สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเข่ง  ซิน
 
1. นางสาวนาฏยาภรณ์  ศรีลาภสิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  สระแก้ว
 
1. นางสาวสิทธิณีย์  ละครราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวอุทุมพร  ศรีสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีงาม
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินธร  ประทีป
 
1. นางสาวสิทธิณีย์  ละครราช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัมพร  ทองไม้
2. เด็กหญิงแน  -
 
1. นางขนิษฐา  ภูพลผัน
2. นายธวัชชัย  ภูพลผัน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายชู  -
2. เด็กชายหำแล่  พิมศร
 
1. นายก่อเกียรติ  เกินอาษา
2. นางสาวอุทุมพร  ศรีสุข
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพร  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรชานันท์  บุญเสริม
3. เด็กหญิงลีดา  สิน
4. เด็กหญิงเปิด  ซองไซ
5. เด็กหญิงเรวดี  จันทะโยทา
 
1. นางสาวนาฏยาภรณ์  ศรีลาภสิริ
2. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงชิดชนก  สุ่ยสน
3. เด็กหญิงชุติกานต์  สมาน
4. เด็กหญิงสุกัญญา   บุญมาก
5. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงอาราม
 
1. นางปัญจาภรณ์  หาชิต
2. นางสาวสิทธิณีย์  ละครราช
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเขมิกา  ชัยเจริญ
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารธารา  หาญเสมอ
 
1. นางสาวพรดารา  ร่วมทรัพย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสราวุธ  บุญใส
2. เด็กหญิงอนัญญา  ทองคำ
 
1. นางสาวนาฏยาภรณ์  ศรีลาภสิริ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.67 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพล  จิรารัตนกุลชัย
2. เด็กหญิงวรกานต์  สระเกตุ
 
1. นางสาวนาฏยาภรณ์  ศรีลาภสิริ
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูศนะต์  เลิศผล
2. เด็กชายสราวุธ  คำปลิว
 
1. นางปัญจาภรณ์  หาชิต
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักกริช  ชาหล่อน
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ถาวงษ์กลาง
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจียว  ไม่ทราบ
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุกร  อุ่นเสือ
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตีน่า  ปน
2. เด็กหญิงนิสา  ลาย
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญจรัส
2. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชะดารัมย์
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ศรีงาม
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญจรัส
2. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ปัญญายิ่ง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ทัศน์สาธิต
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิติมา  หวินคอนบุรี
2. เด็กหญิงวรัชยา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา  เกษคันทา
 
1. นางขนิษฐา  ภูพลผัน
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ทัศน์สาธิต
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนัญพร  ยงกุล
2. เด็กหญิงอนันตยา  ยงกุล
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญจรัส
2. นางสาวพินทิพา  ถิ่นทัพไทย
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 8 1. เด็กชายธีรภัทร  จิรารัตนกุลชัย
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แต้มเขียน
3. เด็กชายสิทธินนท์  บุญมาก
 
1. นางอุบล  สุทิน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พาพงษ์
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิตรลดา  แก้วนิมิตร
2. เด็กชายจิรพล  คำทา
3. เด็กชายณัชพล  ชะดารัมย์
 
1. นางอุบล  สุทิน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พาพงษ์