สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายภูธนิก  ทับแจ่ม
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  ศรีสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  มิตมาตย์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคันธรส  จันทอง
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  ศรีสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ลาดเสน
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงพันธิตรา  นากอก
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชภูมิ  ลาดเสน
2. เด็กหญิงศศิชา  เอี่ยมประโคน
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมัย  จาย
 
1. นางสาวปรียานุช  ภัยวงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเก๋  สายยัน
 
1. นางสาวปรียานุช  ภัยวงศ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิรภพ  พงษ์เถื่อน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ดีชัง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สมุทรเสน
 
1. นางสาวปรียานุช  ภัยวงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกศนรินทร์  แก้วผล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองพงศ์พันธุ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  กลิ่นหอมอ่อน
 
1. นางสาวปรียานุช  ภัยวงศ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรภัทร  ระดา
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  พึงไชย
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนะ  สายยัน
2. เด็กชายราเชน  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญยะ
2. เด็กชายธราดล  เลี้ยวกุล
 
1. นายพรชัย  ทิพย์อักษร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไตรรัตน์  ชำนาญ
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  ศรีสุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  นามกร
 
1. นายพรชัย  ทิพย์อักษร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ทับแจ่ม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อินทฤทธิ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาเดช  ปานพลับ
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  แก้วผล
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  เกวิโก
 
1. นางสาวรำไพ  เมืองสุข