สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายรัตนโชติ  หุน
 
1. นางสาวอำพร  อาจทุมมา
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงชนิดาพร  แซ่เอี๊ยว
 
1. นางสาวนัฐยา  สุขเกษม
 
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงรัพยาภรณ์  พิมพ์ทอง
 
1. นางยุพิน  พรมหมมาพันธุ์
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงจารีรัตน์  บุญตาม
 
1. นางสาวนัฐยา  สุขเกษม
 
5 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สารัตน์
 
1. นางสาวพิมพา  สมคีรีวัฒน์
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงสุวณีย์  สงคราม
 
1. นางสาวรัฐดาภรณ์  ธรรมะ
 
7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงงามเนตร  แก้วพันธ์
2. เด็กชายวรเมธ  เดชเรืองภิภพ
 
1. นายพันดวง  ประกอบแสง
2. นางสาวรัฐดาภรณ์  ธรรมะ
 
8 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  เลิศภานุมาศ
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสาวนัฐยา  สุขเกษม
2. นายพันดวง  ประกอบแสง
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับร้าง 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรอินทร์
 
1. นายอิสระ  กองทุ่งมน
 
10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับร้าง 1. เด็กชายสุริยพงษ์  กมล
 
1. นางสาวกุลนันท์  กลิ่นสุวรรณ
 
11 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงณัฐฐา   จันทนา
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์   รุ่งเริงชัยทวีกิจ
3. เด็กหญิงสาวิตรี   วัฒนาชีวะ
 
1. นางสาววิจิตรา  ทาจิตร
2. นางสาวสุลาวัลย์  เข็มบุบผา
 
12 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  น้วมน้อย
2. เด็กชายรัชชานนท์   พลเสนา
 
1. นายอรรถพล  สมดี
2. นางสาวอัจฉรา  พฤทธิไพฑูรย์
 
13 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับร้าง 1. เด็กชายฑีรพันกร  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวนาถอนงค์  มีพันธ์
 
14 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 1. เด็กชายอุทัย  มอญ
 
1. นางชนรดี  เจริญรุ่งวณิช
 
15 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายธนโชติ  บุญกระโทก
2. เด็กชายพรชัย   ไชยโวหาร
 
1. นายอรรถพล  สมดี
2. นางสาวอัจฉรา  พฤทธิไพฑูรย์
 
16 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับร้าง 1. เด็กชายศักรินทร์  สาหนองหม้อ
 
1. นางสาวกุลนันท์  กลิ่นสุวรรณ
 
17 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  แข็งเขตรการณ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  พฤทธิไพฑูรย์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายพัชรพฤกษ์   จันทรักษา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สิงหาบุตร
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ   ทองบุญชื่น
 
1. นางสาวชมพูนุช  บุญชู
2. นางสาวนฤมล  อุดมเดช
 
19 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงธัญชนก   สุ่ยไทยสงค์
2. เด็กหญิงศสิวิวรรณ์  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นางสาวดลยา  ปลอดจินดา
2. นางสาวรจสุคน  ดีประดับ
 
20 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจันที  เทียง
2. เด็กชายรวน  จกชม
 
1. นางสาวดลยา  ปลอดจินดา
2. นางสาวรจสุคน  ดีประดับ
 
21 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายวิศว  เมืองแสน
2. เด็กชายสุทิวัส  สวัสดี
 
1. นางสาวดลยา  ปลอดจินดา
2. นางสาวรจสุคน  ดีประดับ
 
22 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงชญานี   อินทะมาลี
2. เด็กหญิงชญาภา  ไชยโวหาร
3. เด็กหญิงสุนันทา  บุญพระรักษา
 
1. นางนิตย์ธิดา   บุญที
2. นางโสพิศตรา   ราตะบุตร
 
23 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์   ทวีพรกุลพัฒน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงเปรมสินี  สมบูรณ์เลิศสิริ
 
1. นางสาวชมพูนุช  บุญชู
2. นางสาวนฤมล  อุดมเดช
 
24 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงปริณดา  เปรื่องวิชา
2. เด็กหญิงเบญญาภา   วงงาม
 
1. นางนิตย์ธิดา   บุญที
2. นางโสพิศตรา   ราตะบุตร
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
25 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับร้าง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงธนัญญา  ทรัพย์เทียนทอง
3. เด็กหญิงปรานี  แสนสุข
4. เด็กหญิงพิชญธิดา  เฉลิมลาภ
5. เด็กหญิงอรุณี  อเนก
 
1. นางสาวกุลนันท์  กลิ่นสุวรรณ
2. นายจตุพร  คลังวิสาร
 
26 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับร้าง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สิงห์แสงอ่อน
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  วงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงนันทิตา  ดีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพรพิมล  ไพรหงษ์
5. เด็กหญิงสโรชา  พิทักษ์ทรัพย์
 
1. นายอิสระ  กองทุ่งมน
2. นางสาวเบญจมาศ  ก่ำเกี้ยง
 
27 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองลาย
 
1. นางสาวขวัญชีวา  ปัสสาวะสังข์
 
28 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงปัญญดา  วิเชียรพงษ์
 
1. นางสาวขวัญชีวา  ปัสสาวะสังข์
 
29 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับร้าง 1. เด็กชายธนวันต์  เจ๊กนาม
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  สว่างภพ
 
1. นางสาวกัญญา  สถาวร
2. นางสาวชูใจ  ทิมเมือง
 
30 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  หาระพันธ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ใยคำ
 
1. นางชวนพิศ  เนื่องจำนงค์
2. นางสาวปรียานุช  ดอนอ่อนเบ้า
 
31 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตศุภา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปวิมล  นพฤทธิ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  วังกุล
4. เด็กหญิงพัชรพร  พรมศรี
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อุดม
6. เด็กหญิงภาพิมล  มีลา
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  ประกายแก้ว
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ศาลางาม
9. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  จันดา
10. เด็กหญิงเกศิณี  วังหอม
 
1. นางสาวฐิติมา  ภมรคล
2. นางณัฐมน  งามขำ
3. นางวรรณา  มณีสร้อย
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
32 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายชาย  -
2. เด็กชายนพเกล้า  เชาว์เวียง
3. เด็กชายบี  พวน
4. เด็กชายพันธวัช  จอนตะขบ
5. เด็กหญิงลิ  เวอร์
6. เด็กชายศราวุฒิ  แพงศรี
7. เด็กหญิงเอ็มมะ  พรนางแก้ว
8. เด็กหญิงแอม  -
 
1. นางสาวนันทวรรณ  สวัสดี
2. นางสาวนุจรี  โค้งอาภาส
3. นางประกาย  สุริวงษ์
 
33 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองคำแท้
2. เด็กหญิงหยกมรกต  ชัยโสภณจินดา
 
1. นางสาวชไมพร  เคนคำ
2. นางสาวนันทวัน  ป้านสวาท
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
34 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงโสรญา  เอ็ด
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เฟื่องประยูร
 
35 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 1. เด็กหญิงจันกิม  จุน
 
1. นายต่อศักดิ์  โพธิ์มะฮาด
 
36 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงจันเตีย  เอ็ด
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เฟื่องประยูร
 
37 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงอรวรรณ   นอกพิมพ์
 
1. นางสาวกัลญชุฎา  ยิ้มแย้ม
 
38 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 1. เด็กหญิงกรณพัฒน์   เจรญยิ่ง
2. เด็กหญิงอามู๋  -
 
1. นางปาริชาติ  พุ่มคง
2. นางสาววรรณภัสสร   ถนอมจิตร์
 
39 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 1. เด็กชายปิงโก  -
2. เด็กหญิงผิว   ผิว
 
1. นางปาริชาติ  พุ่มคง
2. นางสาววรรณภัสสร   ถนอมจิตร์
 
40 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับสูง 1. เด็กหญิงดาว  -
2. เด็กหญิงปริญากร  พงษ์วิเศษ
3. เด็กชายมาริโอ้  -
 
1. นางสาวนาริดา  คำดี
2. นางสาวปุณยนุช  จิณณ์ธิตา
 
41 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 1. เด็กหญิงกัญญพัชร   ตามัย
2. เด็กชายชนกันต์   แซ่เตียว
3. เด็กหญิงธมลวรรณ   เข็มแก้ว
 
1. นางสาวชาพิมญชุ์   ภักดี
2. นางสาววรรณภัสสร  ถนอมจิตร์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
42 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายศตวรรษ  พรหมวงศา
 
1. นางวรัชยา  มะลิ
 
43 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 1. เด็กหญิงสุพิชชา   เคหะรอด
 
1. นางสาวจรัญ   บุพชาติ
 
44 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับร้าง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญโต
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ก่ำเกี้ยง
 
45 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  กิตติยุทธพันธ์
 
1. นางสาวปริชาติ  สืบทอง
 
46 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 1. เด็กหญิงสุพิชชา  เคหะรอด
 
1. นายจรัญ  บุพชาติ
 
47 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เสริมสุนทรศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัชนะ  เฮงสกุล
 
48 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คุ้มครอง
 
1. นางวรัชยา  มะลิ
 
49 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีธงชัย
2. เด็กหญิงจันดา  ซอมจันดา
3. เด็กหญิงจิตรพิทย์  เปรมวิรัตน์
4. เด็กหญิงจิตรลดา  มะณี
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  อิ่มสะอาด
6. เด็กชายชูกิจ  ทัดแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐริกา  กวินกิตติกร
8. เด็กหญิงดาว  -
9. เด็กชายทวีรัตน์  ศรีวิไล
10. เด็กหญิงทัดดาว  ดวงขาว
11. เด็กหญิงทัยมูล  -
12. เด็กชายธนวัฒน์   รุณนะ
13. เด็กชายธนัตถ์  อินทะมาลี
14. เด็กหญิงนันทิพร  บุญธรรม
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลสวัสดิ์
16. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พรหมบริบุตร
17. เด็กหญิงนุชลี  สงวนงาม
18. เด็กหญิงปนัสยา  มหาวงศ์
19. เด็กชายประสงค์  น้อยคูณ
20. เด็กหญิงพรฉวี  จัน
21. เด็กชายพรพจน์  จันทร์หอม
22. เด็กชายพลวัต  กองจันดา
23. เด็กชายพิชิตพงษ์  บุญกู่
24. เด็กหญิงฟ้า  แก้ววงศา
25. เด็กชายวันเฉลิม  ความดี
26. เด็กหญิงวาสนา   พูลสวัสดิ์
27. เด็กหญิงวิจิตรา  ภูอาลัย
28. เด็กชายศรณ์  โฮ
29. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สาระบุตร
30. เด็กชายศุภากร  บุตรสีมาตย์
31. เด็กหญิงศุภิสรา  สาวน้อย
32. เด็กชายสปาย  -
33. เด็กชายสันติ  นรสิงห์
34. เด็กชายสายชล  จักร์สูงเนิน
35. เด็กหญิงเกวรินทร์  สมมาตร์
36. เด็กหญิงเกสรา  นวลกระโทก
37. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมวัฒน์
38. เด็กชายเรี๊ยบ  ทาปุนเรี๊ยบ
39. เด็กหญิงแป้งร่ำ  -
40. เด็กชายไม้  -
 
1. นายณธัชพงศ์  วรรณประภา
2. นางณัฐมน   งามขำ
3. นางสาวนันทวรรณ  สวัสดี
4. นางสาวนุจรี  โค้งอาภาส
5. นางประกาย  สุริวงษ์
6. นางสาวภัทรพร  ดวงแข
7. นางสาวสุพรรณ  คีราช
8. นางโสพิศตรา   ราตะบุตร
 
50 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน 1. เด็กหญิงวริศรา  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แย้มงาม
 
51 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงพัชรพร  กองเวิน
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  คงปลื้ม
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
52 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายจักรรินทร์  สงวนงาม
2. เด็กชายฐิติโชติ  บุญธรรม
3. เด็กชายณัฐพงศ์  น้ำมันจันทร์
4. เด็กหญิงธิดา  เสียม
5. เด็กหญิงปนัดดา   เจือบ
6. เด็กหญิงพรพนา  นรสิงห์
7. เด็กชายพิสิษฐ์  สงวนงาม
8. เด็กหญิงลัดดา  ศรีสุข
 
1. นางนิตย์ธิดา   บุญที
2. นางสาวนุจรี  โค้งอาภาส
3. นางประกาย  สุริวงษ์
 
53 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงชุดา   วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงฐิติกานต์   เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงณัฐชญา  กล้าจริง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   มาตา
5. เด็กหญิงนันฑิตา  แก้วบัวเคน
6. เด็กหญิงนิรัชพร   ฉายยา
7. เด็กหญิงพรนภา    ศรัทธาธรรม
8. เด็กหญิงวรัญญ   เจริญเนตร์
9. เด็กหญิงสุพิชญา   ล้วนไพรินทร์
10. เด็กหญิงไอรดา    สุรศิลป์
 
1. นายพลัฎฐ์  อัมภรัตน์
2. นางสาววาสนา  ยองใย
3. นายอรรถพล  พิลานนท์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
54 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงอิสรีย์  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวนิศราภรณ์  ชาติโสม
 
55 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา   ฐิตินันท์ธนสุข
 
1. นางสาวนิศราภรณ์  ชาติโสม
 
56 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงศิริจรรยา  กิตติกุลโชติวัฒน์
 
1. นางสาวสุภาพร  พิทักษ์นอก
 
57 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาวรโพธิวัฒน์
2. เด็กชายปฏิพล  ดงคำศรี
 
1. นางจรรยา  ลีแวง
2. นางสาวนิศราภรณ์  ชาติโสม
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
58 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 1. เด็กชายจอมภพ  หิรัณญ์ไพสิฐ
2. เด็กหญิงชยานันต์  ครองชนม์
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  เจียมบรรจง
4. เด็กหญิงวิชญาดา   รินทอง
5. เด็กชายศุภชาติ  บัวคำ
6. เด็กชายสืบสวัสดิ์   พุทธมงคล
 
1. นางสาวชาพิมญชุ์   ภักดี
2. นายวรรณเทพ   ธนเศรษฐบำรุง
3. นายอัครพล   แสนสงค์
 
59 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สาทะวงศ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  อาจคำไพร
 
1. นางสาวกัลญชุฎา  ยิ้มแย้ม
2. นายพันดวง  ประกอบแสง
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
60 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายธนากร  ตั้งจิตร
2. เด็กชายพลกฤต  เพชรภูเขียว
 
1. นางสาววนัชญา  พรมโชติ
2. นายศรายุทธ  สาลีโภชน์
 
61 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับร้าง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงมอนสม  พอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนะเทพ  เสน่ห์หา
 
62 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายชนพล  ตรีกิตติคุณ
2. เด็กชายพชร  อ่วมเปราะ
 
1. นางสาววนัชญา  พรมโชติ
2. นายศรายุทธ  สาลีโภชน์
 
63 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับร้าง 1. เด็กชายจักรพรรดิ  โพธิ์วิเชียร
2. เด็กชายธนกฤต  รักพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนะเทพ  เสน่ห์หา
 
64 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  รุจิเลขานนท์
2. เด็กชายณัฏฐพล  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาววนัชญา  พรมโชติ
2. นายศรายุทธ  สาลีโภชน์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
65 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายกรกช  เกตุวัตถา
2. เด็กหญิงวันดี  ต่อมกระโทก
3. เด็กหญิงสโรชา  จริงประโคน
 
1. นายยุทธนา  บัวพล
2. นางสาววรรณิภา  พิมพ์โปร่ง
 
66 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชื่นอนันต์
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชื่นอารมณ์
3. เด็กหญิงธนัญญา  พันธ์เพชร
 
1. นางสาวกฤษณา  ชัยบุรม
2. นางสาววันทนี  แต้กระโทก
 
67 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 1. เด็กชายจาตุรงค์  วงษ์มิตรแท้
2. เด็กชายต้น  ตาล
3. เด็กหญิงปณิตา  พิลานนท์
 
1. นางฉันทนา  น้อยเจริญ
2. นางสาวสุดาพร  สาแก้ว
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
68 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 1. เด็กชายศุภกร   รัตนะ
2. เด็กหญิงสุจินดา  ศรีสง่า
3. เด็กหญิงสุดที่รัก   แจ่มใส
 
1. นางสาวนวพร  โสพิกุล
2. นางสาวปิยะนุช  ศรีตะปัญญะ
 
69 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจัน  เชือน
2. เด็กหญิงปิ่น  เชือย
3. เด็กหญิงพานี  เจริญผล
 
1. นางสาวศศิธร  ช่วยไธสง
2. นางสาวอำพร  อาจทุมมา
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
70 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน 1. เด็กชายจอมพล  โพศรีทอง
 
1. นางสาวนันทวัน  ป้านสวาท
 
71 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน 1. เด็กหญิงอภิสรา  ทองคำแท้
 
1. นางสาวนันทวัน  ป้านสวาท
 
รวม 71 198 119