สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงปริยากร  จาคำคง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วิยะ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กชายจิรชัย  ตาลู
 
1. นางสุชาวดี  โรจนวิจิตร
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. นางสาวหมี่ชู  เยอเพียว
 
1. นางพิมพร  ไตรยานุภาพ
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  คำรณ
 
1. นางมัทธนา  ฤทธิโชติ
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปู่หมอก
 
1. นางชัชวาลย์  เลิศประเสริฐ
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงจตุรพร  จันธิมา
 
1. นางละมัย  พันธุ์สัมฤทธิ์
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงรัญชิดา  สว่างเมฆ
 
1. นางพิมพร  ไตรยานุภาพ
 
8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายดนัย  ลุงมาด
 
1. นางชัชวาลย์  เลิศประเสริฐ
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายปิติภูมิ  ใจคำ
 
1. นางละมัย  พันธุ์สัมฤทธิ์
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงชยิสรา  สุวรรณพิบูลย์
 
1. นางพิมพร  ไตรยานุภาพ
 
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กหญิงอัญมณี  ภักดี
2. เด็กหญิงไอรดา  ลุงเปต๊ะ
 
1. นางบัวคำ  ศรีอิศรางกูล
2. นางมัทธนา  ฤทธิโชติ
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เซียมลาย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางบัวคำ  ศรีอิศรางกูล
2. นางมัทธนา  ฤทธิโชติ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงวรัญญา  เตปิน
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ลิขิตผู้เจริญ
 
14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีแก้ววงษ์
 
1. นางยุพิน  บุญธรรม
 
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงญาณี    แซ่อึง
 
1. นางลักษณาวรรรณ  สุวรรณวิศลกิจ
 
16 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงขวัญพร  ดอยแลม
2. เด็กชายศุภเดช  สิทธิ
3. เด็กหญิงแสงเดือน  ปู่ก่อ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ลิขิตผู้เจริญ
2. นายนพดล  อริวรรณา
 
17 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภา  พานไพบูลย์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คุณวุฒิ
3. เด็กหญิงปภัสสร  อุปละ
 
1. นางสาวนภาพรรณ  บุตรเรือน
 
18 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงรวิษรา  คำแสน
 
1. นายวรรณา  เมืองใจ
 
19 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ญาติฝูง
 
1. นางบัวคำ  ศรีอิศรางกูล
 
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. นายนนทกร  สุยะมงคล
 
1. นางสาวปัณชญา  จักรชัยชาญ
 
21 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กชายซื่อ  ลุงเป๋ยะ
2. เด็กชายยศกร  ลุงกัน
 
1. นายณัฐพล  ปินทอง
2. นางสาวทักษิณา  กาสุริยะ
 
22 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กชายกิตติ  ลุงหริ่ง
2. เด็กชายธณพัฒน์  ไทยประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ลิขิตผู้เจริญ
2. นายนพดล  อริวรรณา
 
23 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กชายสมชาติ  ติยะ
 
1. นางบัวคำ  ศรีอิศรางกูล
 
24 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงปวีณา  ลุงหลง
 
1. นางสาวปัณชญา  จักรชัยชาญ
 
25 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  -
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยะสุ
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
26 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กชายจตุพล  พะชู
2. เด็กชายมาท  ลุงยอน
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขัตสี
 
1. นายธเนศ  ประยูรสุข
 
27 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. นางสาวนวล  จะนะ
2. เด็กหญิงวนัสพร  ใจเงิน
3. เด็กชายเฉลิมชัย  แก้วอินต๊ะ
 
1. นางสาวพัชรีย์  ดวงใจ
2. นางอุไรวรรณ  กันทาทรัพย์
 
28 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายธีรศักดิ์   ธรรมสุตร
2. เด็กชายยุ   นายจาม
 
1. นายประสิทธิ์  สุวรรณวิศลกิจ
2. นายอนุพงษ์  นุดู
 
29 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายกฤติเดช   ไชยสุ
2. เด็กชายสมคิด   ลุงต๊ะ
 
1. นายประสิทธิ์  สุวรรณวิศลกิจ
2. นายอนุพงษ์  นุดู
 
30 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 1. เด็กชายคมสัน  ปูเฮือง
2. เด็กชายจายทุน  ลุงหม่า
3. เด็กชายชิตเขต  ลุงทุน
 
1. นางสาวมนธินี  ศรีหล้า
2. นางสาวอัญญานี  ใจมูล
 
31 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงจิราพร  ดอยคำ
2. เด็กชายวิทยา  พิมพาสี
3. เด็กชายอิทธิพล  แสนจู
 
1. นางธัญพร  เมืองแก้ว
2. นางสาวอาทิตยา  ชัยดวงแก้ว
 
32 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงพองแพง   บากน้อย
2. เด็กหญิงพุทธิชา   จันสิลา
3. เด็กหญิงวรันภัทร   วิทยาคุณ
 
1. นางฐิรินทร์ดาว  โพธิกุล
 
33 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ผางมาลี
2. เด็กหญิงปวรา  ลีธรรมคุณ
 
1. นางสาวชนนิกานต์   วงค์คม
2. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
34 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงญาดา  จะนะ
2. เด็กหญิงปัทมนันท์  จอมแปลง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศึกษา
4. เด็กหญิงเกื้อกูล  บุตรแสนล่าม
5. เด็กหญิงเข็มพร  ชูวิทยากูล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ใจแผ่นดิน
2. นายภักดี  ฤทธิโชติ
 
35 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กชายณัฐพล  ลุงปัน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงอ่อน
3. เด็กหญิงบุพผา  เรือนมูล
4. เด็กชายเฉลิมชัย  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงแสงจันทร์  ทองคำ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ใจแผ่นดิน
2. นายภักดี  ฤทธิโชติ
 
36 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงนัทกานต์  ชัยวงศ์ศรี
2. เด็กหญิงสิริรัตน์   หลวงคณะ
3. เด็กหญิงอรไทย    ลุงคำ
4. เด็กหญิงแลง   ลุงหลิ่ง
5. นางสาวแสงหลู่   ลุงวิ
 
1. นางสาวสุภาณี  หมีคำ
2. นางอธิลดา  ลีคำปัน
 
37 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายยอน  นาเหงี่ย
2. เด็กหญิงอภิชญา  กันธะรินทร์
 
1. นางสาวสุภาณี  หมีคำ
 
38 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรตรีญา  ปันชาติ
2. เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์  ปัญทายะ
 
1. นายรุ่งโรจน์  มีมา
 
39 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายณัฐภูมิ   พรมเสน
2. เด็กหญิงสโรชา   จะนูแต๋
 
1. นางสาวสุภาณี  หมีคำ
 
40 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วคำมูล
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พิบูลย์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไพศาลนันท์
4. เด็กหญิงธนาภา  ศรีดอนไชย
5. เด็กหญิงภูรี  ศรีอิศรางกูล
6. เด็กหญิงรักชนก  อริวรรณา
7. เด็กหญิงรินรดา  คำก้อน
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ธิโวนา
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  ปินน้อย
10. เด็กหญิงสโลชา  แสนคำ
 
1. นายรุ่งโรจน์  มีมา
 
41 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายกฤษณะ    บุญญานันท์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ประภาสวนารี
3. เด็กชายรัฐภูมิ   อินถา
4. เด็กชายวีรภัทร   ลุงซุนนะ
5. เด็กชายสุทธินันท์   กันทาซาว
6. เด็กชายหน่อ   พะปินตา
7. เด็กชายหยวน   พะปินตา
8. เด็กชายอุดมโชค   กันธิมา
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ลุงป๊อก
10. เด็กชายใหม่   นายจิ่ง
 
1. นางพิไลวรรณ  ทองดี
2. นางสาวสุภาณี  หมีคำ
3. นายอภิชาติ    ธิป๋า
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
42 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 1. เด็กหญิงกัลยา  ลุงทอ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ลุงเฮือง
3. เด็กหญิงณัชชา  ลุงซอย
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  จิ่งต่า
5. เด็กหญิงยาดา  ลุงทุน
6. เด็กหญิงอ่ำ  ลุงหม่อง
7. เด็กหญิงเงินใส  ลุงหม่อง
8. เด็กหญิงเยี่ยน  ลุงจิ่ง
9. เด็กหญิงเอมิกา  ลุงชา
10. เด็กหญิงแสงจันทร์  ลุงติยะ
 
1. นางสาวจตุพร  จอมขันเงิน
2. นางจินตหรา  รูปงาม
3. นางนาถกาญจน์  สุจดา
 
43 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายกฤษณะ   บุญญานันท์
2. เด็กชายรัฐภูมิ   อินถา
3. เด็กชายวีรภัทร   ลุงชุนนะ
4. เด็กชายสุชาติ   เชียงราย
5. เด็กชายสุทธินันท์   กันทาซาว
6. เด็กชายหน่อ   พะปินตา
7. เด็กชายหยวน   พะปินตา
8. เด็กชายอุดมโชค   กันธิมา
9. เด็กชายใหม่   นายจิ่ง
 
1. นางพิไลวรรณ  ทองดี
2. นายอนุพงษ์  นุดู
3. นายอภิชาติ   ธิป๋า
 
44 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายธนัช  ดุสรพันธ์
2. เด็กชายเมธาวีกร  ศรีงาม
 
1. นายสงกรานต์  กันธะพรม
 
45 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงวิภาพร  อภิรดีเมธีกุล
2. เด็กหญิงวิไลพร  เยอส่อ
 
1. นางพรรณี  วังพฤกษ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
46 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายฮิ้ม  เชียงราย
 
1. นางสาวอาภารัศมิ์  ดวงดี
 
47 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงอภิสรา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวอาภารัศมิ์  ดวงดี
 
48 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงอรจิรา   ลุงหม่อง
 
1. นางอธิลดา  ลีคำปัน
 
49 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงเหมย  ลุงยุ่น
 
1. นางรุจิรา  มีบุญ
 
50 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงดาว  ลุงทุน
 
1. นายวัชระ   ปางจันทร์
 
51 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงปอย   ลุงแม๊ก
2. เด็กหญิงเอปัน   ลุงก่ำ
 
1. นายประสิทธิ์  สุวรรณวิศลกิจ
2. นางสุรดา   ฟองจันทร์ตา
 
52 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงณิชา  จะนูแต๋
2. เด็กหญิงเชียงฮาน  เซียมราย
 
1. นายประสิทธิ  สุวรรณวิศลกิจ
2. นางสุรดา  ฟองจันทร์ตา
 
53 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงวนิดา  ห้วยคล้าย
 
1. นายวัชระ   ปางจันทร์
 
54 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายทินภัทร  ลุงติ๊
2. เด็กชายปฐมพัชร์  บุญมาก
3. เด็กหญิงมอญแสง  ลุงจี
 
1. นางรัตนาภรณ์  ยาประเสริฐ
2. นางวารินทร์  วงค์ชัย
 
55 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ลุงติง
2. เด็กชายนิฐิพงษ์  เจริญ
3. เด็กหญิงแอน  -
 
1. นางรัตนาภรณ์  ยาประเสริฐ
2. นางวารินทร์  วงค์ชัย
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
56 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายปิติภูมิ  ใจคำ
 
1. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
57 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. นายอุง  ปากน้อย
 
1. นายวัฒนาพงศ์  จิโน
 
58 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงเอ   ปางน้อย
 
1. นายอภิชาติ   ธิป๋า
 
59 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กหญิงสมจิตร  ลุงมล
 
1. นายวัฒนาพงศ์  จิโน
 
60 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายณัฐภัทร  เจริญ
 
1. นางรัตนาภรณ์  ยาประเสริฐ
 
61 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. นายโอภาส   ดาววี
 
1. นายอภิชาติ   ธิป๋า
 
62 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  บินอับดุลรามันปีเตอร์
 
1. นายวัฒนาพงศ์  จิโน
 
63 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ลุงแกง
 
1. นางดรุณศรี  ศักดิ์ใหญ่
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กชายฤทธิ์ธา  โบเซะ
 
1. นางสาวศุภมาส  อริวรรณา
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กชายปี  บุญน่า
 
1. นางสาวพลับพลึง  ทารัตน์
 
66 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงพรกนก  ดาย
 
1. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
67 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงพุทธิชา   จันศิลา
 
1. นางสาวสุธีรา    วรรณชัย
 
68 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายปิติภูมิ  ใจคำ
 
1. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
69 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กชายธนาธิป  บุบผาผสม
 
1. นายวัฒนาพงศ์  จิโน
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงเอ   ปางน้อย
 
1. นางอธิลดา   ลีคำปัน
 
71 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  ปิ่นน้อย
 
1. นางสาวพลับพลึง  ทารัตน์
 
72 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงชนกนาถ  คุณาวุฒินันท์
 
1. นายพรหมาสตร์  สรรพศรี
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
73 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงภูฟ้า  สิทธิราช
 
1. นางจารุณี  คำวัฒน์
 
74 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกิดแก้ว
 
1. นางจารุณี  คำวัฒน์
 
75 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. นายอุง  ปากน้อย
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  วันไว
 
76 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงพรฤทัยรัชต์  พิทักษ์
 
1. นางรุจิรา  มีบุญ
 
77 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. นางสาวพรพิมล  วงศ์ราษฎร์
 
1. นางสาวทฤฒมน  ฉิมนวน
 
78 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายอดิศักดิ์  วงค์คำ
2. เด็กชายโชคชัย  ลุงอิ่งต๊ะ
 
1. นางณัฎฐกา   ต้องใจ
 
79 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายจายหลู่   ลุงทุน
2. เด็กชายสมชาย   ลุงน้อง
 
1. นางรุ่งนภา   กันทะศร
 
80 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายธิติภัทร  สมบัติรัตนากร
2. เด็กหญิงปานวาด  แจ่มเรือน
 
1. นางสาวนภาพร  ทาทอง
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
81 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายจะลอ   ปางน้อย
2. เด็กชายชะละ   ลุงอ่อง
3. เด็กชายธีรศักดิ์   ธรรมสูตร
4. เด็กชายยน   ลุงคำอ่อง
5. เด็กชายยุ   นายจาม
6. เด็กชายอาทิตย์  ลุงซอ
 
1. นายอนุรักษ์  สันฟู
 
82 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงกัณฐ์มณี  สักใหญ่
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงค์หาญ
3. เด็กหญิงภคพร  ลุงต๊ะ
 
1. นางสุชาวดี  โรจนวิจิตร
 
83 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ลุงเล็ก
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณีวรรณ์
3. เด็กหญิงเรณู  คำอ่าย
 
1. นางสุชาวดี  โรจนวิจิตร
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
84 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงหลอด  ความ
2. เด็กชายแสง  ปางน้อย
 
1. นางบุณยวีร์  วงศ์สูน
 
85 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เพรชบาง
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ปัญญาแปง
 
1. นายวีระพงษ์  สักใหญ่
2. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
86 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงประกายเพชร  เนตรกระจ่าง
2. เด็กหญิงพัชราวารี  อูทวย
 
1. นางบุณยวีร์  วงศ์สูน
 
87 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กชายปฎิรบ  ลุงที
2. เด็กชายอัศวิน  ใจจุ้ม
 
1. นายสิณมหัฒฆ์  มณีรัตน์พร
2. นางสุรางค์  อิ่นแก้ว
 
88 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  วิพันธ์ศาท
2. เด็กชายเทพทัด  ชัยทรัพย์
 
1. นายวีระพงษ์  สักใหญ่
2. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
89 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กชายนพดล  คำรณ
2. เด็กชายรัฐพล  กนกแก้วลายทอง
 
1. นางสาวพัฒนา  รัตนธรรม
2. นายสิณมหัฒฆ์  มณีรัตน์พร
 
90 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายคณิศร  เตชะพิทยกุล
2. เด็กชายณัฐพล  ตาวพัฒนาวรกุล
 
1. นายวีระพงษ์  สักใหญ่
2. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
91 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายคณานนท์  วงค์เครา
2. เด็กชายภูมิศิษฐ์  โรจน์ธนสุทธิ
 
1. นายวีระพงษ์  สักใหญ่
2. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
92 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสัก 1. เด็กหญิงน้องดาว  อุ้ยก๋อง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ยี่คำ
 
1. นางรจนา  ศรีวิจิตร์
2. นายสิณมหัฒฆ์  มณีรัตน์พร
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
93 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงปภาดา  เหล็กใหญ่
2. เด็กหญิงวรรณษา  ชะวูรัมย์
3. เด็กชายสิรดนัย  สิงห์แรง
 
1. นายวีระพงษ์  สักใหญ่
2. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
 
94 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กชายณรงกรค์  กาวี
2. เด็กชายปริญญา  ปัญจวี
 
1. นายปวันกฤษฏิ์  มะธี
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
95 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แซ่ลิว
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ใจตา
3. เด็กหญิงสุชนา  อินต๊ะวงค์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ละคำปา
2. นางอุไรวรรณ  กันทาทรัพย์
 
96 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กหญิงคิด   เซียมราย
2. เด็กหญิงพรนิชา   บุญเติง
3. เด็กหญิงลี   ปางน้อย
4. เด็กหญิงศศิกานต์    ชัยลังกา
5. เด็กหญิงอ่อง   เซียมราย
6. เด็กหญิงอ่อง   ปักน้อย
 
1. นายประสิทธิ์  สุวรรณวิศลกิจ
2. นางสุรดา   ฟองจันทร์ตา
 
97 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ลุงหนั่นตา
2. เด็กหญิงเท  เซียมราย
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ลุงต๊ะ
 
1. นางชาลินี  กุมารแก้ว
2. นางสาธิดา  ก้อนสมบัติ
 
98 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลุงต๋า
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญสุนธิ
3. เด็กหญิงเมษา  ลุงติยะ
 
1. นางสาวปัณชญา  จักรชัยชาญ
2. นายวัชระ  ปางจันทร์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
99 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กชายธาวิน  ลุงอู๋
2. เด็กหญิงปณิตา  ใจวงค์ศรี
3. เด็กหญิงพิศ  ปางน้อย
 
1. นางกาญจนา  ทัศน์จันทร์
2. นางสาวอโณทัย  โป่งปันต๊ะ
 
100 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 1. เด็กชายพงษ์  ไม่ปรากฎ
2. เด็กชายมอน  ไม่ปรากฎ
3. เด็กชายสรรสิท  ลุงปา
 
1. นางสาวภัสสร   แก้วดี
2. นายวิเชียร  ดีสมใจ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
101 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายอภิชาติ  ก่ำแก้ว
 
1. นางกาญจนา  อินตา
 
รวม 101 219 139