สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองปริง สพป. ชลบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  โชคสุนทรมนัส
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  มีบุญ
 
1. นางสาวกชพร  เจียมเจริญ
2. นางสาวภาวดี  รุ่งแสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวณิชย์ญา  รุ่งเรือง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจือจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนชนก  ปัญณะสมบูรณ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจือจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มีบุญ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจือจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญล้อม
2. เด็กชายธีรภัทร  ผิวจันทร์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจือจันทร์
2. นางสาวเบญจมาศ  สัตตะโส
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฉัตรสุวรรณคีรี
2. เด็กชายธีรเดช  สหกิจชัชวาล
 
1. นางสาวจันจิรา  ฟองฤทธิ์
2. นางสาวภาวดี  รุ่งแสง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ราชพล
 
1. นางสาวจันจิรา  ฟองฤทธิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  เสรีสกุลวงศ์
 
1. นางสาวภาวดี  รุ่งแสง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กิมกวางทอง
2. เด็กชายหัสดร  ยืนยง
 
1. นางสาวภาวดี  รุ่งแสง
2. นางสาวเบญจมาศ  สัตตะโส
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้องเก่ง  -
2. เด็กหญิงมาย  ซอ
3. เด็กชายสุภัทชา  ยอดสนิท
 
1. นางสาวจันจิรา  ฟองฤทธิ์
2. นางสาวนุจรีย์  มังศร