หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx3

ผลการแข่งขัน

เลือกศูนย์เครือข่าย

ที่ศูนย์เครือข่าย
1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงดาว
2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่งอน
3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ทะลบ
4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สูน
5 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเวียง
6 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็น
7 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน1
8 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน2
9 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งข้าวพวง
10 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์
11 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาปงตำ
12 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปิงโค้ง
13 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเปียงหลวง - แสนไห
14 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโป่งน้ำร้อน
15 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเจ้าพรหมมหาราช
16 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาม่อนปิ่น
17 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองคอง
18 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองงาย
19 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองนะ
20 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองแหง
21 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ข่า
22 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ
23 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นะ
24 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง
25 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
26 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงอุดมสิน
27 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหมิตรวิทยา
28 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันทราย