สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวอุทุมพร  ศรีสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินธร  ประทีป
 
1. นางสาวสิทธิณีย์  ละครราช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายชู  -
2. เด็กชายหำแล่  พิมศร
 
1. นายก่อเกียรติ  เกินอาษา
2. นางสาวอุทุมพร  ศรีสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.67 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพล  จิรารัตนกุลชัย
2. เด็กหญิงวรกานต์  สระเกตุ
 
1. นางสาวนาฏยาภรณ์  ศรีลาภสิริ
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 8 1. เด็กชายธีรภัทร  จิรารัตนกุลชัย
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แต้มเขียน
3. เด็กชายสิทธินนท์  บุญมาก
 
1. นางอุบล  สุทิน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พาพงษ์
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิตรลดา  แก้วนิมิตร
2. เด็กชายจิรพล  คำทา
3. เด็กชายณัชพล  ชะดารัมย์
 
1. นางอุบล  สุทิน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พาพงษ์