สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนูประเสริฐ
 
1. นางสาวบุญปารถนา  มาลาทอง
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร   วรสุนทร
 
1. นางสาวพนิดา  ขมสนิท
 
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 1. เด็กหญิงนลพรรณ  พรหมเต็ม
 
1. นายวิทวัส  ปรีดาพรพันธุ์
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กหญิงจิราวัน  เปลี่ยนเมฆ
 
1. นางฉันทนา  จินดาเพชร
 
5 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงนิธินันท์   กิตติสิริสิทธิ์
 
1. นางวิไล  ปรีดาพรพันธุ์
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงศรณ์จิรา   นิยมพลอย
 
1. นางวิไล  ปรีดาพรพันธุ์
 
7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  สีหา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวคณิตาพร  ฉลอง
2. นางสาวรวิวรรณ  เทศสวัสดิ์
 
8 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  จูมจันทร์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรวนกระโทก
 
1. นางสาวสุชีรา  โพธิ์สุวรรณ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายบดินทร์  วงร์กูล
 
1. นายวิรัตน์  กองมณี
 
10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินตามาก 1. เด็กชายเวโรจน์   ถนอมเงิน
 
1. นายจีระศักดิ์  พรมรักษ์
 
11 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกฤตพร  แซ่เซียว
 
1. นางสาวพิมพิไล  ปวงรัตน์
 
12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายจิรภัทร   พันธ์พงษ์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีเกษม
 
13 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 1. เด็กชายปิติพัฒน์  วัฒนนันทพันธ์
2. เด็กหญิงเกศริน  หอมเขียว
 
1. นายบุญสม  ศรียี่สุ่น
 
14 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวรวิวรรณ  เทศสวัสดิ์
 
15 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายศักดิ์สิริ  นาคกลั่น
 
1. นางสาวพิมพิไล  ปวงรัตน์
 
16 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายธนดล  กุลชัยวิวัฒน์กิจ
 
1. นางสาวพิมพิไล  ปวงรัตน์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายธนภูมิ  สำอางค์อินทร์
2. เด็กชายนพกร  ด้วงสงกา
3. เด็กชายเลิศล้ำ  เรียนจันทร์
 
1. นายวิรัตน์  กองมณี
 
18 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กชายฉัตรชัย  พรงาม
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมนาค
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชัยปฏิวัติ
2. นางสาวอุมาพร  จันเต
 
19 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  สมชิต
2. เด็กชายสุรพัศ  ทับเจริญ
 
1. นายพัลลภ  สินสมใจ
 
20 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   จานชาระ
2. เด็กชายบูรณิน   อุโต
 
1. นายวีรภัทร  ชุมด้วง
2. นายอามร  มุตวงศ์
 
21 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงพิมพากานต์   หาญนอก
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   อุปรกรินทร์
3. เด็กหญิงศศิวิมล   เตียวสวัสดิ์
 
1. นายวีรภัทร  ชุมด้วง
2. นายอามร  มุตวงศ์
 
22 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายธนาพล   นาคทอง
2. เด็กชายมุนินทร   แป้นทิม
3. เด็กหญิงศิริวิภา   ขำเจริญ
 
1. นายวีรภัทร  ชุมด้วง
2. นายอามร  มุตวงศ์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ป๋องเจริญ
3. เด็กหญิงฐิติมา  สุกรทอง
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  โมรา
5. เด็กหญิงเกวลิน  พรหมมา
 
1. นางปรารถนา  ไชยลึก
2. นางอัมพร  เหลืองอ่อน
 
24 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุตรเทศ
2. เด็กหญิงปวีณา  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงรัตติกาล  คำปัน
4. เด็กหญิงอรรธนิศา  เลื่อมใส
5. เด็กหญิงอารยา  คำแหง
 
1. นางสาวจิราพร  แพงดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอริศ  รุ่งเอนก
 
25 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงภัทรลภา  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงวรกานต์  เจริญผล
4. เด็กหญิงศศิขวัญ  ลิ่มคุณ
5. เด็กหญิงหยาดอรุณ  โนนซี
 
1. นางสาวจิราพร  แพงดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอริศ  รุ่งเอนก
 
26 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดำรงกิจบวร
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีสงค์
3. เด็กหญิงพรพัชชา  บุตรบริบูรณ์
4. เด็กหญิงภัทรา  ภัทรารมณ์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เอี๊ยบ
 
1. นางสาวจิราพร  แพงดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอริศ  รุ่งเอนก
 
27 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงไอรินทร์  โม่งเม้า
 
1. นางสาวจิราพร  แพงดี
 
28 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงเบญจพร  หมื่นยุทธิ์
 
1. นางสาวจิราพร  แพงดี
 
29 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเพลาะ 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ทองสุก
2. เด็กชายสงกรานต์  อัมรี
 
1. นางสาวศุภาภร  มงกุฎทอง
 
30 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 1. เด็กชายภูริณัฐ  ตุ้มเจริญ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   แซ่ลี้
 
1. นางลออทิพย์  สนธิอัชชรา
2. นางสาวศิริวิมล  เจริญศรี
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
31 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงรินลดา  ศิโรรัตน์ตระกูล
 
1. นายนิสชนัน  ภัทรพงณ์
2. นางสาวปดิษฐา  สีจันดา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
32 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กหญิงปรางค์ธิดา  สัตย์ซื่อ
 
1. นายสุรเดช  ยศพรวรวุฒิ
 
33 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงเสาวภา  วิริยะกิจ
 
1. นางจุไรลักษณ์  องอาจ
 
34 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กหญิงอภัสนันท์  เปลี่ยนเมฆ
 
1. นายสุรเดช  ยศพรวรวุฒิ
 
35 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงนฤมล  จุมจันทร์
 
1. นางจุไรลักษณ์  องอาจ
 
36 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 1. เด็กชายปณิธิ  สอาดพงษ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  โมรา
 
1. นางปรารถนา  ไชยลึก
2. นางอัมพร  เหลืองอ่อน
 
37 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มังกรทัต
2. เด็กชายวงศ์วริศ  โสมสอน
3. เด็กชายสุกนต์ธี  รีนิแซ
 
1. นางสาวกานดา  ศรีนิบูลย์
2. นางจุไรลักษณ์  องอาจ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
38 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 1. เด็กชายจิรภาส  ผุดผ่อง
 
1. นางสาวจิตติยา  บุญส่ง
 
39 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงภคอร  หาทรัพย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  องอาจ
 
40 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายศุภโชค  หอมเย็น
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  องอาจ
 
41 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงสาธิกา  เบ้าน้อย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  องอาจ
 
42 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  องอาจ
 
43 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กหญิงวิภัสสรา   พืชพันธ์ไพศาล
 
1. นางสาววิมล  ระจิตดำรงค์
 
44 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกชนิภา  พรมสี
 
1. นายมงคล  วงษ์วังทอง
 
45 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สืบสกุลกาญจน์
 
1. นายมงคล  วงษ์วังทอง
 
46 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายนราธิป  องอาจ
 
1. นายมงคล  วงษ์วังทอง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
47 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงมาริษา  สมสถาน
 
1. นางศรีไพ  ต่วนภูษา
 
48 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงอรรวี  เมธาอธิพัฒน์กุล
 
1. นางศรีไพ  ต่วนภูษา
 
49 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงพิชยกมล  พิมพ์โคตร
 
1. นางศรีไพ  ต่วนภูษา
 
50 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  สำอางค์อินทร์
2. เด็กชายพนิชพล  มัทธุรี
 
1. นางพรพรรณ  คำมูล
2. นางสาวศิริวิมล  เจริญศรี
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
51 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฮวดวิเศษ
2. เด็กชายธวัชชัย  มณี
3. เด็กหญิงวนิดา  เสาทอง
4. เด็กหญิงวรัญญา  เหลืองอ่อน
5. เด็กหญิงหฤทย์ชยา  บุญเพ็ง
6. เด็กชายอดิศร  สีสงคราม
 
1. นางสาวพุทธิดา  สุทธิประภา
2. นางสาวมณฑิชา  เนตรเจริญ
3. นางสุดาวดี  จิตตะเสวี
 
52 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกิติญา  ทองมา
2. เด็กชายวรวิช  องอาจ
3. เด็กหญิงศิรินภา  พลอยแหวน
 
1. นางสาวบุญปารถนา  มาลาทอง
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
53 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายภูตะวัน   ปั้นบุญมี
2. เด็กหญิงสวรินทร์   สมประสงค์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ขาวสะอาด
2. นางสาววราภรณ์  สุรกิจบวร
 
54 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  ผาสุข
2. เด็กชายธนกร  พงษ์จินดา
 
1. นางสาวชนันณ์ชิฎา  ศรีคำ
2. นางดวงเดือน  เนื่องนิกร
 
55 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กชายณัฐภัทร  บัวชูก้าน
2. เด็กชายสิทธิกร  ไวยครุฑ
 
1. นางดวงเดือน  เนื่องนิกร
2. นางสาววิมล  ระจิตดำรงค์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
56 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายจิรภาส  วงศ์เสนา
2. เด็กชายนราวิทย์  แก้วสุข
3. เด็กชายภูเมฆ  แซ่ก๊วย
 
1. นายพัลลภ  สินสมใจ
 
57 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 1. เด็กชายกิตติพิชญ  เอนก
2. เด็กชายปรีชา  เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงยุณภา  อุมา
 
1. นางสาวละเอียด  หมีเฟื่อง
2. นางโสรส  พุทธรักษา
 
58 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กหญิงฉัตรณิชา  แนวอินทร์
2. เด็กหญิงนิตยา  กำปั่นทอง
3. เด็กหญิงภัทรมน  คงมินทร์
 
1. นางสาวปัทมา  วิทยประภารัตน์
2. นางอรนุช  ยืนยง
 
59 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงฐิติมา  มีสุข
2. เด็กหญิงมนัสชนก  เกิดสินธุ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  มีสุข
 
1. นายนิสชนัน  ภัทรพงณ์
2. นางสาวปดิษฐา  สีจันดา
 
60 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 1. เด็กชายชาญณรงค์   สงแจ้ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผานิล
3. เด็กหญิงพาณิภัค  โสภณ
 
1. นางสาวทัศพร  ละอองศรี
2. นางลออทิพย์  สนธิอัชชรา
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
61 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กชายต้นกล้า  วงษ์แก้ว
2. เด็กชายสิทธิกร  จังพานิช
3. เด็กหญิงสุถาวิตา  ตีหล้า
 
1. นางสาวธัญรัตน์  หน่ายคอน
2. นางสาวอังคณา  อินเทพ
 
62 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 1. เด็กหญิงฑิอัมพร  เทศนา
2. เด็กชายธนพัฒน์  ตงงาม
3. เด็กหญิงเขมจิรา  สกุลพราหมญ์
 
1. นางสาวปรัศนี  ลีละวัฒน์วัฒนา
2. นางสาวพิจิตรา  โขงรัตน์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
63 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กชายณัฐภัทร  จุมจันทร์
 
1. นางแสงเดือน  ลุนภูงา
 
64 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายธรรมธร   ธรรมสุข
 
1. นายอามร  มุตวงศ์
 
65 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สิริวรกุลพันธ์
2. เด็กหญิงพริมรตา  อิ่มประภากมล
3. เด็กหญิงภาพพิมพ์  แพงลม
 
1. นางสาวบุญปารถนา  มาลาทอง
2. นางศิรกาญจน์  ฉายปาน
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
66 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายภูมิภัทร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญชู
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  องอาจ
2. นางสาวสุชีรา  โพธิ์สุวรรณ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
67 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กหญิงศิริยากร   โตศิริ
 
1. นางสาววิมล  ระจิตดำรงค์
 
68 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 1. เด็กหญิงอภิญญา  เอนก
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เหลาฉลาด
 
69 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงนัทสนัน  ศรีโยธี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  องอาจ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
70 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กชายกิตติคุณ  วงษ์สิน
2. เด็กชายณัฐพล  บัวทอง
 
1. นางดวงเดือน  เนื่องนิกร
2. นายสุรเดช  ยศพรวรวุฒิ
 
71 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กชายณัฐภัทร  จุมจันทร์
2. เด็กชายพิรกานต์  บัญชาเมฆ
3. เด็กชายราชันย์  สำอางค์อินทร์
 
1. นายวิเชียร  ติระพงษ์
2. นางสุวิมล  เหลืองอ่อน
 
72 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แฉ่งคร้าม
2. เด็กหญิงสุพิชชา  จูมจันทร์
3. เด็กชายอนุพงษ์  พรรค์พิทักษ์
 
1. นางสาวนิตยา  ชุมนุมพร
2. นางสาวเตือนใจ  สิงห์คำ
 
73 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายคณิศร  แหลมเขาทอง
2. เด็กชายณัฐพล  บุญเกิด
3. เด็กชายศรายุทธ  บัวเกิด
 
1. นายพัลลภ  สินสมใจ
 
74 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 1. เด็กหญิงธัญชนก  เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  โอสถ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ใคร่ครวญ
2. นางสาวละเอียด  หมีเฟื่อง
 
รวม 74 145 105