สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  มิตมาตย์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคันธรส  จันทอง
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  ศรีสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชภูมิ  ลาดเสน
2. เด็กหญิงศศิชา  เอี่ยมประโคน
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกศนรินทร์  แก้วผล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองพงศ์พันธุ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  กลิ่นหอมอ่อน
 
1. นางสาวปรียานุช  ภัยวงศ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนะ  สายยัน
2. เด็กชายราเชน  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  วันแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญยะ
2. เด็กชายธราดล  เลี้ยวกุล
 
1. นายพรชัย  ทิพย์อักษร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  นามกร
 
1. นายพรชัย  ทิพย์อักษร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ทับแจ่ม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  คำลอยฟ้า
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาเดช  ปานพลับ
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  แก้วผล
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  เกวิโก
 
1. นางสาวรำไพ  เมืองสุข