สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุเทพ   เทพจรรยา
 
1. นายนิพนธ์  ไพรวัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณดี  ไชยวัฒน์
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเขมิกา   แซ่ปัง
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิกาน   สุภาผล
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร   เสงี่ยมศรี
 
1. นายนิพนธ์  ไพรวัน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริวิมล   สร้อยสมยา
 
1. นางศิริพร  ทองสืบแสง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.25 ทอง 5 1. เด็กชายจิรภัทร   เอมเปีย
2. เด็กหญิงพิราวรรณ   สีเป้ง
 
1. นางสาวกมลชนก  โกสิยารักษ์
2. นางกฤติกานต์  สิงหนารถ
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญชลิกา   ช่อมะลิ
2. เด็กชายธนกรณ์   ปากวิเศษ
3. เด็กหญิงนุ่น   เพ็ง
 
1. นางสาวกมลชนก  โกสิยารักษ์
2. นางกรองจิตต์  มิตรพระพันธ์