สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ตะโนนทอง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  สารทอง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงธันยพร  ประถมภาส
2. เด็กหญิงสุปรียารัตน์  กันหาเวียง
 
1. นางวรรณา  พลอยงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  สกุลพันธ์