สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงดวงดาว  จะโป๊ะ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ไชยเลิศ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงกันดารุณี  หล้าใจ
 
1. นางสาวชลธิชา  วิจาอ้าย
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงธูปหอม  กันสืบสาย
 
1. นางสัญรญา  นวลศิริ
 
4 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  จะอือ
 
1. นางสัญรญา  นวลศิริ
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงจามจอ  นวลจิ่ง
 
1. นางสาวศิริพร  ประไพศรี
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงภิญญ์พลอย  เกิดพิบูลย์
 
1. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
 
7 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงปุณณภา  แสงทอง
 
1. นางอัญชลี  กาญจนสุวรรณ
 
8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่    
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เครือไชย
 
1. นายศุภชัย  เขียวฮ่าม
 
10 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงจริยา  เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงปตนี  จะโป
 
1. นางสาวรักชนก  ยืนยง
2. นางสาวเกศริน  เลิศวงศ์ร่มเย็น
 
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. นายนัทกร  แสนมา
2. เด็กหญิงวริศรา  พรมมา
 
1. นายศุภชัย  เขียวฮ่าม
2. นางสัญรญา  นวลศิริ
 
12 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายธีรกร  สุธรรม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชู้
 
1. นายศุภชัย  เขียวฮ่าม
2. นางสัญรญา  นวลศิริ
 
13 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. นางสาวศุภานันท์  กันทะเว
2. เด็กชายไมตรี  ติหม่า
 
1. นายศุภชัย  เขียวฮ่าม
2. นางสัญรญา  นวลศิริ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายธชัย  ลีจาง
 
1. นายโกวิท  ใจมูล
 
15 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายลุ  ซางอ่อง
 
1. นายโกวิท  ใจมูล
 
16 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายบุญชัย  ลุงจาง
 
1. นางสุวรี  รักประชา
 
17 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายบุญส่ง  คำซอน
 
1. นายจิตรกร  อินปั๋น
 
18 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงขิ่น  ลุงคำ
2. เด็กหญิงเอ๋จามอิ  ซางอ่อง
 
1. นางสาวรักชนก  ยืนยง
2. นายโกวิท  ใจมูล
 
19 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายรดิศ  สุดแสวง
2. เด็กชายวรเมธ  ลุงพงษ์
 
1. นายจิตรกร  อินปั๋น
 
20 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายสุทธิกานต์  งามเลิศ
 
1. นายโกวิท  ใจมูล
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
21 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  จาจา
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ลุงเฮือง
3. เด็กหญิงวนิดา  จะซา
 
1. นางสาวรักชนก  ยืนยง
2. นายโกวิท  ใจมูล
 
22 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. นางสาวจิดาภา  ลุงซอ
2. เด็กหญิงตามือ  จะอือ
3. เด็กหญิงสาธิดา  จิรสกุลงาม
 
1. นายบรรลือศักดิ์  รักษากิจ
2. นางพรรณทิพา  เขื่อนเพชร
 
23 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชอบสุภาษิต
2. เด็กหญิงพร  ลุงหม่อง
3. เด็กหญิงพิมพรรณ  พูลอนันต์
 
1. นางพรรณทิพา  เขื่อนเพชร
2. นางสาวอังคณา  ไชยวงศ์
 
24 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันอวน
2. เด็กหญิงกัลยากร  บุญลา
3. เด็กหญิงสมพร  เมี๊ยะ
 
1. นางพรรณทิพา  เขื่อนเพชร
2. นางสาวอังคณา  ไชยวงศ์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
25 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จักรวรรณา
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เหมยแก้ว
3. เด็กหญิงภรณ์ชนก  วงค์ศร
4. เด็กหญิงลาภิสรา  ธนาธิปธนสาร
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  ประไพศรี
2. นางสาวสุนิษา  ต๊ะกาศ
 
26 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงชลพร  เรือนไกล
2. เด็กชายปุณณวัฒน์  คิดสม
 
1. นางพรพิมล  สุขเสาร์
2. นางสาวพัชรีรัตน์  เขียววิน
 
27 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายมหาสมุทร  มีสมาน
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ลุงทราย
 
1. นางสาวชลธิชา  วิจาอ้าย
2. นางสาวอังคณา  ไชยวงศ์
 
28 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายวรรณชัย  ลุงส่วย
2. เด็กหญิงเทียนสว่าง  กันสืบสาย
 
1. นายคม  กล่อมเกลา
 
29 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  คำสอง
2. เด็กหญิงณิชา  ส่างนะ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ปงกันทา
4. เด็กหญิงพรญาณี  ปันอวน
5. เด็กหญิงมานิตา  ถาวรรุ่งรัตน์
6. เด็กหญิงรมิดา  นามมนตรี
7. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่หลี่
8. เด็กหญิงสโรชา  เสื้อมา
9. เด็กหญิงอนุรดี  แก้วพูลผล
10. เด็กหญิงอาทิตยา  คำแสน
 
1. นางสาวชลธิชา  วิจาอ้าย
2. นางสาวไอศิกานต์  เดชะ
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
30 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายณภัทร  สุดแสวง
2. เด็กชายธีรพงค์  ลุงทอง
 
1. นายรักศักดิ์  มั่นคง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัณรัชต์  สกุลนา
 
31 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงทัดสรวง  ลุงสาม
2. เด็กชายหนุ่มเมือง  จันตา
 
1. นายรักศักดิ์  มั่นคง
2. นายฤทธิชัย  เรือนไกล
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
32 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงนามี  จะแล
 
1. นางสาวพิมพิกา  ไตรปิ่น
 
33 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงอรญา  เกียรติโอฬารกุล
 
1. นางสาวพิมพิกา  ไตรปิ่น
 
34 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงคำรอด  จันทร์ตา
2. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ยาสิทธิ์
 
1. นางรุ่งนภา  อนันต๊ะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัณรัชต์  สกุลนา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
35 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  แก้วยองผาง
 
1. นางสาวเขมิกา  ยิ้มรอด
 
36 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปัญญาเลิศ
 
1. นายสุทิวัส  ทัศน์ประสิทธิ์
 
37 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชื่นใจ
 
1. นางลำพิน  แสงฟ้า
 
38 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงสุภาพร  พิริยะสุนทราพร
 
1. นายสุทิวัส  ทัศน์ประสิทธิ์
 
39 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายสิรวิชญ์   อะโหล
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ไชยเลิศ
 
40 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลุงวิ
 
1. นางสาวสุชาดา  บุญมาลา
 
41 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงเกวลิน  พินธุกรณ์
 
1. นางรุ่งนภา  เกตุบุญเรือง
 
42 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงสุลัดดา  จะอื่อ
 
1. นางสาวสุชาดา  บุญมาลา
 
43 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงอังคณา  เหล่ายาง
 
1. นางสาวเขมิกา  ยิ้มรอด
 
44 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ดวงคำ
 
1. นายสุทิวัส  ทัศน์ประสิทธิ์
 
45 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงจิรพร  กลิ่นแมน
2. เด็กหญิงชนาภรณ์  เขื่อนเพชร
3. เด็กชายธงชัย  จะลา
4. เด็กชายปภังกร  กิตติธนภรณ์
5. เด็กชายยุทธชัย  จะแซ
6. เด็กชายยุรนันท์  ตัน
7. เด็กหญิงรุจิรัตน์  วงค์ยา
8. เด็กหญิงลลิตทัศน์  เกี๋ยงตาล
9. เด็กชายวรวิชญ์  แซ่เจ๋า
10. เด็กหญิงวรากร  จะจาง
11. เด็กชายศักดิ์ชัย  ลุงจาง
12. เด็กหญิงสุภาพร  พิิริยะสุทราพร
 
1. นายสุทิวัส  ทัศน์ประสิทธิ์
2. นางอัญชลี  กาญจนสุวรรณ
3. นางสาวเขมิกา  ยิ้มรอด
 
46 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงวิชญาดา  โยมี
 
1. นางสาวเขมิกา  ยิ้มรอด
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
47 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงณัฐธันญา  มิ่งมูลสวัสดิ์
 
1. นางรุ่งนภา  เกตุบุญเรือง
 
48 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  เขื่อนเพชร
 
1. นางรุ่งนภา  เกตุบุญเรือง
 
49 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงกุลสตรี  จิระเมทา
 
1. นางสาวสุชาดา  บุญมาลา
 
50 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงกานต์สินี  จายเล็ก
 
1. นางรุ่งนภา  เกตุบุญเรือง
 
51 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงลลิตา  กุ่นนะ
 
1. นางสาวสุชาดา  บุญมาลา
 
52 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายบุณคร  ลุงทอน
2. เด็กหญิงภัทรวริญ  บัวบุตร
3. เด็กชายยอสะเมย  จะวา
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  กามาษ
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ลุงบุญ
 
1. นางรุ่งนภา  เกตุบุญเรือง
2. นางสาวสุชาดา  บุญมาลา
 
53 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงรุ้งทิวา  ดวงตา
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ปัญญารัตน์
 
1. นางรุ่งนภา  เกตุบุญเรือง
 
54 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงทรัพยมัย  มิ่งมูลสวัสดิ์
2. เด็กชายวิรากร  คุ้มวิเศษ
 
1. นางสาวสุชาดา  บุญมาลา
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
55 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายกิตติ์นภัส  คำตื้อ
2. เด็กชายหลู่คำ  นวลจิ่ง
 
1. นางกนกภรณ์  วงค์อ้าย
2. นางรุ่งนภา  อนันต๊ะ
 
56 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงอัญมณี  ใจชุ่ม
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
2. นางสาวไอศิกานต์  เดชะ
 
57 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงนันทิดา  นามมนตรี
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุขเกิด
 
1. นางกนกภรณ์  วงค์อ้าย
2. นางสาวไอศิกานต์  เดชะ
 
58 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายภูผา  คนคำ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ชำนิกุล
 
1. นางกนกภรณ์  วงค์อ้าย
2. นางสุวรี  รักประชา
 
59 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายจักรีนฤเบศธ์  ศรีนามะ
2. เด็กชายศุภโชค  แสนปัญญา
 
1. นางกนกภรณ์  วงค์อ้าย
2. นางสาวไอศิกานต์  เดชะ
 
60 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายศุภฤกษ์  มิตรสนิท
2. เด็กชายอติวิชญ์  คำคง
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
2. นางสาวไอศิกานต์  เดชะ
 
61 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายนพอนันต์  คนคำ
2. เด็กชายเดชอดุลย์  อุดมเดช
 
1. นางกนกภรณ์  วงค์อ้าย
2. นางสุวรี  รักประชา
 
62 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายกฤษกร  กันทะ
2. เด็กชายฐิติฏฐ์  เขื่อนเพชร
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
2. นางสาวไอศิกานต์  เดชะ
 
63 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงนภัสสร   นาคมูล
2. เด็กชายโกเมศ  นันตา
 
1. นางกนกภรณ์  วงค์อ้าย
2. นางสุวรี  รักประชา
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
64 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงกันยา  คำเชียง
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  กอบแก้ว
3. เด็กหญิงธัณย์ชนก  แสนเมืองมูล
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  เรือนใหญ่
5. เด็กหญิงสตรีวิทย์   ฉั่วจา
6. เด็กหญิงอรวรรณ  วงศ์จันทร์ตา
 
1. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
2. นางบุศรินทร์  อภัยโรจน์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
65 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายปิยวัฒน์  อ่อง
2. เด็กชายมนต์ชัย  -
3. เด็กชายรัชชานนท์  คำคง
 
1. นางสาวจันทร์พัน  ไพรสณฑ์คุ้มวงศ์
2. นางสาวรัชฎา  ดวงใจ
 
66 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ลาหู่นะ
2. เด็กชายต้น  ลุงติ
3. เด็กหญิงพรทิพา  แสงจัง
 
1. นางสาวกัญญาภัค  หลักดี
2. นางสาวพิมพิกา  ไตรปิ่น
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
67 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายณัฐกรณ์  กันแก้ว
 
1. นายบรรเจิด  วิมลสุจริต
 
68 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงมาดา  จะแฮ
 
1. นายบรรเจิด  วิมลสุจริต
 
69 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บรรดา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมศรี
3. เด็กหญิงฝนเหนือ  อ่องแดง
4. เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์ช้าง
5. เด็กหญิงอัญชลี  พรมเมืองยอง
 
1. นางรุ่งนภา  อนันต๊ะ
2. นางสาวเขมิกา  ยิ้มรอด
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
70 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แปงคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแปง
 
1. นางกนกภรณ์  วงค์อ้าย
2. นางสุวรี  รักประชา
 
71 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายซอวู  สะเมย
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  พนากังวาน
3. เด็กชายสุรัตน์  กุ่ยแก้ว
 
1. นางนงคราญ  เที่ยงวัน
2. นายนพดล  ใจบุญ
 
72 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายกตัญญู  ณ นคร
2. เด็กหญิงพลอย  ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ฉั่วจา
 
1. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
2. นางบุศรินทร์  อภัยโรจน์
 
73 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทัศนะ
2. เด็กหญิงภัสสร  คำใส
3. เด็กหญิงลลนา  โสวันทา
 
1. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
2. นางบุศรินทร์  อภัยโรจน์
 
รวม 73 151 108