สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สุวรรณทา
 
1. นางสาวอารยา  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์   หระคูณ
 
1. นางสาวอารยา  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มะลิแย้ม
 
1. นางสาวอารยา  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรวา  สุพันธมาศ
 
1. นางสาวอารยา  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางสาวอารยา  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเพียร  สุ่ม
 
1. นางสาวร่มเย็น  กุลสุวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรศักดิ์  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวร่มเย็น  กุลสุวรรณ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกร  วังสันต์
 
1. นางสาวร่มเย็น  กุลสุวรรณ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายวีรศักดิ์  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวร่มเย็น  กุลสุวรรณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตนัท  ก้อนพรหม
2. เด็กหญิงแอน  -
 
1. นางสาววาสนา  สุภาผล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายณภัทร  ตันยุกูล
2. เด็กหญิงพิชชาภัทร  เสาโม๊ะพะเนา
 
1. นางสาววาสนา  สุภาผล
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยาวีร์  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงวัฒนา  เฮือง
 
1. นางสาววาสนา  สุภาผล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลิตา  เพี๊ยะ
 
1. นางสาวร่มเย็น  กุลสุวรรณ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภรรณ์  พวงพุ่ม
 
1. นางสาวร่มเย็น  กุลสุวรรณ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโป๊ส  -
 
1. นางสาวธันยชนก  บุญมา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ถนอมคุณ
 
1. นางสาวร่มเย็น  กุลสุวรรณ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดวงไทย
 
1. นางสาวธันยชนก  บุญมา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ผสมทรัพย์
2. เด็กชายวันนะ  ฮอล
 
1. นางสาวณัฐสุดา  นัทธี
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติกา  มะลิแย้ม
2. เด็กชายชนะพล  อ่อนสี
3. เด็กชายเฮียง  -
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เทียงภักดิ์