สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทกานต์   ไพรวรรณ์
 
1. นางกฤติกานต์   สิงหนารถ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    สุภาผล
 
1. นางศิริพร  ทองสืบแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุเทพ   เทพจรรยา
 
1. นายนิพนธ์  ไพรวัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณดี  ไชยวัฒน์
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายโตมร   ดีสมโภชน์
 
1. นางกฤติกานต์  สิงหนารถ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเขมิกา   แซ่ปัง
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิกาน   สุภาผล
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิวุฒิ   หางแก้ว
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตชัย   แซ่เนี้ยว
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   มาสุข
 
1. นางสาวกมลชนก  โกสิยารักษ์
2. นายนิพนธ์  ไพรวัน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายมงคลชัย  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายหาว   ตูน
 
1. นายนิพนธ์  ไพรวัน
2. นางสาวปารณีย์  บรรเทิง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์   พระขรรค์แก้ว
2. เด็กชายศุภกิจ   นามวงษ์สา
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ทอง
2. นายนิพนธ์  ไพรวัน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร   เสงี่ยมศรี
 
1. นายนิพนธ์  ไพรวัน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริวิมล   สร้อยสมยา
 
1. นางศิริพร  ทองสืบแสง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.25 ทอง 5 1. เด็กชายจิรภัทร   เอมเปีย
2. เด็กหญิงพิราวรรณ   สีเป้ง
 
1. นางสาวกมลชนก  โกสิยารักษ์
2. นางกฤติกานต์  สิงหนารถ
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงวราชันย์   มีอำนาจ
 
1. นางสาวกมลชนก  โกสิยารักษ์
2. นางกรองจิตต์  มิตรพระพันธ์
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญชลิกา   ช่อมะลิ
2. เด็กชายธนกรณ์   ปากวิเศษ
3. เด็กหญิงนุ่น   เพ็ง
 
1. นางสาวกมลชนก  โกสิยารักษ์
2. นางกรองจิตต์  มิตรพระพันธ์