร์พงษ์ไทย
3. เด็กหญิงธัญญภรณ์  เลยเมือง
4. นางสาวพัชริดา  ถาวร
5. เด็กหญิงภาวินี  ถาพิมพ์
 
1. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
2. นางสุภาพร  วงศ์สุวรรณ
 
86 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงชลธิชา   พงษ์ปวง
2. นายณัฐสิทธิ์  ศรีกระยอม
3. นายดุลยณัฐ   แสนคำ
4. นายธีรวัจน์  จันทร์ต๊ะ
5. นางสาวปราณี  จะมอ
 
1. นายปัฏฐวัจน์   เฟื่องเพ็ชร
2. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
 
87 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงปู  ลุงอุ๊ด
 
1. นายชลชาติ  ชุมภู
 
88 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   คำวัน
 
1. นายชลชาติ  ชุมภู
 
89 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. นางสาววรรณิดา   ประทุมชาติ
 
1. นายชลชาติ  ชุมภู
 
90 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จองน้อย
2. เด็กชายศุภณัฐ  ลุงคำ
 
1. นางสาวคำแปง  สุริยาพิวัฒน์
2. นางสาวพัชรี  ต๊ะหล้า
 
91 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ไชยมัง
2. เด็กชายวรพงษ์  นพบาล
 
1. นางสุภาพร  วงศ์สุวรรณ
 
92 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายดนัย  สีแพร
2. เด็กหญิงศรัณยา  คำเปิ้น
 
1. นางสาวพัฒธิดา  ปัญญาวงค์
2. นางอุรา   ธิพึง
 
93 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กชายมนเทียน  เซียมลาย
2. เด็กหญิงศิริธร  แดเซอร์
 
1. นางสาวจิณัฐดา  สมสวัสดิ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  บุญเชิด
 
94 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แดงทอง
2. เด็กหญิงวารี  แซ่หลั่ง
 
1. นางสาวชุลีพร  ยานัน
2. นางอุรา   ธิพึง
 
95 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงนภัสสวรรรณ  ไคร้อุดม
2. เด็กชายวิทยา  จาจู
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีกันยา
2. นางสาวสุรีรัตน์  บุญเชิด
 
96 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายมฤคินทร์  อินทะพันธ์
2. เด็กหญิงลักษณา  ยาใจ
 
1. นางสุภาพร  วงศ์สุวรรณ
 
97 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 4 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายคำจื้น  ลุงบุญ
2. เด็กหญิงสมศรี  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวคำแปง  สุริยาพิวัฒน์
2. นางสาวพัชรี  ต๊ะหล้า
 
98 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายธนภัทร  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  มานิตร
 
1. นางกฤตินี  แก้วนาต๊ะ
2. นางอุรา   ธิพึง
 
99 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงจันทร์สวย  ลุงลัย
2. เด็กชายศรุตา  คำแดง
 
1. นางสุภาพร  วงศ์สุวรรณ
 
100 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายจรัญพร  -
2. เด็กหญิงพิมพา  คิดสันเทียะ
 
1. นางสาวพัชรี  ต๊ะหล้า
2. นางศศิมาภรณ์  พลอยสำลี
 
101 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกนกพร  กุงนะ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประพบ
3. เด็กหญิงกันตาภา  วาณิชธนโชติ
4. เด็กหญิงขวัญแดง  ลุงเงิน
5. เด็กหญิงธัญชนก  สุรินจักร์
6. เด็กหญิงธัญสมร  ธีรกวินกุล
7. เด็กหญิงพัชราพรรณ  จันทร์ทะคะลักษณ์
8. เด็กหญิงมอนแสง  เทพดี
9. เด็กหญิงวนิดา  ลุงติ๊บ
10. เด็กชายสมภพ  ลุงติยะ
 
1. นางกฤตินี  แก้วนาต๊ะ
2. นางสาวชุลีพร  ยานัน
3. นางสาวพัฒธิดา  ปัญญาวงศ์
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
102 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  แซ่ค่วง
2. เด็กหญิงเปรมฤทัย  พ่วงรอด
 
1. นายวรัญกุล  สุคำ
2. นายสุทิน  กาละวัน
 
103 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงณิชา  ลุงตา
2. เด็กหญิงเปรมมิกา  กั่นนะ
 
1. นางสาวกัลลิกา  นาคะพงษ์
2. นายปุญญพัฒน์  ใจจิต
 
104 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายสมชาย  นายลี้
2. เด็กชายอนุชา  ลุงทุน
 
1. นางสาวสุนิสา   ภู่กำจัด
2. นายไกรศรี  ดวงจิตร
 
105 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 4 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงณัฐติยา  อินคำ
2. เด็กหญิงนงคราญ  โกดหงส์
 
1. นายเชาวลิต  หล่อเถิน
 
106 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 5 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงศิรินันท์  ใจปัน
2. เด็กหญิงอริสา  มูผอ
 
1. นายประเสริฐ  พอนา
 
107 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงธาราวรรณ  คำยี่
2. เด็กชายสายพิมพ์  ลุงอ่อง
 
1. นายเชาวลิต  หล่อเถิน
 
108 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. นางสาวสายรุ้ง  นายยง
2. นางสาวโหย่งเฟือย  แซ่หย่อ
 
1. นางสาวสุนิสา   ภู่กำจัด
2. นายไกรศรี  ดวงจิตร
 
109 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงค์สูน
2. เด็กหญิงอัญธิกา  วงค์คำ
 
1. นายวรัญกุล  สุคำ
2. นายสุทิน  กาละวัน
 
110 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 4 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญเรือง
2. นางสาวศศิธร  บุตรคำ
 
1. นายประเสริฐ  พอนา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
111 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงธัญสินี  ลุงโอ
 
1. นางสาวฝนเหนือ  กันธะวงค์
 
112 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายตระกาน  นายลูน
 
1. นายชัชวาล  ปรัง
 
113 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงภัสสร  นามจ้อย
 
1. นายชัชวาล  ปรัง
 
114 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงเวณิกา  แซ่หว่าง
 
1. นางสาวฝนเหนือ  กันธะวงค์
 
115 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงพรสินี  สีคำ
 
1. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
 
116 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงปรียามาศ  ทองคำ
 
1. นางสาวศิรินาถ  แสนธิ
 
117 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงศิรประภา   บูนทอง
 
1. นายสันติ  อาทิตย์
 
118 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จักกอ
 
1. นางสาวฝนเหนือ  กันธะวงค์
 
119 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายนิติศาสตร์  อาซอง
 
1. นายชัชวาล  ปรัง
 
120 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ลุงเบี้ยง
 
1. นางสาวฝนเหนือ  กันธะวงค์
 
121 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายอาส่อ  มาเย้อ
 
1. นางภัสสรลักษณ์  เซ็นนันท์
 
122 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงวริษา  เปเซกู่
 
1. นายชัชวาล  ปรัง
 
123 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงปณิดา  ละป่าน
2. เด็กชายวีระชัย  จาคา
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีกันยา
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  บุญพรรณธวัฒน์
 
124 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณิชา  หมื่อโปกุ๋
2. เด็กหญิงวรินทร์ลดา  เยซอ
 
1. นายสุรพล  ชมภู
2. นางเกษร  ชมภู
 
125 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายดวงเฉลิม  จะเย
 
1. นายชัชวาล  ปรัง
 
126 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ไคร้อุดม
2. เด็กชายส่า  ลุงปู
3. เด็กชายเงิน  ลุงปู
 
1. นางสาวกัลลิกา  นาคะพงษ์
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  อินต๊ะปัญญา
 
127 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จ่าตี๋
2. เด็กชายอาทิตย์  ลุงติี๊บ
3. เด็กชายเจษฎา  ออแต๋
 
1. นางณัฐธิดา  ทองทา
2. นางสาวฝนเหนือ  กันธะวงค์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
128 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์สุข
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญปั๋น
3. เด็กชายสุระชัย  เวลา
4. เด็กชายอาปอง  โวยแม
5. เด็กชายโมเส่  จะส่วย
 
1. นายชัชวาล  ปรัง
2. นางฐิติพร  พุทธวงค์
3. นายสงกรานต์  กาวิโล
 
129 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยูเบีย
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญแขวง
 
130 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายปวริศ  เมืองทอง
 
1. นางเกษร  ชมภู
 
131 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงภาสินี  หลั่งเผ่าพันธ์
 
1. นางฐิติพร  พุทธวงค์
 
132 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงสุวิมล  พันธุ์ทอง
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
133 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงหอม  ลายใส
 
1. นางอุไรวรรณ   พงษ์มี
 
134 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 4 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงคำหน่อ  จ๋ามพร
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญแขวง
 
135 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงธนสร  ไชยอุ่น
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
136 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงมนัสชนนี   ล้อมงูเหลือม
 
1. นางสาวเครือวรรณ  ไชยเลิศ
 
137 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  หมื่อโป
 
1. นางเกษร  ชมภู
 
138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ลุงมุง
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญแขวง
 
139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายณัฐพล  คำนวณ
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญแขวง
 
140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงนิตยา  ลุงเฮิง
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญแขวง
 
141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงดรุณี  นายทุน
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญแขวง
 
142 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายพุฒิพงค์  แก้วนุ่น
 
1. นางสาวกาญจนา   แก้วใน
 
143 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยูเบีย
 
1. นางสาวพิชยา  เศรษฐธนดล
 
144 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายดนัย  ลุงวัน
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญแขวง
 
145 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายธรรมนูญ  นุชพงษ์
 
1. นางสาวฝนเหนือ  กันธะวงค์
 
146 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงศศิมา  คำมา
 
1. นางฐิติพร  พุทธวงค์
 
147 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย   เจริญวงศ์ไพศาล
 
1. นางสาวพิชยา  เศรษฐธนดล
 
148 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงญาดา  นาจา
 
1. นางสาวกาญจนา   แก้วใน
 
149 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 4 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงศิริพร  สึกซอ
 
1. นายคุณากร  พวงสุวรรณ
 
150 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  เปเช
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญแขวง
 
151 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีหลง
 
1. นางฐิติพร  พุทธวงค์
 
152 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงศรัญญา  นันธิยะ
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  บุญพรรณธวัฒน์
 
153 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงนิตยา  ลุงเฮิง
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญแขวง
 
154 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 4 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงรติมาพร  วิบูลพูนทรัพย์
 
1. นางสาวศิรินาถ  แสนธิ
 
155 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายนพดล  เยอะซอ
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญแขวง
 
156 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงสุภาพร  นที
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
157 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายจิรายุ  ลุงจอ
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญแขวง
 
158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงสุวิมล  พันธุ์ทอง
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงพัชฌา  ใจปวน
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
160 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงณิชา  ลุงตา
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์สวย
3. เด็กหญิงนภัสสวรรรณ  ไคร้อุดม
4. เด็กหญิงมีนา  ลุงต๋า
5. เด็กหญิงอริสา  แสนบุตร
6. เด็กหญิงเปรมมิกา  กั่นนะ
 
1. นางสาวจิณัฐดา  สมสวัสดิ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  บุญเชิด
 
161 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ลุงต้า
2. เด็กชายนพดล  แยส่อ
3. เด็กชายปิติพล  เชหมื่อ
4. เด็กชายภวัต  ดาดี
5. เด็กชายโยแช   เชอหมื่อ
 
1. นางสาวพิชยา  เศรษฐธนดล
2. นางสาวเจนจิรา   สิงห์ทนะ
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
162 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงสายพิน  ปัดไธสง
 
1. นายอมรกฤษณ์  ศรีวงศ์
 
163 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงกิติกานต์  อินต๊ะ
 
1. นางสาวกาญจนา   แก้วใน
 
164 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงทูน  นายเฮือน
 
1. นางสาวพิชยา  เศรษฐธนดล
 
165 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายภิรมย์เวศน์  ตรีธนาวัฒน์
 
1. นางสาวกาญจนา   แก้วใน
 
166 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงบุญออม  อาซอง
 
1. นางสาวพิชยา  เศรษฐธนดล
 
167 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงกัณทิกา  ทำพัน
 
1. นางมัลลิกาณ์  ไชยสุ
 
168 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงสุปรียา   สุภารักษ์
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   ลุงทุน
 
1. นางสาวกาญจนา   แก้วใน
 
169 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกชกร  เกี๋ยงคำ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ลุงทูน
 
1. นายคุณากร  พวงสุวรรณ
2. นางสาวฝนเหนือ  กันธะวงค์
 
170 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ปัญญา
2. เด็กชายบูรพา  โสภี
 
1. นางสาวกาญจนา   แก้วใน
 
171 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงรุจิรา  เวลา
2. เด็กหญิงอริสา  จะมูแส
 
1. นางมัลลิกาณ์  ไชยสุ
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
172 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายกฤษฏา  ธุรี
2. เด็กชายกานต์  จะแจ
3. เด็กชายพิภัช  พัฒนาวรกูล
4. เด็กชายวสุษร  สีแก้ววงษ์
5. เด็กชายวีรวัฒน์  แซ่หลี
6. เด็กชายสรวิชญ์  ปราชญ์ปราการ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  แสนใจคำ
2. นายสินธรัฐ  สมธิ
 
173 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายจายผัด  ติ้บนามแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  เชอหมื่อ
3. เด็กชายมอญ  ตะนอ
4. เด็กชายวันชัย  ลุงหลง
5. เด็กชายวิมล  -
 
1. นายสันติ  อาทิตย์
 
174 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายกิตติชัย  พันติ
2. เด็กชายธนวรรธน์  แก้วน้อย
3. เด็กชายวรชิต  ลุงมอง
4. เด็กชายสิทธิโชค  พันธุ์ทอง
5. เด็กชายสุขอนันต์  ลุงออ
6. เด็กชายอนุชิต  โป่งรักษ์
 
1. นายคุณากร  พวงสุวรรณ
2. นายวรัญกุล  สุคำ
3. นายสุทิน  กาละวัน
 
175 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายกมล  บุญธรรม
2. เด็กชายน้อง  ลุงกอละ
3. เด็กชายสมชาย  นายลี้
4. เด็กชายอนุชา    ลุงทุน
5. เด็กชายอาทิตย์  อุ่นแก้ว
6. เด็กชายเอกภพ  ลุงติ
 
1. นางสาวสุนิสา  ภู่กำจัด
2. นายไกรศรี  ดวงจิตร
 
176 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายกฤษฎา  ก๋ารินคำ
2. เด็กชายกิตติพงศ์  พุ่งคง
3. เด็กชายชื่น  ยันนะ
4. เด็กชายมงคล  จะโบ
5. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงทุน
6. เด็กชายสุทัศน์  แซ่ลี้
7. เด็กชายอมลณัฐ  จะแฮ
8. เด็กชายแอติ  จาโหล
 
1. นายปิยะ   ขันแข็ง
2. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
3. นายสุทิน  กาละวัน
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
177 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงณัชชา  นายปัน
2. เด็กชายเทพพนม  สายพนัส
 
1. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
2. นางสาวอภิชญา   ธิยานันท์
 
178 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ทวีนัน
2. เด็กหญิงประภัสสร  บุญชุ่ม
 
1. นางสาวสุนทรี   สิงห์ทอน
 
179 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงจันทนา  แซ่ห่อ
2. เด็กหญิงช่อทิพยฺ์  ธเนศศิลา
 
1. นางสาวคนึงนิจ  วงค์เขตร์
2. นายอานนท์  ก๋าบุตร์
 
180 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ไคร้อุดม
2. เด็กหญิงวิภา  แซ่หยาง
 
1. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
2. นางสาวอภิชญา   ธิยานันท์
 
181 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายณัฏฐพล  เขื่อนคำ
2. เด็กชายธนพล  ดียิ่ง
 
1. นางสาวสุนทรี   สิงห์ทอน
 
182 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงปิยนุช  ลุงต๋า
2. เด็กหญิงพอง  จั๋นต๊ะ
 
1. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
2. นางสาวอภิชญา   ธิยานันท์
 
183 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เข็มแก้ว
2. เด็กหญิงพรทิพย์  อ้อเหลือง
 
1. นางสาวสุนทรี   สิงห์ทอน
 
184 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายอมรเทพ  ปัญญาใหญ่
2. เด็กชายเอก  ลุงแพร
 
1. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
2. นางสาวอภิชญา   ธิยานันท์
 
185 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงสิรินทรา   กันทากาศ
2. เด็กหญิงสุนิตา  ใจยศ
 
1. นางสาวสุนทรี   สิงห์ทอน
 
186 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงลลิตา  มาลี
2. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ไชยอุ่น
 
1. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
2. นางสาวอภิชญา   ธิยานันท์
 
187 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กชายณัชพงษ์  จะมู
2. เด็กชายศรัญญู  ทองแท้
 
1. นายธนากษิณ  โนสุ
2. นายปุญญพัฒน์  ใจจิต
 
188 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายพลีพล  อินทอง
2. เด็กชายวันดี  ธรรมรักศรศิริ
 
1. นางสาวสุนทรี   สิงห์ทอน
 
189 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 4 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ลุงม่อง
2. เด็กหญิงอรจิรา  ลุงจาย
 
1. นายอานนท์  ก๋าบุตร์
 
190 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายจันทกร  ศุวะนาม
2. เด็กชายธนพัฒน์  นามวงค์
 
1. นายอานนท์  ก๋าบุตร์
 
191 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายพงศ์ ภัค  ศิยะ
2. เด็กชายเกียติศักดิ์  วีระ
 
1. นายอานนท์  ก๋าบุตร์
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
192 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายจิรายุส  เทียนวัน
2. เด็กชายปิติภัทร  อมรานุพงศ์
3. เด็กชายสมศักดิ์  ทุนเน่
 
1. นายฉัตรชัย  จันทร์หอม
2. นายสงกรานต์  กาวิโล
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
193 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลุงสร้อย
2. เด็กชายวิเศษ  ต้นนาค
3. เด็กชายเจริญ  ซอวิ
 
1. นายคุณากร  พวงสุวรรณ
2. นางณัฐธิดา  ทองทา
 
194 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นาส่ง
2. เด็กหญิงศรีวลัย  เปเซกู่
3. เด็กหญิงศศิเขมณัฐ  นายแปง
 
1. นางศศิประภา  คำฝั้น
2. นางสาวศิริพร  เตชนันท์
 
195 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. นางสาวจีรนันท์  โจมพลอย
2. เด็กหญิงนิชานันท์  นายลภ
3. เด็กหญิงปวีณา  แสงแก้ว
 
1. นางศศิประภา  คำฝั้น
2. นางสาวศิริพร  เตชนันท์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
196 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร   เยเบียง
2. เด็กชายชานน  จูติ
3. เด็กหญิงทุน  -
 
1. นางสาววิไล  จิตวารีเกษม
2. นางสาวศิระกาญจน์  ศิริชัยชาญ
 
197 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงอาภา  จิ่งยอน
2. เด็กชายอารี  ป่างน้อย
3. เด็กชายเอกราช  ต้นโพธิ์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  อินต๊ะปัญญา
2. นางสาวสุพิชญา  ชัยวรรณ์
 
198 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  -
2. เด็กชายธชกร  สุรินทร์
3. เด็กหญิงศศิภา  ปางน้อย
 
1. นางสาวรัตติยา  ลำผาย
 
199 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 4 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายธนิน  ไทยใหญ่
2. เด็กชายธาวิน  ลุงซุ
3. เด็กชายโกสน  ลุงตอ
 
1. นางกฤตินี  แก้วนาต๊ะ
2. นางปานจันทร์  อุปนันท์
 
200 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกิตติกา  ลุงคำ
2. เด็กหญิงนันธิชา  ปิดตาทะสา
3. เด็กหญิงอัศนี  จะแฮ
 
1. นางปานจันทร์  อุปนันท์
2. นางสาวพัฒธิดา  ปัญญาวงค์
 
201 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มาเยอะ
2. เด็กชายจายหน่อ  -
3. เด็กหญิงแสงดาว  นุอ่อน
 
1. นางสาวกุลธิดา  อินมณี
2. นางมัทนี  บุญใส
 
202 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงณิชา  นายจาย
2. เด็กหญิงนัฐต์กาน  ทองแดง
3. เด็กหญิงศศิภา  ยีบิว
 
1. นางสาวขนิษฐา  ส่วยแดง
2. นางสาวจิรานันท์  สิงสา
 
203 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 4 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โป่งธรรม
2. เด็กหญิงวนันท์ดา  มนทองหลาง
3. เด็กชายสุกลวัฒน์  อินตา
 
1. นางสาวรัตติยา  ลำผาย
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
204 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกัลยกร  ลุงแพ
2. เด็กชายชานน  ลายอู๋
 
1. นางสาวยุวดี  เมทา
2. นางอุรา   ธิพึง
 
205 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายภูวนัตถ์  บุญคำปอก
2. เด็กหญิงวิชชาภรณ์  บุดดาวัน
 
1. นายวัชรากร  มลิปัน
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
206 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กหญิงณัฐยา  ปุกปินกาศ
 
1. นายวัชรากร  มลิปัน
 
207 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายธนภัทร  ลุงอุง
 
1. นางสาวคำแปง  สุริยาพิวัฒน์
 
208 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายประดิษฐ์  ปอจำ
 
1. นางสาวภัสรลักษณ์  เซ็นนันท์
 
209 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   จะกะ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สมพงษ์
 
210 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงนภาลัย  ชัยคำทร
 
 
211 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงชลิตา  พ่วงเปีย
 
1. นางวาสนา  บำรุงเกียรติ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายอนุพงษ์  สึกซอ
2. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่จาง
 
1. นางสาวอภิชญา   ธิยานันท์
2. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
 
213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงดาราวดี  แซ่ย่าง
2. เด็กชายประสิทธิ์  ชัยรังสี
 
1. นางสาวอภิชญา   ธิยานันท์
2. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
 
214 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายพรชัย  แก้วเขียว
2. เด็กชายอาฝา  แซ่ค่วง
3. เด็กชายไมตรี  จะแฮ
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวยุวดี  เมทา
 
215 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แซ่ต๋วน
2. เด็กชายพรชัย  เมืองปาน
3. เด็กชายรัชชานนท์  ซี่ย่าง
 
1. นางสาวชุลีพร  ยานัน
2. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
 
216 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายครรชิต  สาคุณ
2. เด็กชายพงศ์พิทูร  ใจคำ
3. เด็กชายภูธเนศร์  เชิดสะภู
 
1. นายปัฏฐวัจน์   เฟื่องเพ็ชร
2. นายวัชรากร  มลิปัน
 
217 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายนันทกร  ลุงติ๊บ
2. เด็กชายภูวนัตถ์  บุญคำปอก
3. เด็กชายวชิระวิทย์  นวนมา
 
1. นายปัฏฐวัจน์   เฟื่องเพ็ชร
2. นายวัชรากร  มลิปัน
 
รวม 217 397 289