สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายภูธนิก  ทับแจ่ม
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  ศรีสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ลาดเสน
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงพันธิตรา  นากอก
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมัย  จาย
 
1. นางสาวปรียานุช  ภัยวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิรภพ  พงษ์เถื่อน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ดีชัง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สมุทรเสน
 
1. นางสาวปรียานุช  ภัยวงศ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไตรรัตน์  ชำนาญ
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  ศรีสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อินทฤทธิ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า