สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัมพร  ทองไม้
2. เด็กหญิงแน  -
 
1. นางขนิษฐา  ภูพลผัน
2. นายธวัชชัย  ภูพลผัน