หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   16 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
12 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารบุญธรรม ห้อง ป.3 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารบุญธรรม ห้อง ป.2 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารบุญธรรม ห้อง ป.1 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารบุญธรรม ห้อง ป.4 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารบุญธรรม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารบุญธรรม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารบุญธรรม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ม.3 17 ก.ย. 2562 09.00-16.00
9 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ม.3 17 ก.ย. 2562 09.00-16.00
10 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ป.5 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ม.2 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ม.1 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ม.1 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สนามอเนกประสงค์ ห้อง ลานอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ห้องดนตรี 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ห้องนาฎศิลป์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ห้องนาฎศิลป์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง สังคม 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง สังคม 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ห้องดนตรี 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ห้องสังคม 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องประชุม 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องประชุม 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ศาลาวัด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ศาลาวัด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ห้องนาฎศิลป์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ห้องนาฎศิลป์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ศาลาวัด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ศาลาวัด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ศาลาวัด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เวที ห้อง เวที 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เวที ห้อง เวที 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เวที ห้อง เวที 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เวที ห้อง เวที 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เวที ห้อง เวที 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เวที ห้อง เวที 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เวที ห้อง เวที 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เวที ห้อง เวที 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ห้องนาฎศิลป์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สนามอเนกประสงค์ ห้อง สนามอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารบุญธรรม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารบุญธรรม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารบุญธรรม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2562 09.00-14.00
4 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารบุญธรรม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 17 ก.ย. 2562 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ลานอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อาคารผึ้งทิพย์ ห้อง ลานอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ศาลาวัด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ศาลาวัด 17 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา