สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเข่ง  ซิน
 
1. นางสาวนาฏยาภรณ์  ศรีลาภสิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  สระแก้ว
 
1. นางสาวสิทธิณีย์  ละครราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีงาม
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพร  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรชานันท์  บุญเสริม
3. เด็กหญิงลีดา  สิน
4. เด็กหญิงเปิด  ซองไซ
5. เด็กหญิงเรวดี  จันทะโยทา
 
1. นางสาวนาฏยาภรณ์  ศรีลาภสิริ
2. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงชิดชนก  สุ่ยสน
3. เด็กหญิงชุติกานต์  สมาน
4. เด็กหญิงสุกัญญา   บุญมาก
5. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงอาราม
 
1. นางปัญจาภรณ์  หาชิต
2. นางสาวสิทธิณีย์  ละครราช
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเขมิกา  ชัยเจริญ
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารธารา  หาญเสมอ
 
1. นางสาวพรดารา  ร่วมทรัพย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสราวุธ  บุญใส
2. เด็กหญิงอนัญญา  ทองคำ
 
1. นางสาวนาฏยาภรณ์  ศรีลาภสิริ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูศนะต์  เลิศผล
2. เด็กชายสราวุธ  คำปลิว
 
1. นางปัญจาภรณ์  หาชิต
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักกริช  ชาหล่อน
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ถาวงษ์กลาง
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจียว  ไม่ทราบ
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุกร  อุ่นเสือ
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตีน่า  ปน
2. เด็กหญิงนิสา  ลาย
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญจรัส
2. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชะดารัมย์
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ศรีงาม
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญจรัส
2. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ปัญญายิ่ง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ทัศน์สาธิต
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิติมา  หวินคอนบุรี
2. เด็กหญิงวรัชยา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา  เกษคันทา
 
1. นางขนิษฐา  ภูพลผัน
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ทัศน์สาธิต
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนัญพร  ยงกุล
2. เด็กหญิงอนันตยา  ยงกุล
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญจรัส
2. นางสาวพินทิพา  ถิ่นทัพไทย