สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ดำรงศิลป์
 
1. นางแสงดาว  แบนปิง
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   วิภา
 
1. นางเรณู  สร้อยเพชร
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำเอ  จะลีต๊ะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   แสงสุนัน
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงณัชชา  ขนุนแดง
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิชญา   อุปนันท์
 
1. นางศรีพรรณ   พะวันนา
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   โพชรา
 
1. นายรุ่งโรจน์   กันโท
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงไลลา  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายปิยะเทพ    เรือนคำจันทร์
 
1. นางพิชญ์สินี    ทรงศรี
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก   ทองปัญญา
 
1. นางรุ่งฤดี   โพธิกาศ
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงหริ่ง
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญภัค   ชูวาณิชย์
2. เด็กชายสรวิศ   แสนจันศรี
 
1. นางรุ่งฤดี   โพธิกาศ
2. นางอริยธัช   รพีกาญจน์
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  ลุงหล้า
2. เด็กหญิงสุภาพร  ลุงต่า
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ลุงจาย
2. เด็กหญิงรุ่ง  ลุงปั่น
 
1. นายวรากร  ศิริสิทธิ์
2. นางสาวอิสราภรณ์  อภิวงค์งาม
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. นางสาวชนิกานต์    มูหลิ่งต๊ะ
2. เด็กหญิงอัญญาณี    จันทร์คำแดง
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณฐพร    ทรายทอง
 
1. นางจุรีย์    พึ่งดี
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายถนอมเพชร    ชูประจง
 
1. นางสาวพลอยปภัส   ณ เชียงใหม่
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงอู   ลุงวิ
 
1. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงณิชา  ลุงไหว
2. เด็กหญิงต้อม  ลุงแสง
3. เด็กหญิงธัญชนก  ลุงหลู่
 
1. นายวุฒิพล  มุขแก้ว
2. นางสายสุณี  อินจันทร์
 
20 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงพลอยใส   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงศุภานัน   ลุงก๊ะ
3. เด็กชายสี  ลุงใส
 
1. นายวุฒิพล  มุขแก้ว
2. นางสายสุณี  อินจันทร์
 
21 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงญาดา   มู่หลิ่ง
2. เด็กหญิงภัทรวดี   สุภา
3. เด็กหญิงเปมิกา   หนูแก้ว
 
1. นางกนกภรณ์   ศรภักดี
2. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
22 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกิตตินันท์   ไชยเมือง
2. เด็กชายฐิตากร   สุนะคำ
 
1. นางสาววันทนี   ขุนรินชา
2. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
23 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกิตติธัช   วันดี
2. เด็กหญิงสิริวิมล   ศรีนวล
 
1. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
2. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายสมศักดิ์   แซ่เส
 
1. นางทัศนีย์  สุรีย์รัก
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์    สวัสดี
 
1. นางสาวนฤมล    ขัติแสง
 
26 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  น่ากะ
 
1. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
27 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   สุภาศรี
2. เด็กหญิงธิราพร   สอนปันดิ
 
1. นายจีรวัฒน์   พุทธวงค์
2. นางทัศนีย์  สุรีย์รัก
 
28 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายปกรณ์   แซ่ย่าง
2. เด็กชายพัทธพล   สายวิสูตร
 
1. นางกนกภรณ์   ศรภักดี
2. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
29 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงยิหวา   ลีรพันธุ์
2. เด็กหญิงยิหวา   ลีรพันธุ์
 
1. นายจีรวัฒน์   พุทธวงค์
 
30 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายเจษฎา   ปีเลี่ยม
 
1. นางกนกภรณ์   ศรภักดี
 
31 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญพร   ลายจิ้น
 
1. นายจีรวัฒน์   พุทธวงค์
 
32 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงนิรัชพร   หิรัญสุข
 
1. นายจีรวัฒน์   พุทธวงค์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
33 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยภูพิงค์   จันทร์ตะมะ
2. เด็กหญิงวรรณรดา   บุญทิพย์
3. เด็กหญิงอรนิชา   ท่วมฤทธิ์
 
1. นางสาวกนกนวล  อินขาน
2. นางสาวเสาวลักษณ์   ยศชัย
 
34 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกัญญภัค   แซ่ยาง
2. เด็กหญิงณิชชาภัทร   ธำรงไทสกุล
3. เด็กหญิงสุจิรา   นายรอด
 
1. นายพิทักษ์   อนุลม
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ไข่คำ
 
35 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายชานน  ลุงก๊ะ
2. เด็กชายโชคชัย  วงศ์ชัน
 
1. นายจำนงค์  อุดทา
 
36 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชาย.ติรานนท์    บังคมเดช
2. เด็กชายธนภูมิ   แซ่หลี
 
1. นายธนาธิป   ศรีนารี
2. นางสาวนันทวรรณ  กลิ่นโซดา
 
37 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายรชานนท์   จันทร์ทอง
2. เด็กชายวรโชติ   แซ่จาง
 
1. นายธนาธิป   ศรีนารี
2. นางสาวอรวรรณ   ศักดิ์ใหญ่
 
38 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. นายจันต่า  ลุงหวิ่ง
2. เด็กชายสมชาย  ลุงตา
 
1. นางสุกัญญา  เพชรศรี
2. นางสาวเรณู  อบกลิ่น
 
39 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายจื้น  ลุงวิ
2. เด็กชายหม่อง  นาลิ่ง
 
1. นางสุกัญญา  เพชรศรี
2. นางสาวเรณู  อบกลิ่น
 
40 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   สุขไขย
2. เด็กหญิงฐิติมา   มนัสการ
3. เด็กหญิงปิยนุช   ศรีหลง
 
1. นางศิรภัสสร   ศิริอางค์
2. นางสาวสุธาศินี    กุดแก้ว
 
41 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายวรัญญู  คำทาก
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ถนอมรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงแสง  สุดา
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นางสาวเรณู  อบกลิ่น
 
42 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายธีรชัย   โพธิตา
2. เด็กชายพิศาล   อินต๊ะวัง
3. เด็กชายภูบดินทร์   เต็มดี
 
1. นายพิทักษ์   อนุลม
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ไข่คำ
 
43 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญจิรา   เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงสโรชา   สิงห์ใจ
3. เด็กหญิงอังคณา    ศรีติ๊บ
 
1. นางสาวนันทวรรณ   กลิ่นโซดา
2. นางสาวอรวรรณ   ศักดิ์ใหญ่
 
44 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญนวล
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สุจาคำ
3. เด็กหญิงจ๋ามเงิน  ลุงออ
 
1. นางสุกัญญา  เพชรศรี
2. นางสาวเรณู  อบกลิ่น
 
45 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   คำมีบุญช่วย
2. เด็กหญิงรัชดาพร   สุกาศ
 
1. นายคมสันต์   สมฤทธิ์
 
46 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงธัญชนก  จะชี
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   ดวงแก้ว
 
1. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
2. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
47 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจันทร์ตะวัน    แซ่โฮง
2. เด็กหญิงชัญญา    คำแดง
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สืบจากถิ่น
4. เด็กหญิงศิริพร    มณีเกษร
5. เด็กหญิงศิริภัสสร   ขันทะจิตร์
 
1. นางมาลินี   ภมรพงษ์
2. นางวันเพ็ญ   วงวงษ์รัตนไตยกูล
 
48 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชลธิชา    ทิพย์ปัญญา
2. เด็กหญิงพันไมล์    ทานา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    ทิพย์ปัญญา
4. เด็กหญิงวริศรา    กาวรรณ์
5. เด็กหญิงวิมล   ทาวิภัชน์
 
1. นายนิคม   พรมเสน
2. นายสรรเสริญ    อาภานิพพัฒิพงศ์
 
49 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์   จินะ
2. เด็กหญิงฐิติชญา   สิทธิ
3. เด็กหญิงณัฐพร   สุขขา
4. เด็กหญิงพัชรา   จอมภูผา
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ    โตโฉมงาม
 
1. นางกรรณิการ์   ยาประเสริฐ
2. นายชนกันต์   แคร่กระโทก
 
50 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทะวงศ์
2. เด็กหญิงฐปณัฐต์  ไทยใหม่
3. เด็กหญิงบุญสิตา  เขียวธิโอต
4. เด็กหญิงรวิภา  จันต๊ะตึง
5. เด็กหญิงศุรัมภา  มณีจรรุ่งเรือง
 
1. นายคมสันต์   สมฤทธิ์
2. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
 
51 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพัชริดา   ทรายขาว
 
1. นายบุญส่ง   เรือนแก้ว
 
52 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงพัชรพร   แสนนาม
 
1. นางสายทอง   วรรณเลิศ
 
53 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงวริศรา   ลายสีลา
2. เด็กชายอภินันท์   ลังแกสัน
 
1. นายวรากร  ศิริสิทธิ์
2. นางสาวอิสราภรณ์  อภิวงค์งาม
 
54 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายจุลจักร   ยานะรินทร์
2. เด็กหญิงอัญญ์จิรา    ทองชัย
 
1. นายนิคม   พรมเสน
2. นายบุญส่ง   เรือนแก้ว
 
55 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. นายวันชัย  ลุงส่วย
2. เด็กหญิงอติกานต์    ลุงต้า
 
1. นางสาวนิภาพร    ธิใจ
 
56 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สิมมา
2. เด็กหญิงกัลยกร   จองวิ
3. เด็กหญิงจันธิมา   แอปู่
4. เด็กหญิงญาดา    ลุงเฮือง
5. เด็กหญิงประณิชญา   คำใหญ่
6. เด็กหญิงปราณี   จงหา
7. เด็กหญิงผ่องแสง   ลุงวิ
8. เด็กหญิงวรนุช   คำมนตย์
9. เด็กหญิงศศิธร   ไชยวงค์
10. เด็กหญิงอำภา   ปัญญา
 
1. นางสาวกนกพร   วิเชียรวรรณ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์   แก้วกาวี
3. นางสาวอรัญญา   พลเจียง
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
57 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   สุตาแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   นันต๊ะปัญญา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ   ธิใหม่
4. เด็กหญิงพาณิภัค    ดวงคำ
5. เด็กชายภีรภัทร    โก
6. เด็กหญิงวรกาญจน์   ตะศิริ
7. เด็กหญิงสิตานัน    สมพมิตร
8. เด็กชายอภิสิทธิ์    สมบูรณ์
 
1. นายกฤษณะ   คนงาม
2. นายธนกร   ใจกาศ
3. นางเพชรดารินทร์   คำแดง
 
58 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 1. เด็กหญิงกนกอร   เอี่ยมสักขี
2. เด็กหญิงกรกนก    เอี่ยมสักขี
 
1. นายนราเมศ   กุลสุวรรณ
2. นางสาวยุพเยาว์   โพธิ์เวียง
 
59 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงกันธิกา   ขันมอน
2. เด็กหญิงคำนวล   กรคำ
 
1. นางสาวชมพูนุช   ผัดผ่อง
2. นางสาวสุมาลี   สุกันทา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
60 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายธนาภา   ลุ่งซู่
 
1. นางสาวปรียานุช   วงศ์มา
 
61 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ส่วยหย่า
 
1. นางละออง  แก้วกาศ
 
62 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ปิ่นหย่า
 
1. นายชนกันต์  แคร่กระโืก
 
63 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกานต์พงษ์   นี่คำ
 
1. นางสาวอรนงค์    อักขระ
 
64 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายคณาธิป   อรชุน
 
1. นายชัยวุฒิ  ศรีพล
 
65 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. นายวิชัย  ลอเอ๋อ
 
1. นางกรรณิการ์   ยาประเสริฐ
 
66 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงอาริสา    ส่วยหวาน
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีพล
 
67 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายประสพโชค    จิราภรณ์
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีพล
 
68 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   งูเหลือง
2. เด็กหญิงปัญญิตา  ขาวสง่า
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีพล
2. นางปรียาภรณ์ภัทร์   สัพไพร
 
69 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    จ่าพือ
2. เด็กชายไชยวัฒน์   พญาสุคา
 
1. นางสาวกัลยาณี   ห้าวหาญ
2. นางสาววาสนา   วงวาน
 
70 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงพรชิตา    เล่ายาง
2. เด็กชายพิชัยยุทธ    มังคละ
 
1. นางกรรณิการ์   ยาประเสริฐ
2. นายชัยวุฒิ   ศรีพล
 
71 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์   จำคำ
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีพล
 
72 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทะสัตย์
2. เด็กหญิงปิยลักษณ์  คำปวน
3. เด็กชายศิวภัทร   คำปัน
 
1. นางสาวมุกดา   โปร่งสุยา
2. นางสาวอรนงค์   อักขระ
 
73 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงรดา   ยางอุดมโชค
2. เด็กหญิงศศิษา   ปัญญา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   ลายคำ
 
1. นางสาวปรียานุช   วงศ์มา
2. นางสาวมุกดา   โปร่งสุยา
 
74 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายจรัด   ลุงปาด
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   ผิวขาว
3. เด็กชายไกรสิทธิ์   บุญศรี
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีพล
2. นางปรียาภรณ์ภัทร์   สัพไพร
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
75 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. นายชาญกิจ   สมผิว
2. เด็กชายตะวัน   ศรบุญหนัก
3. เด็กชายธนภัทร   มะโนวรรณ์
4. เด็กชายบุรพล    แก้วมาลา
5. นายหน่อเมือง    เซียมลาย
6. นายอธิป   ปานแก้ว
 
1. นางกรรณิการ์   ยาประเสริฐ
2. นายชนกันต์   แคร่กระโทก
3. นายชัยวุฒิ   ศรีพล
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายจายคำ  ลุงหม่อง
 
1. นายชัพเวท   วงษ์เทพ
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายจิรสิน   สิงจ้ะ
 
1. นายบัณฑูร    เล็กประเสริฐ
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจีรนันท์   ปางจันทร์
 
1. นายพิศณุ  รอตโกมิล
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงพัชรา   ภูจอมผา
 
1. นางกรรณิการ์   ยาประเสริฐ
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายเอกภพ   ลุงต๊ะ
 
1. นายชัพเวท   วงษ์เทพ
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายทิวากร   ยั่นนะ
 
1. นายชัพเวท   วงษ์เทพ
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   จินาแก้ว
 
1. นายยุทธการ  จินาติ
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. นางสาวปนัดดา   ปัญญาละ
 
1. นายชนกันต์   แคร่กระโทก
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายเพชรกล้า   ธิยศ
 
1. นายศิริลักษณ์   ปันทะ
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายนภัสรา  ลุงคำ
 
1. นายอภิรมย์   จันทร์จีรัสถ์
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงลลนา   บุญตันจิน
 
1. นางสาวรัชนีย์   ธรรมศร
 
87 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงโยษิตา   หวังวนพัฒน์
 
1. นางสาวกนกพร   วิเชียรวรรณ์
 
88 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. นายทองสุข    ศรีแก้ว
 
1. นายชนกันต์   แคร่กระโทก
 
89 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธณินตรา   เที่ยงสุวรรณ์
 
1. นางสาวรัชนีย์   ธรรมศร
 
90 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงลี  ปางน้อย
 
1. นายชัพเวท   วงษ์เทพ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
91 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงฐณิกาญน์   ชมภูแปง
2. เด็กหญิงณัฐกิตต์   สีสิงห์
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ์   ผ่องใส
4. เด็กหญิงภัทรินญา   สุยะใหญ่
5. เด็กชายสุพศิน   บุญคง
6. เด็กหญิงสุวพิชญ์   สุขเกษม
7. เด็กชายอดิศร   กองจาย
 
1. นางกรรณิการ์   ยาประเสริฐ
2. นายชัยวุฒิ   ศรีพล
3. นางปรียาภรณ์ภัทร์   สัพไพร
 
92 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกสิณโรจน์   บุญตวย
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์   จินะ
3. เด็กหญิงฐิติชญา   สิทธิ
4. เด็กหญิงฐิติยา   นวลศรี
5. เด็กหญิงณัฐพร    สุขขา
6. เด็กหญิงดวงกมล  ธิดี
7. เด็กชายธนวัฒน์   บรรลือรัตน์
8. เด็กชายพิชัยยุทธ    มังคละ
9. เด็กชายอภินันท์   กันทะมูล
10. เด็กชายโชติ   ลุงวงค์
 
1. นางกรรณิการ์   ยาประเสริฐ
2. นายชนกันต์   แคร่กระโทก
3. นางปรียาภรณ์ภัทร์   สัพไพร
 
93 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจิราพร   กอนแสง
2. เด็กหญิงธัญวารัตน์   สิปินะ
3. เด็กหญิงปาณิศรา   สัมพันธ์
4. เด็กหญิงวิรัญชนา   วิณชยาคุณ
5. เด็กหญิงอิริยา   นายรอด
 
1. นางกรรณิการ์   ยาประเสริฐ
2. นายชัยวุฒิ   ศรีพล
3. นางปรียาภรณ์ภัทร์   สัพไพร
 
94 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ลุงสุ
2. เด็กหญิงกัลยกร   ลุงวิ
3. เด็กหญิงจณิณนากรณ์    สุนนชัย
4. เด็กหญิงจิรัชญา  ปิ่นหย่า
5. เด็กหญิงทิพย์สภร  โพธิ์จันทิราม
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ลุงจิ
7. เด็กหญิงปราชญาภรณ์  มากแสน
8. เด็กหญิงยาใจ   เจริญชัย
9. เด็กหญิงวารุณี   ปิ่นคำ
10. เด็กหญิงสุจิรา    นายรอด
11. เด็กหญิงอนงค์   เทราจ่าม
12. เด็กหญิงอาริสา  ส่วยหวาน
 
1. นางกรรณิการ์   ยาประเสริฐ
2. นายชนกันต์   แคร่กระโทก
3. นายชัยวุฒิ   ศรีพล
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
95 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชญาดา   ชีวเกิดสิริ
 
1. นางนัทธียา   เดชะ
 
96 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงมนปภา   จีนนคร
 
1. Mrs.Joy Delumpa   Tejero
 
97 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงวริสา   ดวงผัด
 
1. นายจักรกริช   พงษ์อมรพรหม
 
98 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายกมลศิษฐ์   ถุงเสน
 
1. MissJahzel Angel    Tejero
 
99 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายอภินันท์   กันทะมูล
 
1. นายจักรกริช   พงษ์อมรพรหม
 
100 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงอนัตตา   คงสง
2. เด็กหญิงอริสา   แสงทอง
 
1. นายชนะชน  สมบูรณ์ดี
2. นางสาวปรียานุช   วงศ์มา
 
101 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายขาว  ลุงหลาว
2. เด็กชายจายปี  ลุงคำ
 
1. นางสาวศิริกัญญา  บุญช่วย
2. นายอภิรมย์   จันทร์จีรัสถ์
 
102 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ไลไส่
2. เด็กหญิงเบญจพร   จองคำ
 
1. นายชนะชน  สมบูรณ์ดี
2. นางสาวธนพร   หน่อกิจ
 
103 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจันทกานต์    สุรินทร์
2. เด็กหญิงธนิตา   เก่งกาจ
 
1. นายชนะชน  สมบูรณ์ดี
2. นางสาวธนพร   หน่อกิจ
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
104 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์    แสนคำ
2. เด็กชายดัสกร   ไกรมณี
3. เด็กชายตุลา   สังสัมฤทธิ์
4. เด็กชายธีรเดช    ปะโจ
5. เด็กชายรุ่งเรืองเดช   บุญประคอง
6. เด็กชายเงิน   ลุงซอ
 
1. นางสาวยุพเยาว์    โพธิ์เวียง
2. นางวรรัตน์   กาบศรี
3. นายโสพิศ    น้ำคำ
 
105 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปราณปรียา   ธนาวุฒิกูร
2. เด็กหญิงผกามาศ   ลุงแสง
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ญาสุวรรณ์
 
1. นางสาวจิรปรียา   ชัยเงิน
2. นางสาวสุรัสวดี    ดอกกุ่ม
 
106 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายกฤษดา   ลุงต้า
2. เด็กชายธันวา  ลุงดี
3. เด็กหญิงปี  นายนะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
2. นางสาวนิภาพร    ธิใจ
 
107 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิง.เจนจิรา   แซ่จือ
2. เด็กหญิงชิดชนก   สริมา
3. เด็กหญิงอึนบี   โก
 
1. นางสาวจิรปรียา   ชัยเงิน
2. นางสาวสุรัสวดี   ดอกกุ่ม
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
108 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกริษา   นันธิสิงห์
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   ถานา
 
1. นางสาวรัชนี   เตจารังษี
2. นายสยาม  ปิมปา
 
109 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงบุณณดา   อุดมมังคลานนท์
2. เด็กหญิงพัชราภา   ปวนละเอียด
 
1. นางสาวกนกนวล  อินขาน
2. นายไพโรจน์   พวงสอาด
 
110 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงจำปา  ลุงคำ
2. เด็กหญิงศิริพร  ลุงวิ
 
1. นางสาวนิภาพร    ธิใจ
 
111 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายณัฐกร  คำใส
2. เด็กชายสมชาย  คำแดง
 
1. นายคมสันต์   สมฤทธิ์
2. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
 
112 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายอรุณ  ลุงอ่อง
2. เด็กชายอัฐฎาวุธ    มาแดง
 
1. นางสาวนิภาพร    ธิใจ
 
113 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงนลินี  โพธา
2. เด็กหญิงปิยาอร  คำเลา
 
1. นางสาวนิภาพร    ธิใจ
 
114 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายณัฐนนท์  แก้วใจดี
2. เด็กหญิงธัญชนก  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวนิภาพร    ธิใจ
 
115 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค    แก้วสุริยะ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   กันตวัฒธสกุล
 
1. นางสาวกนกนวล  อินขาน
2. นางสาวเสาวลักษณ์   ยศชัย
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
116 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายธนกร  ทองคำ
2. เด็กชายนวพล   แต้มบรรจง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บริบูรณ์
 
1. นายคมสันต์   สมฤทธิ์
2. นายนราธิป   โทบุราณ
 
117 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกสินโรจน์   บุญต่วย
2. เด็กชายธนาดล  คำฟู
3. เด็กชายธวัชชัย   นายม่อก
 
1. นายคมสันต์   สมฤทธิ์
2. นายนราธิป  โทบุราณ
 
118 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกมล   แก้วสาร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พงศ์ชนะชัยสกุล
3. เด็กชายกีรติกร  จาค๊ะมณี
 
1. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
2. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
119 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกัณฑกฤช   ใจพันธ์
2. เด็กชายจักรพรรดิ์    งูเหลือง
3. เด็กชายจิรนุวัฒน์   วะตินา
 
1. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
2. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
120 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงคำแดง   หยั่นนะ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ลุงหลวง
3. เด็กชายพีท   ลุงคำ
4. เด็กชายอ่องส่า    หมอกเหิง
 
1. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
2. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
121 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงธนิศร   ยอดงิ้ว
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุปินะ
3. เด็กหญิงสุพิชญา   เดชธนู
 
1. นางสาวจรรยา   ประพิณพงศา
2. นางอัญชลี   ณวรรณมา
 
122 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์   แซ่หลู่
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   แสนอาจ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  คำแดง
 
1. นางสาวกัลยา  วิชัย
2. นางนงลักษณ์  เมืองแก้ว
 
123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายคมกฤต    อายี
2. เด็กชายสมศักดิ์    ไอ่จั๋น
3. เด็กหญิงอนุธิดา    อายี
 
1. นางสาวจรรยา   ประพิณพงศา
2. นางอัญชลี   ณวรรณมา
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
124 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรา   ลุงแสง
3. เด็กหญิงรัชนี    ส่างซื่อ
 
1. นางสาวฐิติมา    เชียงบุญ
2. นางสาวเมธาวี   เชื้อสาย
 
125 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงชุติภา    ลุงซอ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    จันแสง
3. เด็กชายอนันตสิน    คุณธนา
 
1. นางสาวทิพวรรณ   อินต๊ะปาง
2. นางสาววาสนา   ทองแหลม
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
126 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงนริศรา  วงค์พรหม
2. เด็กชายวรพล  จะแฮ
 
1. นางวันเพ็ญ  วงษ์รัคนไตยกูล
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีทรายคำ
 
127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงกัลยกร   ลุงจ่าม
2. เด็กชายณภัทร   ลุงขัด
 
1. นางสาวสุมาลี   สุกันทา
2. นางสาวอิสราภรณ์  อภิวงค์งาม
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
128 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงขวัญเนตร    นิลจง
 
1. นางพิชญ์สินี   ทรงศรี
 
129 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายก๋อย  ปางน้อย
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  อภิวงค์งาม
 
130 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายนพณัฐ   กันธะวัน
 
1. นางกรรณิการ์   ยาประเสริฐ
 
131 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายณัฐภัทร   บุญนามลักษณ์
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์   สุวรรณจันทร์
 
132 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายศิวกร    เลิศขจรศศิกุล
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์   สุวรรณจันทร์
 
133 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจารุภา   ศรีหล้า
 
1. นางกรรณิการ์   ยาประเสริฐ
 
134 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงศศิธร    นาคทองอินทร์
 
1. นางภรภัทร    สาครสิน
 
135 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 1. เด็กชายอภิรักษ์   สุวรรณโสภา
 
1. นางวรรัตน์   กาบศรี
 
136 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายธีระเจษฎ์   สัจจพลกุล
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ   ปันเครือ
 
137 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงขวัญชีวา   หลงจ้อย
2. เด็กหญิงณัชชากร   แก้ววิเชียร
3. เด็กชายณัฐวัฒน์   ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงณิชกมล   สุนันต๊ะ
5. เด็กชายทัศน์พล   คำมนตย์
6. เด็กหญิงธัญชนก   บุญกระจ่าง
7. เด็กหญิงมณฑากาญจน์   ปัญญาคง
 
1. นางสาวกนกพร   วิเชียรวรรณ์
2. นางปรียาภรณ์ภัทร์    สัพไพร
3. นางสาวสุพรรณิการ์   สุวรรณจันทร์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
138 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายณัฐกร   ภัทร
2. เด็กชายทักษ์ดนัย   จันทร์ตา
3. เด็กชายธนวา   สมสอาด
 
1. นางสาวจันทร์นิภา   ปํญโญ
2. นายทีรายุธ  หลวงแก้ว
 
รวม 138 309 215