สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สุวรรณทา
 
1. นางสาวอารยา  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงรุ่งธิวาพร  สอนสำแดง
 
1. นางจิดาภา  ทศชา
 
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  สารทอง
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 1. เด็กหญิงแพรวา  สุพันธมาศ
 
1. นางสาวอารยา  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 
5 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีงาม
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 1. เด็กหญิงวรรณดี  ไชยวัฒน์
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ทอง
 
7 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปริง 1. เด็กชายธนดล  โชคสุนทรมนัส
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  มีบุญ
 
1. นางสาวกชพร  เจียมเจริญ
2. นางสาวภาวดี  รุ่งแสง
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
8 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  พรมประเสริฐ
 
1. นายศตวรรษ  สุริสาร
 
9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 1. เด็กชายวีรศักดิ์  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวร่มเย็น  กุลสุวรรณ
 
10 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขันตรี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ถิ่นทองหลาง
3. เด็กชายเอิร์ท   เฮือม
 
1. นางปิยธิดา  จวงไธสง
2. นายศตวรรษ  สุริสาร
 
11 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไพรวัน
 
1. นางสาวพิมพ์ชฎา  อริยพัทธนันท์
 
12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 1. เด็กหญิงนันทิกาน   สุภาผล
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ทอง
 
13 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สิงแก้ว
2. เด็กหญิงอภิญญา  ตรงดี
 
1. นางสาวพิมพ์ชฎา  อริยพัทธนันท์
2. นางสาวอาภาภรณ์   สว่างแจ้ง
 
14 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปริง 1. เด็กหญิงชนชนก  ปัญณะสมบูรณ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจือจันทร์
 
15 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงเกศนรินทร์  แก้วผล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองพงศ์พันธุ์
 
16 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 1. เด็กชายบริณต  อรรคบุตร
 
1. นางสาววรรณี  นัทธี
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 1. เด็กชายทินทัช  ธูปพนม
2. เด็กชายธนกร  ลิ้มเนาว์
3. เด็กหญิงพรรณกร  ภิรมณ์ราช
 
1. นางสาวชญานิศ  ขุนเจริญ
2. นางสาวอมรพรรณ  แสงสิงห์
 
18 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปริง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญล้อม
2. เด็กชายธีรภัทร  ผิวจันทร์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจือจันทร์
2. นางสาวเบญจมาศ  สัตตะโส
 
19 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กชายด.ช.ชนิสร  ยิ่งอินทร์
2. เด็กชายธีรพงษ์  นวนคำวงษ์
 
1. นางสาวชุลีพร  อโหสิ
2. นางสาวศรีสกุล  อ่วมเปราะ
 
20 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายนะ  สายยัน
2. เด็กชายราเชน  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงชิดชนก  สุ่ยสน
3. เด็กหญิงชุติกานต์  สมาน
4. เด็กหญิงสุกัญญา   บุญมาก
5. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงอาราม
 
1. นางปัญจาภรณ์  หาชิต
2. นางสาวสิทธิณีย์  ละครราช
 
22 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงนภาพร  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรชานันท์  บุญเสริม
3. เด็กหญิงลีดา  สิน
4. เด็กหญิงเปิด  ซองไซ
5. เด็กหญิงเรวดี  จันทะโยทา
 
1. นางสาวนาฏยาภรณ์  ศรีลาภสิริ
2. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
23 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโค 1. เด็กหญิงทยิดา  วงทองอนุรักษ์
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สุขเต็ม
3. เด็กหญิงรจนา  เจือจันทร์
4. เด็กหญิงสุชานันท์  อุดม
5. เด็กหญิงอวิภา  ชะเวียตะคุ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
2. นางเสาวณี   วุฒิจารีเลิศสกุล
 
24 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 1. เด็กหญิงชนันธิดา  จิระโชติญา
 
1. นางสาวกาญจนา  โทอะรัญ
 
25 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 1. เด็กหญิงสิริวิมล   สร้อยสมยา
 
1. นางศิริพร  ทองสืบแสง
 
26 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 1. เด็กชายกฤตกนก  จันทิพย์
2. เด็กหญิงเบญจพร  จันทร์วงศ์
 
1. นางวรรณา  พลอยงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  สกุลพันธ์
 
27 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปริง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฉัตรสุวรรณคีรี
2. เด็กชายธีรเดช  สหกิจชัชวาล
 
1. นางสาวจันจิรา  ฟองฤทธิ์
2. นางสาวภาวดี  รุ่งแสง
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
28 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 1. เด็กหญิงกัลยา  นามเสาร์
2. เด็กหญิงจันเลีย  บุญทะลาง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประทีปอรุโณทัย
4. เด็กหญิงติน  สายส่ง
5. เด็กชายพงพัฒน์  ปัญญาวุฒิกุลชัย
6. เด็กหญิงพรเวียงพิงค์  โอทอง
7. เด็กหญิงพัชรพร  สุวรรณใจ
8. เด็กชายอชิระ  พัดพรม
9. เด็กหญิงเอ๊ะ  มับ
10. เด็กหญิงแก้วตา  แสนโทน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อิ่มรบ
2. นางปิยธิดา  จวงไธสง
3. นายศตวรรษ  สุริสาร
 
29 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กชายภูศนะต์  เลิศผล
2. เด็กชายสราวุธ  คำปลิว
 
1. นางปัญจาภรณ์  หาชิต
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
30 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 1. เด็กหญิงลิตา  เพี๊ยะ
 
1. นางสาวร่มเย็น  กุลสุวรรณ
 
31 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 1. เด็กหญิงพัชราภรรณ์  พวงพุ่ม
 
1. นางสาวร่มเย็น  กุลสุวรรณ
 
32 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กชายเจียว  ไม่ทราบ
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
33 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ถนอมคุณ
 
1. นางสาวร่มเย็น  กุลสุวรรณ
 
34 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงตีน่า  ปน
2. เด็กหญิงนิสา  ลาย
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญจรัส
2. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
35 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงนิด  แยม
2. เด็กชายอภิชาติ  อินทร์อ่อน
 
1. นายณปวิช  เกติยะ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒนโชติ
 
36 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงจันไท  พอนสะหวัน
2. เด็กชายฐิติพงษ์  อ่วยกลาง
3. เด็กหญิงพรณภา   แซ่โง้ว
 
1. นายณปวิช  เกติยะ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒนโชติ
 
37 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโค 1. เด็กชายชัชวาล  วันดีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิมมาทอง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  อรรคบุตร
 
1. นางสาวปุณขวีค์  ทองพราย
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
38 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 1. เด็กชายสืบศักดิ์  พุทธา
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ชะมอนรัมย์
 
39 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 1. เด็กหญิงอณัญญา  แสนศิริ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ชะมอนรัมย์
 
40 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีพันธ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ทองมี
 
41 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ทับแจ่ม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า
 
42 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อินทฤทธิ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า
 
43 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโค 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  เจือจันทร์
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
44 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโค 1. เด็กหญิงพัชญ์ฑิตา  สุริยะเลิศ
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
45 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กชายชยานันท์  ภาระ
2. เด็กชายธนชัย  จันทรา
3. เด็กชายวีระพล  เพชรสุกใส
4. เด็กชายสินสมุทร  นูแป
5. เด็กชายสุรนาท  ตันหยง
 
1. นายณปวิช  เกติยะ
2. นางสาวเกศินี  ศรีสุข
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
46 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กชายศิวัฒน์   จันทหาร
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีสุข
 
47 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ปัญญายิ่ง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ทัศน์สาธิต
 
48 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปริง 1. เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  เสรีสกุลวงศ์
 
1. นางสาวภาวดี  รุ่งแสง
 
49 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปริง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กิมกวางทอง
2. เด็กชายหัสดร  ยืนยง
 
1. นางสาวภาวดี  รุ่งแสง
2. นางสาวเบญจมาศ  สัตตะโส
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
50 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กชายจิรชัย  ดวงอินทร์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์   พงษ์เถื่อน
3. เด็กหญิงมนท์ทิยา   น่วมมะสิงห์
4. เด็กชายสายฟ้า  ทองคำ
5. เด็กชายสิรวิชญ์  วงค์อุดดี
6. เด็กหญิงสุพรรณา  แยม
 
1. นายปัณณวิชญ์  ชูชาติ
2. นางสาวพิมพ์ชฎา   อริยพัทธนันท์
3. นางสาวอาภาภรณ์   สว่างแจ้ง
 
51 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงธิติมา  หวินคอนบุรี
2. เด็กหญิงวรัชยา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา  เกษคันทา
 
1. นางขนิษฐา  ภูพลผัน
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ทัศน์สาธิต
 
52 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโค 1. เด็กหญิงชาลินี  ไกรทอง
2. เด็กหญิงญาณิศา  หอมหวล
3. เด็กหญิงสรญา  ชมพรม
 
1. นางสาวเสริมกมล  บุญสุข
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
53 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ถานะ
2. เด็กชายอนุชา  ภูมิวันชัย
 
1. นางสาวฉัตรกมล  สรรพชัย
2. นางสาวอมรพรรณ  แสงสิงห์
 
54 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  เม็ดไธสง
2. เด็กชายไกรวุฒิ  ลาย
 
1. นางสาวฉัตรกมล  สรรพชัย
2. นางสาวอ้อยทิพย์  ชุบรัมย์
 
55 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 1. เด็กชายปารมี  ชูประเสริฐ
2. เด็กชายลาวัต  พิมดี
 
1. นางสาวฉัตรกมล  สรรพชัย
2. นางสาวอมรพรรณ  แสงสิงห์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
56 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 1. เด็กหญิงชิชา  เพชรทองคำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงศรี
3. เด็กหญิงวิรัลยุพา  ชลิตาฐิติวัฒน์
 
1. นางวรรณา  พลอยงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  สกุลพันธ์
 
57 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงกนิษฐา   อินทรประสาท
2. เด็กหญิงจินตภัทร  แซ่ซิ้ม
3. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  พรมประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุภาพร  มงคลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอรนิภา  ลิ่มคูณ
6. เด็กหญิงเจนจิรา   เอี่ยมประโคน
 
1. นายณปวิช  เกติยะ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒนโชติ
3. นางสาวอาภาภรณ์  สว่างแจ้ง
 
58 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโค 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ดีถา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่ชื้อ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาโท
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรพรม
2. นางเสาวณี   วุฒิจารีเลิศสกุล
 
59 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงจรรยาพร  กลิ่นสุหร่าย
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยิ่งอินทร์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นางจิดาภา  ทศชา
2. นางสาวทิพวรรณ  สลีอ่อน
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
60 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงจ่ามคำ  -
2. เด็กหญิงบุญยนุช  อนุกูล
3. เด็กชายสกลพัชญ์  จำเมือง
 
1. นางสาวบุญญิสา  ธัมมานุกิจ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒนโชติ
 
61 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปริง 1. เด็กหญิงน้องเก่ง  -
2. เด็กหญิงมาย  ซอ
3. เด็กชายสุภัทชา  ยอดสนิท
 
1. นางสาวจันจิรา  ฟองฤทธิ์
2. นางสาวนุจรีย์  มังศร
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
62 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 1. เด็กชายตินวัฒน์  ธรรมะ
2. เด็กชายประสิทธิ์  บุญหลา
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ยุดรัมย์
 
1. นางวรรณา  พลอยงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  สกุลพันธ์
 
รวม 62 135 95