สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนภาพร  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  สารทอง