สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองปริง สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพรรษา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวนุจรีย์  มังศร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงอภิชญา  ฟ้าคุ้ม
 
1. นางสาวภาวดี  รุ่งแสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติทัต  นิลศิริ
2. เด็กชายดิน  ยาด
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจือจันทร์
2. นางสาวเบญจมาศ  สัตตะโส
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  หาญสกล
2. เด็กชายแก้ว  กาย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจือจันทร์
2. นางสาวเบญจมาศ  สัตตะโส