หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 35 54 39
2 011 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 10 28 16
3 035 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 12 19 14
4 054 โรงเรียนบ้านปางสัก 39 63 55
5 102 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 41 94 55
6 112 โรงเรียนบ้านหนองยาว 29 51 40
7 080 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 21 36 25
8 152 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 41 65 47
9 084 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 28 56 38
รวม 256 466 329
795