สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทกานต์   ไพรวรรณ์
 
1. นางกฤติกานต์   สิงหนารถ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    สุภาผล
 
1. นางศิริพร  ทองสืบแสง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายโตมร   ดีสมโภชน์
 
1. นางกฤติกานต์  สิงหนารถ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิวุฒิ   หางแก้ว
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตชัย   แซ่เนี้ยว
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   มาสุข
 
1. นางสาวกมลชนก  โกสิยารักษ์
2. นายนิพนธ์  ไพรวัน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงวราชันย์   มีอำนาจ
 
1. นางสาวกมลชนก  โกสิยารักษ์
2. นางกรองจิตต์  มิตรพระพันธ์