สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์   หระคูณ
 
1. นางสาวอารยา  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกร  วังสันต์
 
1. นางสาวร่มเย็น  กุลสุวรรณ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดวงไทย
 
1. นางสาวธันยชนก  บุญมา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ผสมทรัพย์
2. เด็กชายวันนะ  ฮอล
 
1. นางสาวณัฐสุดา  นัทธี