สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  สารทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบริณต  อรรคบุตร
 
1. นางสาววรรณี  นัทธี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินทัช  ธูปพนม
2. เด็กชายธนกร  ลิ้มเนาว์
3. เด็กหญิงพรรณกร  ภิรมณ์ราช
 
1. นางสาวชญานิศ  ขุนเจริญ
2. นางสาวอมรพรรณ  แสงสิงห์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตกนก  จันทิพย์
2. เด็กหญิงเบญจพร  จันทร์วงศ์
 
1. นางวรรณา  พลอยงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  สกุลพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติยา   พิทักษ์วศิน
2. เด็กชายนพกร  ศรีพันธ์
 
1. นางวรรณา  พลอยงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  สกุลพันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีพันธ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ทองมี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ถานะ
2. เด็กชายอนุชา  ภูมิวันชัย
 
1. นางสาวฉัตรกมล  สรรพชัย
2. นางสาวอมรพรรณ  แสงสิงห์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  เม็ดไธสง
2. เด็กชายไกรวุฒิ  ลาย
 
1. นางสาวฉัตรกมล  สรรพชัย
2. นางสาวอ้อยทิพย์  ชุบรัมย์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปารมี  ชูประเสริฐ
2. เด็กชายลาวัต  พิมดี
 
1. นางสาวฉัตรกมล  สรรพชัย
2. นางสาวอมรพรรณ  แสงสิงห์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิชา  เพชรทองคำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงศรี
3. เด็กหญิงวิรัลยุพา  ชลิตาฐิติวัฒน์
 
1. นางวรรณา  พลอยงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  สกุลพันธ์
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมศรี
2. เด็กหญิงวนิดา  สีสัน
3. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีพันธ์
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  มุ่งจีนกลาง
2. นางสาวนุชจรี  วงศ์เมือง
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มะลิทอง
2. เด็กชายปรีดา  นามตรง
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  ใบคำ
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  มุ่งจีนกลาง
2. นางสาวนุชจรี  วงศ์เมือง
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตินวัฒน์  ธรรมะ
2. เด็กชายประสิทธิ์  บุญหลา
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ยุดรัมย์
 
1. นางวรรณา  พลอยงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  สกุลพันธ์